Lag bedre løsninger for syklistene på Framnes

Rådmannens forslag til reguleringplan for strekningen Kilen – Langestrand gir økt kapasitet for biltrafikk og bedre forhold for fotgjengere. I høringsuttalelse til planen ber Sandefjord Venstre om at dette følges opp med bedre forhold også for syklister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sandefjord Venstre ber om sammenhengende, sikre og framkommelige løsninger når Vesterøyveien og Framnesveien skal forberedes til å ta i mot den økte trafikken som kommer ved den planlagte boligutbyggingen på Nordås og Framnes.
Se omtale i Sandefjords blad – og les høringsuttalelsen nedenfor:

Reguleringsplan for Vesterøyveien og Framnesveien. Uttalelse.

Sandefjord kommune har utarbeidet Reguleringsplan for Vesterøyveien og Framnesveien for strekningen Kilen — Langestrandveien Syd. Planutvalget vedtok i møte 22.11.2006 å legge planen ut til offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 8.1.2007.

Omfattende bolig- og næringsutvikling på Framnes gjør det nødvendig å forbedre transport-tilbudet mellom Framnes og sentrum. Målsettingene med å bygge ut strekningen Kilen-Langestrand reflekteres i rådmannens merknader i saksframstillingen til planutvalget:
· "Trafikkøkningen langs Vesterøy- og Framnesveien vil bli betydelig og (at) ombygging av dette veinettet er nødvendig for å håndtere framtidig trafikk"
· "Kommunens veinett skal legge til rette for at gang- og sykkeltrafikk skal være et alternativ til bilbruk".

Sandefjord Venstre er enig i målsettingene med tiltaket, og den foreslåtte løsningen bidrar til økt avviklingskapasitet for biler på strekningen Kilen — Framnes. Løsningen ser også ut til å gi bedre vilkår for gående, men vi beklager sterkt at det legges opp til ensidig, separat sykkelvei i stedet for sykkelfelt i kjørebanen i begge retninger for syklende.

Sykkelløsningen som er valgt for på strekningen Kilen — Langestrand Nord (ensidig sykkelvei for toveis trafikk) er en løsning som bare virker mellom kryssene. I kryss (og avkjøringer som skiltes/merkes som kryss) skal syklende opptre som gående; gå av sykkelen eller sykle i gangfart. Løsningen er derfor ikke egnet på strekninger hvor det er kort avstand mellom kryss og avkjøringer (som Vesterøyveien / Framnesveien).

For mange syklende vil den foreslåtte løsningen ikke være attraktiv. Samtidig fører økt biltrafikk og redusert veibredde til at det blir vanskeligere å sykle i veibanen, dvs at mange syklister vil oppleve at det brukes betydelige beløp på "tilrettelegging" for et tilbud med dårligere kvalitet.

I de fagmiljøer som er opptatt av sykling er det bred enighet om at det bør satses på sykkel-baner i stedet for egne sykkelveier i tettbygde strøk:
· Statens vegvesens veileder for utforming av sykkelanlegg – Sykkelhåndboka – anbefaler sykkelbaner i kjørebanen ved fartsgrenser opp til 60 km/t. (Egne sykkelveier (elle gang/sykkelveier) anbefales når fartsgrensen er over 60 km/t). i følge håndboka er fordeler med en slik løsning bl.a:
1. at syklende har sitt eget kjørefelt — også gjennom kryss og ved avkjøringer
2. at de gir god framkommelighet for syklister og tydelig definerer syklister som kjørende.
3. at syklende og bilister ser hverandre i god tid — noe som gir bedre aktsomhet og større trafikksikkerhet.
· Syklistenes Landsforening har ved flere anledninger (bl.a innledning ved Berry van den Bosch i Sandefjord kommunes "sykkelbymøte" 3. november 2005) anbefalt sykkelbaner framfor gang/sykkelveier og sykling på fortau.
· Også representanter for Sandefjord Sykleklubb (bl.a Rune Steinvik, innlegg i PersonNameSandefjords blad, november 2005) argumenterer for sykkelbaner i stedet for gang/sykkelveier fordi dette gir forutsigbare og logiske regler for syklister.

Sandefjord Venstre ber om at den foreslåtte løsningen med separat gang/sykkelvei i reguleringsplanen for Vesterøyveien og Framnesveien erstattes av sykkelfelt i kjørebanen kombinert med fortau / gangvei for gående.

For styret i Sandefjord Venstre

Tor Homleid,
leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**