Program 2003 – 2007

Sandefjord Venstres program for perioden 2003 – 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lokaldemokrati
Venstre vil flytte makt fra staten til lokale folkevalgte. Kommuneøkonomien må styrkes og frigjøres fra statlig detaljstyring. Venstre vil:
– at kommunen selv skal styre egen økonomi – fjerne øremerking av statlige tilskudd
– arbeide for desentralisering av statlige oppgaver
– at kommunene selv skal bestemme tidspunkt for kommunevalgene
– at viktige lokale saker — f.eks større arealbruksplaner – kan avgjøres ved folkeavstemminger
– ha åpenhet i forvaltningen, åpne møter i politiske utvalg og innføre politiske høringer

Miljø

Venstre er miljøpartiet. Vi er garantisten for en offensiv miljøpolikk og vern om natur- og kulturmiljøet i Sandefjord. Venstre vil:
– sikre tilgang til sjø og strandsonen for alle og begrense bygging i disse områdene
– ta vare på byens grøntområder (Hjertnesskogen, Preståsen, Mokollen, Badeparken)
– ta vare på miljøskapende bygg og bydeler for ettertiden
– redde gjenværende friarealer; nei til golfbane på Jåberg/Marum
– verne dyrket og dyrkbar mark
– at kommunen skal utarbeide handlingsplan for redusert energibruk, større fleksibilitet i energiforsyningen og større andel fra fornybare energikilder
– arbeide for bruk av vannbåren varme ved større nybygg / utbyg-gingsområder og støtte strømbesparende tiltak i eksisterende bygg
– skjerpe kontrollen med utslipp til fjorden
– differensiere kommunale renovasjonsavgifter etter forbruk

Kultur og idrett
Kultur beriker hverdagen vår og er med på å gjøre livet verdt å leve. Et mangfoldig og skapende kulturliv er uunnværlig i et liber-alt samfunn. Venstre vil:
– øke kommunal støtte til frivillig kulturarbeid blant barn og unge. Gi kommunale bidrag til dekning av lønn til profesjonelle instruk-tører i kulturforeninger.
– at kommunen i større grad skal være tilrettelegger og i mindre grad arrangør
– videreutvikle rusfrie tilbud for ungdom
– utvikle Hjertnes som kultursenter; åpne biblioteket i helgene
– utvikle levende museum med Hvalfangstmuseet som utgangspunkt
– arbeide for å sikre eiendommen Midtås for byens befolkning
– legge til rette for videreutvikling av bredde- og toppidrett
– arbeide for en fullverdig fotballarena i Sandefjord
– fortsette arbeidet for 400 m kunstfrossen skøytebane med energigjenvinning i Bugårdsparken

Helse og sosialpolitikk
Kommunen står overfor store utfordringer i helse- og sosialsektoren. Venstre vil prioritere forebyggende arbeid for å redusere behovet for dyre behandlingstilbud. Samtidig må behandlingskapasiteten tilpasses økte behov. Venstre vil:
– styrke det forebyggende helsearbeidet
– styrke barnevernet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid
– bygge og bemanne flere sykehjemsplasser og fortsette arbeidet for å bedre tilbudet for aldersdemente
– styrke rusomsorgen — etablere botilbud for husløse rusmisbrukere
– begrense skjenketiden ved byens utesteder
– styrke kontrollen med omsetning av rusbrus og øl i dagligvareforretninger og skjerpe reaksjonene mot overtredelser av skjenkebestemmelsene
– utvikle gunstige botilbud for unge i etableringsfasen.
– differensiere egenandeler i helsesektoren etter betalingsevne.

Arealbruk og transport

Venstre ønsker å dempe veksten i biltrafikken ved å bedre kollektivtilbudet, bedre forholdene for gående og syklister og arbeide for et arealbruksmønster som begrenser transportbehovene. Venstre vil:
– arbeide for en arealbruk som begrenser transportbehovene og legger forholdene til rette for miljøvennlig transport.
– utvikle et sammenhengende og sikkert sykkelveinett og sørge for vedlikehold og snørydding
– arbeide for å styrke kollektivtilbudet og bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken
– arbeide for jernbanestopp ved Torp.
– utvikle levende bymiljø med gode botilbud for alle aldersgrupper
– at boligutbygging i første rekke bør foregå i og nær sentrum og i om-råder med mulighet for et godt kollektivtilbud.
– ta vare på fotballøkker, lekeplasser og grøntareal i boligområder.
– si nei til etablering og utvidelse av kjøpesentre — bl.a for å sikre et levende handelsmiljø i sentrum.

Næringsliv og arbeidsplasser

Venstre er småbedrifts- og gründerpartiet. Vi ønsker å legge til rette for utvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye arbeidsplasser i Sandefjord. Venstre vil:
– at kommunen aktivt skal arbeide for å trekke nye virksomheter til Sandefjord, f.eks ved utflytting av statlige arbeidsplasser fra Osloområdet
– utvikle reiselivsnæringen bl.a gjennom å legge til rette for kystturisme
– øke innslaget av konkurranse mellom offentlige, private og idéelle aktører om å levere kommunale tjenester
– legge til rette for flere arbeidsplasser i sentrum
– tillate mer intensiv utnyttelse av eksisterende næringsarealer for å spare landbruks- og rekreasjonsområder

Skole og barnehage
Skolepolitikk er samfunnsbygging. Venstre ser det som et grunnleggende mål at skolen skal være møteplass for barn med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Skole- og barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset familienes behov. Venstre vil:
– bygge ut skolekapasiteten i takt med økende behov
– at rammetimetallet i skolen ikke må reduseres
– sikre kvalitet på undervisningen, også for elever med spesielle behov
– prioritere full barnehagedekning framfor lavere foreldrebetaling
– øke tallet på kommunale barnehageplasser for barn med spesielle behov og barn under 2 år.

Integrasjon

Sandefjord skal være en flerkulturell, integrert by. Integrasjon øker kunnskap og reduserer fordommer. Venstre vil:
– aktivt bekjempe intoleranse, kriminalitet og rasisme — uansett hvor det forekommer
– legge til rette for at innvandrere skal komme inn i bolig- og arbeidsmarkedet
– styrke norskopplæringen for innvandrere
– tilrettelegge for innvandrere på eldresentre og sykehjem.

Valgprogrammet viser hvilke retningslinjer Venstres folkevalgte vil arbeide etter og hvilke mål vi har for perioden. Kommunens økonomi vil ofte avgjøre hvilke mål som kan oppnås og når målene kan oppnås. For å løse store prioriterte oppgaver er Venstre villig til å frigjøre bunden kapital. Det er overordnet å opprettholde en sunn kommunal økonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**