VEDTEKTER

Sandefjord Venstres vedtekter, vedtatt 5. desember 1995, sist endret 7. desember 2000.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Pgf. 1 Formål
Sandefjord Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Sandefjord kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Pgf. 2 Medlemskap
Personer over 15 år som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlemmer i laget, dersom de ikke er medlemmer av noe annet parti. Bare den som har betalt kontingenten innen 1. desember, kan regnes som medlem det året. Medlemmer av Unge Venstre betaler kontingent tilsvarende den kontingenten laget må betale til Vestfold Venstre og Venstres Hovedorganisasjon.

Pgf. 3 Organisasjon
Sandefjord Venstre er innmeldt i Vestfold Venstre. Laget skal innen 31. desember betale den kontingent pr. medlem til fylkeslaget som er fastsatt av fylkesårsmøtet og landsmøtet. Årsmelding med regnskapssammendrag fra virksomheten siste året og medlemsliste skal sendes fylkeslaget og Venstres hovedorganisasjon innen 31. desember.
Lagets sentrale organer er årsmøtet og styret. Unge Venstre er et sjølstendig lag med egne vedtekter og er tilknyttet Sandefjord Venstre.
VO-utvalget består av opplæringsansvarlig og to medlemmer pluss en representant for Unge Venstre.
Venstres kommunestyrerepresentanter danner egen gruppe med egne vedtekter og eget styre. For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 40% i lokallagets styrer, utvalg og komitéer. Regelen gjelder også i samband med valg av delegasjon til fylkes­årsmøtet og nominasjonsmøter på fylkesplan.

Pgf. 4 Årsmøtet

a. Kompetanse og sammensetning. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen 15. desember og kalles inn med minst to ukers varsel. Det sittende styret fungerer ut kalenderåret. Medlemmer av Unge Venstre, som ikke samtidig er medlemmer av Sandefjord Venstre, har talerett, men bare organisasjonens representant i styret har forslags- og stemmerett. Et medlem kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag.
b. Arbeidsoppgaver. Alle ordinære årsmøter skal:
1. Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap. Styret har ikke stemmerett.
2. Vedta kontingenten for kommende år.
3. Drøfte kommunestyregruppas melding om arbeidet det siste året.
4. Motta eventuell melding fra Unge Venstre.
5. Velge leder, nestleder, sekretær, kasserer, opplæringsansvarlig og to styre­medlemmer for kommende år. Videre velges det tre varamedlemmer til styret.
6. Velge to representanter til VO-utvalget.
7. Velge to revisorer for kommende år.
8. Velge valgnemnd med tre medlemmer.
9. Velge utsendinger til årsmøtet i Vestfold Venstre.
10. Behandle innsendte og andre organisasjonsmessige saker.
c. Avstemningsregler. Møtelederen fremmer forslag om avstemningsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever det. Vedtak i andre saker enn de som vedgår vedtektsendringer, gjøres ved vanlig flertall. Dersom stemmetallet for og mot er likt, faller forslaget. Ved valg av leder kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnår en ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom de to får like mange stemmer, skal en foreta lodd­trekning. Stemmesedler ved valg skal inneholde et antall navn som tilsvarer tallet på personer som skal velges.
d. Ektraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret vedtar det, eller minst en tredel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er satt opp i innkallingen til møtet, og innkalling skal skje med minst én ukes varsel.
e. Protokoll. Styret utarbeider protokoll for årsmøtet og sender den til lokallags­medlemmene og fylkeslaget.

Pgf. 5 Styret

a. Kompetanse. Styret leder lagets virksomhet i samsvar med de vedtakene som blir gjort på årsmøtet. Det kommer sammen minst fire ganger i året og ellers når lederen eller et flertall av styremedlemmene finner det formålstjenlig. Styret er vedtaksført når minst halvparten, deriblant lederen eller nestlederen, er til stede. Det plikter å følge opp vedtektene, arbeidsoppgaver og retningslinjer og fordele ansvaret deretter, og det skal føre protokoll over forhandlingene.
b. Sammensetning. Styret består av de medlemmene som er valgt på årsmøtet, og en representant for Unge Venstre, Lederen for komunestyregruppa tiltrer styret uten stemmerett.
c. Arbeidsoppgaver. Styret har ansvaret for at det blir drevet et effektivt arbeid i laget. Det skal ha som særlig oppgave å sørge for et godt samarbeid mellom kommunestyregruppa og laget, å drive kontinuerlig vervearbeid og gjennom opplys­ning bidra til å vekke interesse for samfunnsspørsmål. Styret skal med jevne mellom­rom, enten på møter eller gjennom rundskriv, informere medlemmene om sin virksomhet. Hvert år skal det på et medlemsmøte legge fram til behandling og godkjenning en politisk, organisasjonsmessig og økonomisk plan for arbeidet. Det kan oppnevne de nødvendige utvalg til å ta seg av særlige oppgaver. Forslag til stortings- og fylkesprogram behandles på medlemsmøter.
d. Særlige oppgaver i kommunevalgår. I god tid før kommunestyrevalget skal styret oppnevne en programnemnd og en nominasjonsnemnd som lager utkast til valgprogram, og valgliste. Programmet og valglista vedtas på nominasjonsmøtet.
Stemmerett på disse møtene har alle medlemmer av Venstres organisasjoner i kommunen som har stemmerett på valgdagen, samt ikke medlemmer som er ført opp på nominasjonsnemndas forslag. Andre medlemmer av venstreorganisasjonene i kommunen har talerett. Utsendinger til partiets nominasjonsmøte for fylkestingsvalget velges på et medlemsmøte som innkalles i samsvar med bestemmelsene i nominasjonsloven.
e. Særlige oppgaver i stortingsvalgår. Utsendinger til partiets nominasjonsmøte i fylket velges på et medlemsmøte som innkalles i samsvar med bestemmelsene i nominasjonsloven. På dette møtet diskuterer en også kandidater i forbindelse med nominasjonen.

Pgf. 6 Samarbeidet mellom laget og kommunestyregruppa
Styret i venstrelaget er ansvarlig for at det i samarbeid med partiets representanter i kommunestyret organiseres kommunestyregruppe med denne sammensetningen:
a. Venstres medlemmer og varamedlemmer i bystyret.
b. Venstres medlemmer og varamedlemmer i kommunale utvalg og nemnder.
c. Styret i Sandefjord Venstre.
d. Styret i Sandefjord Unge Venstre.
Gruppelederen i bystyret er leder for kommunestyregruppa. Gruppa velger egen sekretær.
Lederen i kommunestyregruppa skal holde lagets leder løpende informert om møtene og de viktigste sakene i bystyret.
Hun/han kaller inn til møte foran hvert bystyremøte. Gruppa skal, når forholdene ligger til rette for det, innby Sandefjord Venstres og Sandefjord Unge Venstres medlemmer til drøftingene. Lederen for kommunestyregruppa leder møtene.
Kommuneadministrasjonens framlegg til budsjett drøftes på et medlemsmøte der kommunestyregruppa er til stede.

Pgf. 7 Endringer i vedtekten
Denne vedtekten kan endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til endringer må være sendt medlemmene minst to uker før årsmøtet.

Pgf . 8 Oppløsing av laget

Forslag om oppløsning av laget må behandles på årsmøtet. Blir forslaget vedtatt, skal det sendes fylkesstyret til uttalelse. Endelig vedtak kan behandles på ekstraordinært årsmøte når fylkeslagets uttalelse foreligger, eller på neste ordinære årsmøte. Dersom laget oppløses, skal dets formue, eiendomsrettigheter, arkiv o.a. overføres til Vestfold Venstre. Alle verdier skal stå urørt i fem år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret hvordan midlene skal brukes til det de er bestemt til

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**