Asker VENSTREs program for valgperioden 2003 – 200

Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstre tror at mer mangfold og rom for individuell frihet og livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Venstre ønsker et åpent og liberalt samfunn, der hver enkelt har medbestemmelsesrett og mulighet til å delta i debatten omkring utformingen av samfunnet. Sosialliberalismen vektlegger borgeridealet med demokratisk ansvar og deltakelse framfor sosialdemokratiets styring og ekspertvelde. For Venstre er enkeltmennesket verken klient eller konsument, men først
og fremst borger med både plikter og rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er folkestyrepartiet. Et vitalt og bredt lokaldemokrati er derfor en hjertesak for Venstre.
Asker er en god kommune å bo i. Vi står likevel overfor en rekke utfordringer
for å bevare og utvikle kvalitetene for den enkelte og for fellesskapet. Venstre har markert seg i opposisjon, og vil i tillegg til å revitalisere et inkluderende lokaldemokrati legge spesiell vekt på følgende områder:

Miljø, som i vid forstand er av avgjørende betydning for livskvaliteten på kort og lang sikt. Vi er opptatt av å sikre hovedtrekkene i kommunens grøntområder, med friområder langs kystlinjen, hundremeterskoger, marka, kulturlandskapet og trivelige lokalsentra. Vi vil stimulere til at vi
både kollektivt og enkeltvis velger mer ressurs- og miljøvennlige
løsninger i arbeid og dagligliv.

Sosialt ansvar, som er å sikre at alle innbyggere skal ha en
mulighet til å bo og virke på en anstendig måte i Asker. Asker Venstre vil arbeide for en boligpolitikk som gjør det mulig for unge å etablere seg, full
barnehagedekning, en skolepolitikk med fokus på kvalitet og mangfold, at eldre og uføre kan bo lengst mulig hjemme og at institusjonsplasser kan
tilbys i den enkeltes nærmiljø.

Næringspolitikk, som bidrar til å opprettholde sysselsettingen i kommunen, og som gjør det attraktivt for nye og eksisterende bedrifter
å drive næringsvirksomhet i Asker. Vi vil videreutvikle de eksisterende lokalsentra Holmen, Heggedal og Asker. Boligpolitikken må utformes
slik at næringsliv og offentlig virksomhet får tilgang til kvalifisert
arbeidskraft med variert bakgrunn.

For de enkelte aktivitetsområder vil vi mer konkret fokusere på:

Bedre ressursutnyttelse i den kommunale virksomhet
Asker kommunes kostnader til sentraladministrasjon har i perioden 2000 – 2002 steget med 30 %. Venstre mener det er behov for effektivisering av administrative funksjoner i kommunen, for å kunne overføre frigjorte
ressurser til styrking av kvaliteten i den utførende virksomhet, som f. eks. eldreomsorg, skoler og barnehager. Effektiv drift er fullt mulig innenfor rammene av folkevalgt styring og kontroll.
Venstre vil på dette området spesielt arbeide for:

Aktiv satsing på energiøkonomisering i alle kommunale bygninger og legge til rette for mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger i kommunale bygg og anlegg. Etablering av et system for Ógrønt regnskapÓ som muliggjør måling og sammenligning av alle kommunale bygg, anlegg og tjenesteenheter hva angår bl. a. energibruk og generert mengde avfall.
Å bruke energifondet til nedbetaling av kommunal gjeld og investeringer
i varig infrastruktur der dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt
Fortsatt kommunal kontroll og eierskap til offentlige forsyninger/ vann og avløp Å begrense videre privatisering av kommunal virksomhet, spesielt innenfor helse og skole.
Vesentlig begrensing av den ÓusynligeÓ og alvorlige forurensingen fra kommunens vann og avløpsnett som er i en elendig forfatning med store lekkasjer.
Reduksjon i avfallsmengden pr. innbygger, ved økt kildesortering og gjenvinningsgrad.
Større nøkternhet i kommunens investeringer i nybygg og anlegg.
Å utarbeide en helhetlig plan for bevaring og vedlikehold av kommunale bygninger.

Et levende lokaldemokrati
Venstre er uenig i det nye politiske styringssystem i Asker, fordi det samler
den politiske innflytelse på en liten gruppe personer. Venstre ønsker ikke en utvikling i retning av elite- og heltidspolitikere. Vi vil at flest mulig av kommunens innbyggere gis reell mulighet for å engasjere seg i lokaldemokratiet, og med et tidsforbruk som er overkommelig for de fleste. Venstre vil på dette området arbeide for:

Større mangfold i det lokale folkestyre, ved at flere enn kommunestyrets faste 47 representanter får delta og innvirke på utviklingen av Asker kommune.
Å innføre direkte valg på ordfører.
Å gjenopprette fagpolitiske utvalg som skal ta avgjørelser for fellesoppgaver innen helse, skole, barnehage, kultur, idrett og miljø.
At politikerne i større grad tar ombudsrollen for alle innbyggerne i kommunen, og ansvaret for den helhetlige kvalitetssikringen av alle tjenester.
Anerkjennelse av frivillighet som en bærebjelke i lokalsamfunnet.
Å styrke innflytelsen for velforeninger.
Å gi ungdommens kommunestyre samme status som eldrerådet.
Større åpenhet i den kommunale beslutningsprosess.
Etablering av en kommunal ÓLettlestavisÓ som tilbud til innbyggere
med lese og skrivevansker.


Et grønt og vakkert Asker

50.000 personer bor og trives i Asker. Vi blir stadig flere, og arealbehovene øker. I Asker har vi fortsatt god tilgang til marka, et flott kulturlandskap tett på boligområdene og god tilgang til sjøen. For å bevare dette og samtidig utvikle kommunen videre vil Venstre arbeide for:

Verne om markagrensen.
Allmennhetens adgang til strandsonen, ved en strengere håndtering av byggeforbudet i 100 m beltet til strandlinjen.
Forlengelse av kyststien til å dekke hele Askers kystlinje.
Etablering av en elvesti gjennom Asker sentrum fra Semsvannet til Blakstadbukta, etter mønster fra Kyststien.
Styrking av arbeidet med å gjøre vassdragene i kommunen med sine kantsoner til grønne livsnerver
som binder sammen marka og sjøen til glede for folk, dyreliv og biologisk mangfold.
Sikring av kulturlandskap og levedyktige vilkår for kommunens landbruk gjennom et aktivt jordvern.
Opprusting av Solliveien, for å bedre adkomsten til friluftsområdene som
ligger til denne veien.
Reduksjon av forsøplingen. Det må settes ut søppelstativer og organisere regelmessig tømming.
Etablering av gågate fra Torget foran Jernbanen til Bakerløkka, knyttet sammen med et grøntanlegg
langs Askerelva.
Begrensing av biltrafikken langs veiene rundt Semsvannet for å sikre kvalitetene i et viktig natur- og rekreasjonsområde.
Økning i antallet og kvaliteten av miljøstasjoner i Asker.
At all videre golfutbygging i kommunen avventes inntil en helhetlig golfplan foreligger.

Ny boligpolitikk, med fokus på de unges behov.
Venstre ønsker at Asker skal kunne opprettholde en variert og allsidig sammensatt befolkning, både alders og inntektsmessig. Dette krever et boligtilbud som teknisk og prismessig er tilpasset alle befolkningsgrupper.
I dag er det spesielt problematisk for unge mennesker og personer med moderate inntekter å etablere seg i Asker. For å opprettholde miljøkvalitetene i Asker må arealtilgangen til nybygging av boliger likevel begrenses. Venstre vil aktivt arbeide for å bedre boligtilbudet ved at:

Halvparten av boligbyggingen gjennomføres ved fortetting i etablerte boligområder.
En høy arealutnyttelse på nye boligfelt, for å gi lavere tomtekostnader pr. bolig.
Boligtilbud tilpasset behovene til ungdom og førstegangsetablerere bygges.
En vesentlig andel av nye boligfelt planlegges for enklere boligstandard
og mangfold i eierformer
inklusive utleieboliger, som gir rimeligere botilbud.
Nye boligfelt lokaliseres til områder i nærhet til kollektivtransport-årene, som jernbane, båt og bussruter.
Byggefelt planlegges med sikte på å oppnå spredt alderssammensetning
i de ulike lokalmiljø.
Dette tilsier mer variert utbygging både leiligheter, rekkehus, småhus.
Boligfelt planlegges for bruk av alternativ fornybar energi og lavt energiforbruk.
Eiendomsskatt ikke innføres.

Miljøvennlig transport og økt trafikksikkerhet
Venstre vil arbeide for å legge til rette for kollektivtrafikk som et konkurransedyktig alternativ til bruk av
egen bil. Venstre vil forsere investeringene i trafikksikkerhetstiltak for å redusere det høye antallet trafikkulykker. Venstre vil på dette området spesielt arbeide for:

Økt satsning på en tilrettelagt overgang fra bil, matebusser og sykkel til
tog, buss og båt ved kollektive knutepunkter
Et bedre og mer sammenhengende sykkelveinett, som foretrekkes også
av syklister til og fra jobb.
Å følge opp den nylig utarbeidede trafikksikkerhetsplanen for Asker med nødvendige investeringer i
fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.
En samordnet areal og transportplanlegging for å unngå at nye
utbygginger skaper trafikkproblemer.
Å bevare Vollenbåten og videreutvikle rutetilbudet på fjorden.
Kommunal støtte for å kunne opprettholde Servicelinjen, som er spesielt viktig for eldre og funksjonshemmede.
Å øke antallet parkeringsplasser for funksjonshemmede, der behovene i dag ikke er dekket.
Å gjennomføre gang og tursti-planen.
Økning i omfanget av ekspressbusser.

Et mangfoldig næringsliv.
Asker har og bør ha et variert næringsliv. Kommunen har et godt utgangspunkt for etablering av næringsvirksomhet, gjennom høy kompetanse i befolkningen, nærhet til sentrale markeder, viktig infrastruktur og en rik natur. Venstre vil legge til rette for utvikling av den næringsvirksomhet som er i kommunen allerede, samt stimulere gründer-kultur og nyetablering av virksomhet. For å fremme en sunn næringsutvikling i Asker vil Venstre arbeide for:

Å opprettholde en god egendekning av arbeidsplasser i kommunen.
En næringspark i Lensmannslia som vektlegger kompetanseutvikling i egne bedrifter og som samarbeider med høyskoler /universitet.
At primærnæringene i kommunen får utvikle sin egenart og sitt produksjonspotensial.
At bedrifter med små arealkrav og som for øvrig kan fungere godt i tett befolkede områder prioriteres
ved nyetableringer.
At det tas hensyn til trafikkavvikling og miljøet for øvrig ved nyetableringer.
At eventuell nybygging av kjøpesentra lokaliseres til eksisterende lokalsentra, som Holmen, Heggedal
og Asker Sentrum.
Å stimulere til omdisponering av ledige næringsbygg før eventuelle nye oppføres.
Etablering av flere tilrettelagte arbeidsplasser i Asker.

Et godt oppvekstmiljø for barn og unge
Venstre går inn for full barnehagedekning ved videre utbygging av barnehager, spesielt for de yngste barna. Den offentlige grunnskolen må fortsatt prioriteres og være garantien for et likeverdig skoletilbud
for alle. Det skal arbeides for at all ungdom skal oppleve å ha aktivitetstilbud i sitt nærmiljø.
Asker Venstre vil på dette området spesielt arbeide forOEM:

At alle elever skal oppleve at de lærer ut i fra egne forutsetninger.
Opprusting av gamle skoleanlegg for å sikre et likeverdig læringsmiljø .
At alle barn i Asker skal kunne gå eller sykle til egen skole, ved at skoleveiene er trafikksikre.
At barn og unge får aktivitetstilbud i nærområdene, blant annet ved i større grad ta i bruk skoleanleggene
til kulturaktiviteter og idrett.
Å bevare naturlige lekearealer, som hundremeterskoger og løkker i barn og unges nærområder.
At det utvikles alternative skoler med for eksempel vekt på marka/friluft og husflid/håndverk.
Bygging av Sentrum og Nyhus barneskoler.
Bevaring av søskenmoderasjon i barnehager og SFO.
Kvalitet i barnehageutbygging gjennom variasjon i størrelse, beliggenhet og fokus på spesialtema.
Aktiv bruk av kino og bibliotek som arenaer for barne- og ungdomsarbeid.
Styrking av ungsdomsklubbtilbudet ved blant annet aktiv involvering av ungdommer i utforming og drift
av egne tilbud.
Styrking av PP-tjenesten i kommunen.

Et tilpasset helse- og sosial tilbud
Asker Venstre vil arbeide for at alle skal føle trygghet for at de får nødvendig støtte når de har spesielle behov. Kommunens sosiale tjenester må i størst mulig grad tilpasses den enkeltes behov og er lite
egnet for privatisering. Venstre vil prioritere forebyggende tiltak i alt helse og sosialarbeid.
For å følge opp dette vil Asker Venstre spesielt arbeide for:

Opprusting av forebyggende helsetjenester spesielt tilpasset unges behov.
Styrking av det rusforebyggende arbeid i samarbeid mellom hjem, skole, politi og fritidstilbud.
Å begrense skjenkeretten i Asker til kl. 01.00 om kvelden.
Etablering av flere rusfrie kafé-er og andre ungdomstilbud i Asker.
Bedring av sikkerheten i Asker sentrum gjennom økt patruljering av synlig politi og stimulere til en
utvidet natteravnsordning.
Bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i alle offentlige bygg og institusjoner.
At funksjons- og utviklingshemmede tilbys arbeidsplasser og fritidstilbud.
Gratis trygghetsalarmer for alle som er avhengig av dette.

Meningsfylt alderdom
Venstre vil sikre alle en verdig og meningsfylt alderdom, uansett personlige økonomi og sosialt nettverk.
Vi vil legge forholdene til rette for at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge en ønsker. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet med blant annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid, politisk
arbeid og som en ressurs i lokalsamfunnet. For å følge opp dette vil Venstre arbeide for:

En god hjemmehjelpstjeneste, med større mulighet for mottakeren til å påvirke innholdet i tjenestene.
Å gi tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie slik at de som ønsker kan bli boende i egen bolig.
At alle får et tilbud om eldresenter i sitt nærmiljø, med tilrettelegging for bruk av frivillig innsats.
Større vekt på kulturelle tilbud og sosialt fellesskap i omsorgsboligene og andre eldretilbud.
En utvidet TT-tjeneste.
Full behovsdekning av omsorgsboliger og pleiehjemsplasser med enerom for de som ønsker.
Utbygging av seniorleiligheter, tilpasset eldres behov.

Mangfold i kultur og idrettstilbudet
For Asker Venstre er mulighet for personlig utvikling og utfoldelse gjennom kultur og idrett et prioritert område. Asker har et rikt og variert kultur og idrettsliv som må ivaretas. Venstre vil prioritere bredde og mangfold framfor elitetilbud. For å følge opp dette vil Venstre arbeide for:

Å unngå at det famøse vedtaket om nytt kulturhus, hindrer mulighetene for et mangfoldig kultur- og idrettstilbud rundt om i kommunen.
Å utrede mulighetene for å bygge skistadion på jordet ved skytebanen.
Økt kapasitet ved kulturskolen.
Utvidet åpningstid ved bibliotekene, og innføre søndagsåpne bibliotek.
Bevaring av Heggedal bibliotek og gjenoppretting av et bibliotektilbud på Holmen.
Opprusting av Føyka som en arena for både bredde og eliteidrett.
Bedre utnyttelsen av kommunale idrettsanlegg ved økt åpningstid.
Styrke kontakten mellom kommunen og idrettsrådet som demokratisk talerør for idretten i kommunen.
Å opprettholde lokale balløkker og skøytebaner.
Fokus på kulturminnevern ved blant annet merking av historisk interessante bygninger.
Å stimulere til bevaring av verneverdige bygninger og bygningsmiljøer, også
de som er i privat eie.
Fortsatt kommunalt bidrag til drift av Na-ku-hel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**