Regionale fortrinn, regional framtid

Agderfylkene bør tilhøre samme region, men er det aktuelt å vurdere en noe større regional enhet, er årsmøtet åpen for å utvide Agderregionen vestover, eventuelt østover. Ytterkantene må ha styrke til å motvirke sentralisering innad i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Aust- og Vest-Agders fylkesvåpen

Aust- og Vest-Agders fylkesvåpen
Foto: PNT

Det bør tilstrebes at geografisk naturlig sammenhengende områder ikke blir delt.
En forutsetning for at regionreformen skal lykkes er at det blir tilstrekkelig store regioner. Antall regioner bør være fra sju til ni, der Oslo får stå i en særstilling. Vi har ikke tro på at en fortsettelse av dagens fylkeskommuner med svært begrenset ansvarsområde er liv laga.

Alle regioner må tildeles samme forvaltningsoppgaver. Overføring av ansvar fra statlig forvaltning må skje på bred basis. Beslutninger må tas så nær dem det gjelder som mulig. Som et minimum må følgende oppgaver overføres til de fremtidige regionene:

– Sykehusene må tilbakeføres til regionen slik at de igjen blir underlagt demokratisk styring og kontroll
– Statens vegvesens regionkontorer og ansvaret for "øvrige riksveier"
– Ansvar for kjøp av persontransport på jernbane for regionale ruter
– Innovasjon Norges virkemiddelapparat og distriktskontorer
– Ansvaret for miljøvernpolitikk på regionalt nivå, landbruk og bygdeutvikling
– Ansvaret for forvaltningen av statlige tilskuddsordninger til lokale og regionale kulturtilbud, inklusive spillemidler til idrett som går til lokale og regionale tiltak.
– Oppgaver som innebærer skjønnsmessige vurderinger og som i dag er tillagt fylkesmannen.

Regionalmeldingen fra regjeringen er dessverre uklar og mangler tydelige anbefalinger for hvilke oppgaver som bør delegeres til det fremtidige regionale nivå.

Dersom regionalt nivå får tilført tunge utviklingsoppgaver, vil det synliggjøre den regionale forvaltning på en helt annen måte enn i dagens fylkeskommuner. Det vil i seg selv være et viktig verktøy for å skape en sterk regional identitet.

Uttalelse vedtatt på felles årsmøte for Aust- og Vest-Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**