Venstre vil ha klimaplan for Agder

Venstre på Agder ønsker at klimautslippene må reduseres med 30 % innen 2020. For å nå dette ambisiøse målet må både fylket og kommunene ha forpliktende klimaplaner. (Uttalelse vedtatt på årsmøte i Agder Venstre 10.02.07)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Trafikk, kø

Foto: Microsoft

Norge har ingen klimapolitikk etter utgangen av Kyotoperioden i 2012. Fraværet av langsiktighet i norsk klimapolitikk står ikke i overensstemmelse med den utfordringen vi står ovenfor. Venstre ønsker derfor et bredt forlik om en langsiktig nasjonal klimapolitikk.
Venstre mener et slikt forlik bør bygge på en forpliktelse om å kutte CO2 utslippene med 30% innen 2020. For å nå dette målet må det iverksettes tiltak både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er derfor nødvendig at det utarbeides fylkesvise klimaplaner i samarbeid med kommunene. Venstre vil ta initiativ til at dette tas opp på Agder.

Eksempler på tiltak planen kan inneholde:
Sørge for et godt utbygd gang- og sykkelveinett.
Tilby et alternativ til oppvarming med strøm og olje gjennom utbygging av fornybar oppvarming slik som bioenergi, fjernvarme og nærvarme.
Styrke kollektivtrafikken ved å gjøre det lettere og bedre å reise kollektivt
Spare på strømmen i egen bygningsmasse.
Ta i bruk miljøvennlig oppvarming i offentlige nybygg.
Bruke parkeringspolitikken aktivt for å redusere unødvendig bilbruk.
Legge klimaaspektet til grunn for areal- og planpolitikk
Bruke sin markedsposisjon til å sette miljøkriterier ved offentlige innkjøp.
Bruke sin markedsposisjon som innkjøper til å gjøre biodrivstoff tilgjengelig for innbyggerne.
Miljøsertifisere offentlige driftsenheter.
Lage lokale klimavett-kampanjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**