Slemmestad — mot fremtiden

Røyken Venstre jobber aktivt for en oppgradering og revitalisering av gamle Slemmestad.
Dette skrivet skisserer noen av de hovedutfordringene som må løses for å bedre miljøet og for å løfte Slemmestad til den perlen ved Oslofjorden det egentlig er. Les skrivet vårt og si dine meninger ved å sende e-post til å vår debattside. Alle innspill er velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utvalg og styringsgrupper.
Slemmestad-området har Røykens største befolkningskonsentrasjon med over 40% av kommunens befolkning. Fylkesdelplanen for handel -og senterstruktur benevner Slemmestad som lokalsenter.
Den politiske avtalen i Røyken mellom Venstre og grupperingen Høyre, Kristelig Folkeparti og Bygdelista inneholder blant annet avtaler som vedrører Slemmestad og nærområdene.
Da et enstemmig Planutvalg tirsdag 18. januar 2005 vedtok å prioritere Slemmestad med strakstiltak og reguleringsplaner, så var dette i tråd med denne avtale.
På møte i nevnte planutvalg ble det vedtatt å organisere dette arbeidet gjennom prosjektstyring:
1. En tverrpolitisk sammensatt styringsgruppe.
2. En prosjektadm. Oppnevnt av rådmannen.
3. En referansegruppe bestående av grunneiere, næringsliv og andre berørte parter.

Arbeidet med utvikling av Slemmestad gjennom prosjektorganisasjon fører til at arbeidet er åpent for innspill fra innbyggere, næringsinteresser o.a.. Røyken Venstre er svært positiv til at kommunen har valgt denne form, vi mener også at det bør arrangeres åpne temamøter.
I mars 2006 kom dokumentet "Utfordringer for Slemmestad — og muligheter " (Planutvalget 14.03.06). Røyken Venstre har i tillegg til ovennevnte prosjektstyring utnevnt en egen prosjektgruppe som jobber spesielt med Slemmestadområdet og som rapporterer til styret i Røyken Venstre.

Status og fokusområder.
Våren 2004 overtok Røyken Kommune vederlagsfritt store friarealer og sentrale trafikkarealer i Slemmestad fra DnB Nor. (Hele trafikkarealet fra Odden og ut i gatelegemet ved Narvesen). Som kompensasjon for utbyggingsavtalen i Heimannsåsen fikk kommunen 1,5 mill.kr. som skulle gå til infrastruktur og nærmiljø. Administrasjonen innstilte på at kr.600~000 av 1,5 mill.kr. skulle gå til å dekke underskudd i plan- og reguleringsenheten. Kun Venstres representant argumenterte for at hele beløpet skulle gå til Slemmestad slik utbyggingsavtalen tilsa.
I et styremøte 19.04.04 uttaler Røyken Venstre: " Slemmestad må få mer oppmerksomhet fra politikerne, det vil komme hele kommunen til gode. Det haster med å iverksette tiltak i forhold til regulering. Vi oppfordrer planutvalget til å ta tak i dette og fremme en konkret sak før sommeren"
Styret vedtok å sende en henvendelse til planutvalget; i første rekke til avtalepartnerne. I dette brevet omtales:
Miljø og miljøtiltak. (Tåje, Havneparken, Bøbekken/gangvei, Kyststien, Slemmestadåsen og Odden, Opprydding i forbindelse med ulovlig deponering).
Kultur og kulturtiltak. (Kultursenter i Slemmestad, historiske og bevaringsverdige/verneverdige bygninger).
Trafikkregulering. (Trafikkareal og parkering i gamle Slemmestad, kollektivtrafikk/hurtigbåt, krysset Vaterlandsveien/Slemmestadveien)
Miljø og miljøtiltak.
Tåje:
Det gamle badeanlegget ved Tåjestranda bør repareres og oppgraderes slik at det kan fungere som familietilbud for bading og utflukt. Område er naturskjønt og parkmessige fasiliteter bør anlegges og oppgraderes. Røyken kommune har søkt Direktoratet for Naturforvaltning om midler til sikring av friluftsområde på Tåje.

Havneparken:
Havneparken er svært viktig for Slemmestad. Plan og reguleringsenheten uttaler : "Nedbygging av havneparken vil sterkt forringe mulighetene til et estetisk tilfredsstillende opprustning av Slemmestad, mens et løft for havneparken vil være et løft for hele Slemmestad". (Sak 0030/06) Havneparken er i dag privat eid.

Bøbekken.
Røyken Venstre har i flere sammenhenger uttalt og støttet forslag om åpning av Bøbekken. I forbindelse med Prosjekt — Slemmestad kulvert følges nå denne saken.
Røyken Venstre har fremmet forslag om gangvei langs Bøbekken fra Slemmestad til Rortunet.

Kyststien.
Røyken Venstre har støttet forslag fremmet i forbindelse med "Kommunedelplan for strandsonen langs Oslofjorden" om trase gjennom fabrikkområdet og langs Tåjestranda. Videre støtter vi forslag fremmet om ekstra trase rundt Odden. Grundvik — traseen er nå avklart og tilrettelagt.

Slemmestadåsen og Odden.
I "Vern av naturområder rundt Oslofjorden" (Sak 0048/05) er dette området foreslått som naturreservat. Venstres standpunkt er at vi er positive til forslaget og at vi er i mot inngrep som strider i mot intensjonen om naturreservat. Vi er bekymret for grusing av kyststien og hogst i området.

Kultur og kulturtiltak
Kultursenter på Slemmestad.
Røyken Venstre har programfestet at vi vil jobbe for et kultursenter i Slemmestad; Venstre vil derfor legge kulturskolen til Slemmestad. Sammen med museum, bibliotek, geologisenter og sekkefabrikken vil dette bli et senter med betydning for hele kommunen.

Historiske og bevaringsverdige/verneverdige bygninger.
Røyken har programfestet å være med å bevare den historiske og unike bygningsmasse i Gamle Slemmestad. ( I samarbeid med Slemmestad Forum har medlemmer av Venstre sendt inn dokumentasjon om "Drosjebua" til Riksantikvaren vedr. gamle bensinstasjoner) Røyken Venstre ønsker å følge opp registrering /søknader om støtte for å bevare bygningsmasse og tunnel i Slemmestad i samarbeid med lokale og regionale krefter.

Trafikkregulering.
Trafikkareal og parkering i Gamle Slemmestad.
Det arbeides med å "Stramme opp veisystemet" Venstre støtter forslaget om at området rundt torget bør bygges ut på fotgjengernes premisser

Kollektivtrafikken/hurtigbåten.
Kollektivtrafikk (buss) og hurtigbåtanløp bør vurderes flyttet til innerst i Slemmestadbukta. Dette avhenger av en løsning for industrien i området. (Se punkt under).

Krysset Vaterlandsveien/Slemmestadveien.
Sikring og utbedring (rundkjøring) av krysset Vaterlandsveien —Slemmestadveien.

Industri.

I forbindelse med "Kommunedelplan for strandsonen langs Oslofjorden" påpeker NorBetong – AS at NorBetong og Norcem s virksomhet er økende og at det er behov for skjermingsbelte på 20 meter. Området må stenges for allmenn ferdsel og friområder, kyststi oa må legges i skjermingsbeltet. Området er også underlagt krav til terrorsikring (ISPS terminal) Norcem har en relativ beskjeden virksomhet i dag, men har store eiendommer og beslaglegger opplandet rundt Slemmestad. Tungtrafikken er betydelig.

Cementindustrien har vært utvikler for Slemmestad, i dag er den redusert til silo-stasjon og transport sentral. Røyken Venstre stemte for å fase ut industrien på Slemmestad da saken var oppe i Kommuneplanutvalget 150806, forslaget ble nedstemt og Venstre ønsker at kommunen starter en dialog med Norcem/Norbetong om en omdisponering av industriområdene i Slemmestad.

Røyken Venstres forslaget tar utgangspunkt i "Cemport Slemmestad" fremlagt i et skriv fra bedriften datert 10042000. Virksomheten for eksisterende sementvirksomhet flyttes nord for "nye" siloer (De 4 største siloene med radar på toppen).
Dypvannskaien tillates forlenget mot nord slik at større båter fortsatt kan betjene anlegget.
Veien legges om slik at den via adkomst fra nåværende ferdigbetonganlegg til Eternitveien mellom det såkalte "Eternitbygget" og Zanda takstenfabrikk. Ved utkjøring på riksveien etableres det et nytt kryss.

Industrianlegget syd for de store siloene rives/flyttes slik at arealet kan utbygges til sentrumsbebyggelse/bolig/service/handel/kontor for Slemmestad.

Røyken Venstre
20.august 2006.

Industri på Slemmestad NorBetong – Fakta om nåværende forhold
Fabrikken i Slemmestad ble lagt ned i 1989. Import av løssement og produksjon av betong fortsatte. Norcem/Norbetong ble i 1999 solgt fra Skanska til Heidelberg Zement som fortsatt er eier. Det tyske Heidelbergkonsernet er verdens tredje største sementprodusent og er representert i mer enn 50 land. Konsernet omsatte i 2005 for 7,8 milliarder Euro ( ca. 62 milliarder kroner) og hadde vel 41200 ansatte. Konsernet eies av Spohn Cement GmbH og Schwenk Beteilungen GmbH & Co (til sammen 85,45%). (kilde:www..heidelbergcement.com)
Norcem/Norbetong i Slemmestad har vel 20 ansatte (21 ansatte på betongstasjonen ifølge Røyken & Hurum Avis 2006). Norcem har i tillegg til sin import av sement sementproduksjon i Brevik og Kjøpsvik. Norbetong har et meget stort antall betongstasjoner spredt over hele Norge.
Miljøstyring i Norcem: "Norcems miljø og styring av miljøaktiviteter skal utvikles i samråd med myndighetene og ansatte og med åpenhet ovenfor almenheten. Miljøforhold og planer om miljøforbedringer skal kommuniseres videre til ansatte, naboer og almenheten på en forståelig måte." (kilde: www.norcem.no.Norcems infoside.)
Tilsvarende klausuler finnes i Norbetongs forretningsdokumenter under [ http://www.norbetong.no/ ]www.norbetong.no.

Arbeidsgruppe Slemmestad – områdene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**