Styrets årsberetning for år 2006

Styrets medlemmer: Leder Mary Sandal Johansen, nestleder Jan Krokedal, kasserer Arne Vadseth, sekretær Lasse Thue, studieleder Marit Kolbræk.

Varamedlemmer: Tore Hogstad og Oddgeir Frøysok

Revisor: Bjørn Buen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Valgkomite:
Arne Vadseth, Marit Kolbræk, Oddbjørn Frøysok

Miljøprisutvalget 2006:
Lasse Thue, Tore Hogstad og Mary Sandal Johansen.

Styremøter:
Det har vært holdt 9 ordinære styremøter. Møtene har vært åpne for medlemmer.
Styret har i 2006 behandlet 60 saker, inkludert innkallinger og eventuelt saker.
Videre har det vært holdt ekstra arbeidsmøter i forbindelse med miljøprisen, åpent møte, studiearbeid og aktuelle politiske saker.

Medlemsmøter i samarbeid med Hurum Venstre:
Det har vært holdt tre felles medlemsmøter i 2006;
1. I mars var tema "Programarbeid og organisasjonsbygging" med innledning av Runolv Stegane, varaordfører i Sigdal og Venstres representant i Lokaldemokratikommisjonen.

2. I september hadde vi besøk av Borghild Tenden, stortingsrepresentant fra Akershus, og tema for kvelden var "Forvaltningsreformen".

3. Jan Erik Wihelmsen, web-ansvarlig i Venstres hovedorgasnisasjon, besøkte oss i november med tema "Venstres elektroniske møteplass; Venstre Pluss".

Møtene er også del av Røyken Venstres studiearbeid.

Gruppemøter:
Som forberedelse til møter i de ulike politiske møtestedene som kommunestyret, formannskap m.m. har gruppemøtene vært svært viktige for Røyken Venstre. Uttalelser og notater fra medlemmene vedr kommuneplanen, handlingsplaner og budsjett har blitt behandlet her. Videre har dette også vært foraet for vurdering av Røyken Venstres ståsted i ulike politiske dag-til-dag saker. Gruppemøtene er på mandager, er åpne og blir ledet av kommunestyrerepresentant Lasse Narjord Thue.

Møtene blir annonsert på hjemsiden vår under meldinger.

Direkte påfølgende etter Venstres gruppemøter arrangeres det felles gruppemøte for samarbeidspartiene. Dette har vært, og er, en viktig møteplass for å fremme Venstres politikk ovenfor flertallspartiene. I 2006 har Venstre vært godt representert, og mange medlemmer har deltatt i disse fellesmøtene.

Kommunestyret og politiske utvalg:
Røyken Venstre har en politisk avtale med Høyre, Bygdelista og Kristelig Folkeparti.
Kommunestyrerepresentant for Venstre er Lasse Narjord Thue. Som en del av avtalen med de øvrige flertallspartiene har Thue en plass i formannskapet, og vervet som varaordfører.

Videre har han hatt flere tillitsverv på vegne av Venstre; blant annet leder av Helse- og Omsorgsutvalget, medlem av representantskapet til Bråset Bo- og Omsogssenter, vara til kommunens personalutvalg og medlem av klageutvalget.

Vara til kommunestyret har vært Arne Vadseth, Marit Kolbræk og Mona Haug i nevnte rekkefølge.

Mona Haug er medlem av Kontrollutvalget i Røyken Kommune.

Arne Vadseth er til vara Røyken ligningsnemd og vara til Røyken boligstiftelse.

Anne Sofie Hjelmeland er valgt som en av Røykens tre rådsmedlemmer i Oslofjordens friluftsråd, hun er også vara til Interkommunalt styre for Oredalen avfallsplass (ISO).

Marit Kolbræk er medlem av Kulturpris- og kulturstipend komiteen

Mary Sandal Johansen er medlem av arbeidsgruppe for Sørlies fond.

Politisk hovedsaker i 2006:

Kommuneplan
Rullering av Kommuneplanen for Røyken kommune har vært den klart største saken i 2006, og for Venstre også viktigst.

Nytt i forhold til tidligere år er at som en del av kommuneplanen er det laget en egen, detaljert, Strandsoneplan for kystlinja mot Oslofjorden. Da denne er blitt i integrert i arealkartet i Kommuneplanen er Strandsoneplanen nå blitt et juridisk etterprøvbart dokument, og førende for kommunens politikk i strandsonen. Her har Venstre fått en viktig politisk seier i at det er laget en plan, og Venstre har på mange områder fått gjennomslag for sitt kommunepolitiske program for 2003-2007.

Den enkeltsaken som har fått størst oppmerksomhet er at Venstre sikret et flertall mot en ny båthavn i Åros sammen med opposisjonen.

Andre hovedoverskrifter i Kommuneplanen er at Røyken kommune de neste årene skal forsøke å styre utviklingen i kommunen mot de fire tettstedene Spikkestad, Røyken sentrum/Midtbygda, Slemmestad og Åros. Videre ble boligbyggeprogrammet kraftig nedskalert sammenlignet med forrige kommuneplan.

Slemmestad
Å bruke kommunens ressurser og aktiviteter som en brekkstang for en ny utvikling i Slemmestad sentrum har vært et viktig innsatsområde for Venstre i 2006, med suksess. Gjennom ulike vedtak og prosesser er Kulturskolen flyttet til sentrale lokaler (gamle Puls og "Hotell Norge), Kulturhuset Sekkefabrikken A/S har fått kommunal støtte til nødvendig istandsetting av lokalene, ungdomsklubben flyttes opp til nye lokaler i Wolf-gården (gamle Slemmestad barneskole) og det er vedtatt at Bøbekken skal åpnes.

Når det gjelder åpning av Bøbekken er dette en idé fremmet av Venstre, og en lang prosess med historie tilbake til forrige kommunestyreperiode og Venstres tidligere kommunestyrerepresentant Anne Sofie Hjelmeland.

Varaordfører Thue er sammen med ordfører Kjølstad (H) og Blomkvist (Ap) en formannskapsoppnevnt styringsgruppe for "Slemmestad-prosjektet". Høsten 2006 ble en prosjektskisse initiert av styringsgruppen vedtatt i planutvalget som grunnlag for videre arbeid med åpning av Bøbekken. Med alle forhold inkludert i skissen har dette en total kostnadsramme på ca 30 millioner. I økonomiplanen 2007-2010 ble det vedtatt satt av 20 millioner til prosjektet, fordelt på 2007 og 2008.

Høsten 2006 arrangerte Røyken Venstre et åpent møte på Gamle Slemmestad Pub med Slemmestad sentrum som tema, kombinert med utdeling av Røyken Venstres Miljøpris for 2006. Møtet samlet mellom 60 og 70 personer med god respons.

Budsjett
Røyken kommunes budsjett for påfølgende år er alltid en hovedsak politisk sett. Utkast til budsjettet ble behandlet første gang av formannskapet i slutten av august 2006, og endelig vedtatt i kommunestyret 7. desember.

I motsetning til de senere år var dette en budsjettprosess preget av få kuttforslag, og dermed mindre støy. Videre var det et lite økonomisk handligsrom som gjorde det mulig å prioritere inn noen politiske merkesaker.

Her nevnes kort noen; inndekning av tidligere underskudd og utmelding fra ROBEK, redusert pris på SFO, økt satsning på miljøtiltak, økt investering i veiutbedringer og til sammen 1,5 nye kommunale helsesøsterstillinger med fokus på barn/unge og samlivsrådgivning.

Det ble fra Venstre reist en bekymring om budsjetteringen i skolen, da et innmeldt behov fra rektorene på 7 millioner ikke ble innvilget. Denne saken vil bli fulgt nøye våren 2007.

Andre aktiviteter 2006:

Oppfølging av Handlingsplan 2006
Røyken Venstre har fulgt opp handlingsplanen.

Laget hatt et eget utvalg som har fulgt opp arbeidet med "Kommunedelplan for Strandsonen — Notat fra Røyken Venstre" og et utvalg har laget notatet "Slemmestad — mot fremtiden."

Notatene er å finne på hjemsiden.

Lasse Narjord Thues interpellasjon om "Åpenhet og informasjon i Røyken Kommune" 7. des. har vi lagt på hjemsiden sammen med rådmannens svar.

Miljøprisen i Røyken 2006:
Styret vedtok enstemmig miljøkomiteens innstilling og Miljøprisen 2006 gikk til:
Skiforeningen, Foreningen til Ski-idrettens Fremme ved løypebas Trygve Rud.
Stortingsrep. Borghild Tenden fra Venstre overrakte prisen på åpent møte på Gamle Slemmestad Pub. Prisen var som tidligere et grafisk trykk av Røyken-kunstneren Vemund Tollefsen. God pressedekning; avis og radio.

Åpent møte:
7. nov 2006 arrangerte Røyken Venstre folkemøte på Gamle Slemmestad Pub. Hovedtema var utdeling av miljøprisen (over) og innledning/diskusjon om utvikling av Slemmestad; "Slemmestad — mot fremtiden".
Innledere var: Varaordfører Lasse Thue, rektor Roar Lindberg fra Kulturskolen og fra Dahl Eiendom Øistein Hærren. 60 – 70 møtte fram, og flere deltok ivrig i diskusjonen.

Kontakt med medlemmer og sympatisører – Hjemmeside

I tråd med handlingsplanen har vi satsa på hjemsiden vår; www.venstre.no/royken.

Styret har ansvar for å videreutvikle og reklamere for hjemsiden. Styret arbeider også for å få e-post adresse til medlemmer.

Leder har sendt informasjon til medlemmene via e-post og har i tillegg på vegne av styret sendt et informasjonsbrev med vanlig post til listekandidater og medlemmer som vi ikke har e-post til: "Sommerhilsen 2006"

Programarbeid:
Styret har satt ned studiegrupper med ansvarspersoner som skal jobbe med programmet til Røyken Venstre. For hvert av Venstres profilområder er det oppnevnt en ansvarsperson (Har vært annonsert på hjemsiden for at medlemmer kan ta kontakt)
Miljø Arne Vadseth
Sosialt ansvar Tore Hogstad
Småbedrifter Jan Krokedal
Skole og Kultur Marit Kolbræk
Andre områder Lasse Narjord Thue

Interkommunalt samarbeid.
Røyken Venstre har hatt samarbeid med Hurum Venstre — som eksempel kan nevnes at det har vært tre felles medlemsmøter. (se over)

Buskerud Venstre:
Mary Sandal Johansen har vært medlem av fylkesstyret
Tore Hogstad og Mary Sandal Johansen har deltatt på kurset; Venstreskulen — steg 1.

Januar 2006

Styret i Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**