Årsmøtet

Her finner du årsmeldingen for 2013 og protokollen fra årsmøtet 2014. I tillegg finner du eldre årsmøtedokumenter nederst på siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmøteprotokoll 2014

Hurum Venstre avholdt sitt årsmøte 29. januar på nye, flotte Høvik skole i Lier.

Tradisjonen tro var det et fellesarrangement med Røyken, Lier og i år også Drammen Venstre.

Her kan du lese protokollen fra møtet.

Årsmøteprotokoll 2014

—————————

Årsmelding for Hurum Venstre 2013

Her kan du lese årsmeldingen for i fjor.

Tillitsvalgte

Hurum Venstres styre 2013
Leder: Anne Sofie Riseng, Tofte (valgt for 1 år)
Nestleder: Merete Haug, Sætre(valgt for 2 år)
Kasserer: Jack Engen Nygård, Sætre (valgt for 1 år)
Styremedlem: Marianne Arctander, Sætre (valgt for 2 år)
Styremedlem: Christian Dyresen, Kana (valgt for 1 år)
Styremedlem: Bjørn Lindvig, Filtvet (valgt for 2 år)
Styremedlem: Thomas Pettersen, Sætre (valgt for 1 år)
1. vara Finn Dale Iversen, Kana (valgt for 1 år)
2. vara Mari Myhrene, Kana (valgt for 2 år).
3. vara Geir Stave, Verket (valgt for 1 år)

Miljøprisnemnd 2013
Marianne Arctander, Sætre (valgt for 2 år)
Bjørn Lindvig, Filtvet (valgt for 1 år)
Finn Dale Iversen, Kana (valgt for 1 år).

Revisor 2013
Svein Lesto (valgt for 1 år)

Valgkomite 2013
Marianne Arctander— leder, Sætre (valgt for 1år)
Petter Normann Pettersen, Sætre (valgt for 2 år)

Utsendinger til årsmøtet i Buskerud Venstre 9. – 10.02.13
Gunn Torill Homme Mathisen
Anne Sofie Riseng
Bjørn Lindvig

Landsmøtedelegatforslag fra Hurum til Venstres landsmøtet i Oslo 12. – 14.04.13

Gunn-Torill Homme Mathisen. Hun ble valgt og deltok som delegat for Buskerud Venstre.

Arbeidet i Hurum Venstre
Interne møter
Det ble avholdt årsmøte 16.01.13 hvor leder ble valgt ved akklamasjon. Tradisjonen tro ble årsmøtet avholdt sammen med Røyken Venstre og møtested var Røyken videregående skole. Først var det separate årsmøter før alle ble samlet i plenum. Det var da en felles politisk bolk der tema var valgkampen 2013. Rebekka Borsch orienterte.

Det ble så holdt ekstraordinært årsmøte 21.02.13 hvor valg av styre var eneste punkt på agendaen.
Det har vært avholdt syv styre- og gruppemøter og tre av disse har også vært medlemsmøter. Frammøtet på enkelte av møtene kunne vært bedre. I tillegg kommer mange møter der en jobbet med «Løfte Tofte».

Venstres miljøpris
I år gjorde man nye grep for å kåre en vinner av Miljøprisen. Etter at to kandidater hadde blitt nominert og presentert på lagets hjemmeside, så ble det utlyst SMS-avstemming for å kåre en vinner. Her gikk altså Askeladden Steinerbarnehage til topps. Den andre nominerte var Eplegården.

Venstres miljøpris for 2013 ble tildelt Askeladden Steinerbarnehage og ble delt ut på verdens miljødag 5. juni. Styrer for barnehagen, Astrid Sund, fikk overrakt et bilde av Finn Dale Iversen, diplom og blomster. Nemndas begrunnelse: Askeladden Steinerbarnehage er en vellykkert barnehage, godt drevet av dyktige og motiverte medarbeidere som har både kunnskap om og engasjement for miløvennlig og ansvarlig drift. De tenker miljø i alle ledd og lærer barna det samme. I Askeladden er det godt å være!

Eksterne møter
Representanter fra Hurum Venstre har deltatt på mange møter i året som gikk i kraft av sine kommunale verv. Gruppeleder har også deltatt på møter i Buskerud Venstre der hun er organisatorisk nestleder.

Hurum Venstre var representert med to delegater på fylkesårsmøtet, Gunn-Torill Homme Mathisen og Anne Sofie Riseng. De samme to deltok sammen med nestleder Merete Haug på Venstres landskonferanse i Oslo. Gruppeleder /varaordfører har også deltatt på Venstres ordfører/varaordførernettverk.

Buskerud Venstres fylkesråd ble avholdt på Holmsbu bad og fjordhotel. Der var Ola Elvestuen gjest.
Folkemøtet «Løfte Tofte» ble vellykket arrangert i Samfunnshuset på Tofte med ca 100 frammøtte.

Økonomi og medlemstall
Økonomien i Hurum Venstre er god til tross for at vi får et underskudd på -6.396,59 kr i år. Saldo ved årets slutt var 13.436,84 kr.

Underskuddet skyldes i vesentlig grad utgifter til folkemøtet "Løfte Tofte" og utgifter i til valgkampmateriell. Det vil etterskuddsvis bli utbetalt studiestøtte for 2013 fra Venstres studieforbund. Dersom alt som er innrapportert blir godkjent, vil det utgjøre et betydelig beløp. Studiestøtte er en svært viktig inntektskilde for laget.

Medlemmer
Hurum Venstre har 29 registrerte medlemmer per 31.12.13 og 26 betalende medlemmer. Det er det samme som ved utgangen av 2012. Hurum Venstre kan sende 4 utsendinger til fylkesårsmøtet i 2014.

Lagets andel i medlemskontigenten ble hevet til 100 kroner i 2014.

www.hurum.www.venstre.no
Hurum Venstre sin hjemmeside er til enhver tid oppdatert og reflekterer arbeidet i Hurum Venstre og det politiske liv i kommunen. Gruppeleder er redaktør av hjemmesiden.

Stortingsvalgkamp 2013
Det ble gjennomført to rushtidsaksjoner, en på Røyken stasjon og en på Slemmestad Brygge. Begge i samarbeid med Røyken Venstre.

Buskerud Venstre oppfordret lokallagene til å hjelpe hverandre i valgkampen. En deltager fra Hurum Venstre deltok på stand i Lier sammen med Lier Venstre.

Stortingskandidat Rebekka Borsch besøkte Villa Malla 27. juli.
Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen og stortingskandidat Rebekka Borsch besøkte Hurum 4. august. Tema var hurtigbåt til Oslo. Det ble oppslag i RHA om saken.

Det ble avholdt syv stands, fire på Sætre, tre på Tofte og en på Filtvet. Buskerud Venstre gikk i 2013 til innkjøp av en popcornmaskin. Denne ble utlånt til Hurum Venstre på Toftedagen. På Toftedagen hadde vi også besøk av stortingskandidat Rebekka Borsch og valgkampsekretær Tove Hoftstad på standen. Det ble en vellykket dag på stand.

Utdeling av valgkampmateriell ble utført av lagets medlemmer. Petter og Inger Johanne delte ut på Filtvet og Storsand. Bjørn og Anne Sofie dekket Tofte. Christian og Finn delte ut på Kana og Klokkarstua, mens Gunn-Torill og Anne Sofie dekket Holmsbu.
Vi fikk også hjelp av Tore Hogstad i Røyken Venstre som delte ut materiell på Sætre.

Viktige politiske saker 2013
– Nedleggelsen av Södra Cell på Tofte.
– Folkemøte "Løfte Tofte" i samfunnshuset på Tofte 04.09.13 hvor Hurum Venstre presenterte sine saker for utvikling av Tofte:
– Samferdsel: Hurtigbåt, matebusser og bru.
– Boligpolitikk: Gjenkjøpsrett for beboere som ble frarøvet boliger av fabrikken på Tofte.
– Sats på ungdommen. Nybygg til kostpris for ungdommer med kapital fra Husbanken.
– Miljø: Opprydding etter fabrikken.
– Utfordringer i skolen: Flere helsesøstre i skolen.
– Fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene.
– Omdømmeundersøkelse.
– Konkurranse om ny visjon.
– Turistvei Hurum.
– Industrimuseum på Tofte.
– Bevaring av bokbussen. Hurum Venstre fikk utsatt nedleggelse av bokbussen på Sætre til sommeren 2014.
– Bevaring av industrimuseet på Sætre.
– Jobbet for utvidet hurtigbåttilbud.
– Stortingsvalgkamp.

Leserinnlegg og oppslag i media
04.04.13 Oppslag i Drammens Tidende: Intervju med Gunn-Torill Homme Mathisen vedrørende nedleggelsen av Södra Cell på Tofte.

05.04.13 NRK Buskerud: Debatt om nedleggelsen av Södra mellom Christian Dyresen
og Pia Nordhagen leder i Hurum AP.

09.04.13 Oppslag i RHA: "Vil løfte Tofte – uten fabrikk".
Christian Dyresen og Gunn-Torill Homme Mathisen.

09.04.13 Oppslag i Finansavisen: "Venstre splittet om Tofte". Gunn-Torill Homme Mathisen.

16.04.13 Oppslag i RHA: "Kritisk til økt trailervekt". Gunn-Torill Homme Mathisen.

10.04.13 Leserinnlegg i RHA: "Forsøk tiet i hjel". Marianne Arctander.

18.04.13 Oppslag i RHA: "Min tanke er fri".
Motsvar fra varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen i RHA til krav om at hun går av.

23.04.13 Leserinnlegg i RHA: "Tofte fortid og fremtid". Anne Sofie Riseng.

02.05.13 Leserinnlegg i RHA: "Om å være et alternativ". Christian Dyresen.

14.07.13 Leserinnlegg i RHA: "Slutten på en æra — starten på en ny tid". Hurum Venstre.

24.12.13 Leserinnlegg i RHA: "Håp for Hurum". Geir Stave.

—————————————-

Årsmøteprotokoll for Hurum Venstre 2011
Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 19.00 til 20.30

Sted: Rådhuset i Røyken

Møtet ble åpnet ved leder Gunn-Torill Homme Mathisen som ønsket velkommen.

Konstituering
Møteleder: Gunn-Torill Homme Mathisen
Tellekorps: Roy Heien og Finn Dale Iversen
Protokollunderskrivere: Geir Stave og Jack Nygård
Referent: Marianne Arctander

1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes. Neste år kan årsmøtet invitere en mer profilert gjest og annonsere i lokalavisen.
Ingen innmeldte saker.

2. Årsmelding v/ leder
Årsmeldingen ble opplest og applaudert. Bra innsats av laget også i år.
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes som den endelige årsmeldingen for lokallaget.

3. Regnskap v/ kasserer
Finn Dale Iversen overtok som kasserer midtveis i perioden. Regnskapet var uferdig.
På konto pr.01.01.11 står kr 34.248,64.
Vedtak: Regnskapet fullføres og revideres etter årsmøtet og blir så lagt frem for styret.

4. Medlemskontingent 2012 v/ kasserer
Vedtak: Ingen økning i medlemskontingenten for 2012.

5. Budsjett 2011 v/ kasserer
Forslag om økt valgkampbudsjett på kr 5000,- i valgåret ble enstemmig vedtatt. Venstretelt kjøpes for kr 6600,- Målet er å sitte igjen med ca kr 10 000,- etter valgnatten.
Vedtak: Budsjettforslaget for 2011 godkjennes som det endelige budsjettet for lokallaget.

6. Valg v/valgkomiteens leder.

Følgende ble valgt:

Hurum Venstres styre 2011
Leder: Gunn-Torill Homme Mathisen, Filtvet (valgt for 1 år)
Nestleder: Bjørn Lindvig, Filtvet (valgt for 2 år)
Kasserer: Jack Engen Nygård, Sætre (valgt for 2 år)
Styremedlem: Merete Haug, Sætre (ikke på valg)
Styremedlem: Sigrid Normann, Sætre (valgt for 2 år)
Styremedlem: Roy Heien, Klokkarstua (valgt for 2 år)
Styremedlem: Rune Sandseter, Klokkarstua (ikke på valg)
1. vara Finn Dale Iversen, Kana (ikke på valg)
2. vara Mari Myhrene, Kana (ikke på valg)

Valgkomite 2011
Marianne Arctander — leder (ikke på valg)
Trond Høvik (velges for 2 år)
Petter Normann Pettersen (ikke på valg)

Miljøprisnemnd 2011
Finn Dale Iversen (velges for 2 år)
Bjørn Lindvig (velges for 2 år)
Marianne Arctander (velges for 2 år)

Revisor 2011
Svein Lesto (ikke på valg)
Inger Johanne Pettersen (velges for 2 år)

Utsendinger til årsmøtet i Buskerud Venstre 19. – 20.02.11 i Drammen
Geir Stave
Gunn-Torill Homme Mathisen
Jack Nygård
Bjørn Lindvig
1. vara Marianne Arctander

7. Landsmøtedelegatforslag Venstres landsmøtet i Trondheim 01. – 03.04.11
Bjørn Lindvig

Referent,
Marianne Arctander
02.02 2011

—————————

ÅRSMELDING FOR HURUM VENSTRE 2010

Styret
Leder: Gunn- Torill Homme Mathisen, Filtvet
Nestleder: Geir Stave, Verket, Klokkarstua
Kasserer: Mette Wiik, Klokkarstua / Finn Dale Iversen, Kana
Sekretær:
Styremedlem: Merete Haug, Sætre
Styremedlem: Morten Kaksrud, Filtvet
Styremedlem: Rune Sandsether, Klokkarstua
Janne Hvitsand Solstad, Sætre, som var valgt som sekretær, trakk seg fra styret av helsemessige årsaker rett etter årsmøtet. Finn Dale Iversen gikk da inn som styremedlem i steden for henne og sekretærvervet ble stående åpent.

På høsten overtok Dale Iversen regnskapet da kasserer Mette Wiik flyttet fra kommunen.

Varamedlemmer:

1. Roy Heien, Klokkarstua
2. Bjørn Lindvig, Filtvet
3. Mari Myhrene, Holmsbu
4. Elin Sandsether, Klokkarstua

Miljøpris/ studienemnd:

1. Geir Stave(VO/ studieansvarlig i styret)
2. Anne Sofie Riseng
3. Rune Sandsether

Revisorer:

1. Svein Lesto, Filtvet
2. Trond Høvik

Valgkomite:
1. Trond Høvik
2. Marianne Arctander
3. Petter Normann Pettersen

Arbeidet i Hurum Venstre

Interne møter
Det har vært avholdt ni styre- og gruppemøter og fire av disse har også vært medlemsmøter. I tillegg til dette kommer årsmøtet. Frammøtet på møtene kunne vært bedre. 62 saker er behandlet i styret.

Tradisjonen tro ble det avholdt felles årsmøte for Hurum og Røyken Venstre og møtested var Kornmagasinet i Røyken. Først var det separate årsmøter før vi samlet oss i plenum. Gjest denne gang var generalsekretær Terje Breivik fra Hovedorganisasjonen i Venstre. Han fortalte om veien videre for Venstre, om organisasjonsbygging og jobben fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

Hurum Venstres Miljøpris tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller foreninger som på en særlig fortjenstfull måte ivaretar eller utvikler naturen og miljøet i Hurum kommune.
Venstres Miljøpris for 2010 ble tildelt Sætre speidergruppe. Sætre speidergruppe ble stiftet i 1979 og er tilsluttet Norges Speiderforbund. Antall medlemmer i gruppa er 113 og Sætre speidergruppe, som i dag er blant de største gruppene i Nedre Buskerud krets, er i stadig vekst. Sentralt i all speiding står friluftslivet. Å bli kjent med naturen og klare seg uansett forhold.
Prisen består av et diplom og en akvarell malt av den lokale kunstneren Olav Grimstad.

Verdens miljødag 5. juni ble ikke markert i 2010 da ingen hadde anledning.

Eksterne møter

Representanter fra Hurum Venstre har deltatt på mange møter i året som gikk, både i kraft av sine kommunale verv, men også fylkeskommunale verv. Hurum Venstre var representert med fire delegater på fylkesårsmøtet. Leder har også deltatt på fylkesråd i Buskerud Venstre. På lokalpolitisk nettverk, Venstres skolering framfor valget i 2011, deltok Bjørn Lindvig og Gunn-Torill Homme Mathisen. Geir Stave og Jack Nygård hadde forfall, men vil delta i 2011.

Økonomi og medlemstall
Økonomien i Hurum Venstre er god. Årsoverskuddet ble 13 092,85. Saldo ved årets slutt er kr 34 248,64.

Pr. 31.12.10 har Hurum Venstre 37 registrerte medlemmer og av disse har 29 betalt sin medlemskontingent for 2009. Det er en nedgang på et betalende medlem fra i fjor.
Basert på stemmetall fra kommune- og fylkestingsvalget i 2007 og medlemstall får Hurum Venstre fire utsendinger til fylkesårsmøtet i 2011.

http://hurum.www.venstre.no

Hurum Venstre sin hjemmeside er til enhver tid oppdatert og reflekterer arbeidet i Hurum Venstre og det politiske liv i kommunen vår. Leder er redaktør av hjemmesiden.

Saker gjennom året
Vi i Venstre slåss for saker vi brenner for og er synlig både i kommunestyresalen og i media. Gode Venstresaker skal løftes opp og fram. Noen av disse:

Venstre har jobbet
– for styrking av legevakta for Røyken og Hurum
– for felles miljørådgiver for Røyken og Hurum
– for vinmonopol på Tofte
– for videregående skole i Hurum
– mot manges tolkning av islams renteforbud
– for en positiv utvikling i våre tettsteder, ikke minst i Sætre
– for en bedre profilering av kommunen slik at flere flytter hit
– for bygging av flere bolighus og færre hytter
– mot nedbygging av dyrka mark på Kana
– for å åpne for debatt om kommunesammenslåing med Røyken

Utfordringer

Hurum har store utfordringer i årene som kommer, ikke minst økonomisk. Man må stadig kutte i virksomhetene for å få budsjettet i balanse og smertegrensen er passert. Dette gjør det særdeles vanskelig og man må stadig prioritere mellom gode saker.

Budsjettforlik
Foran det siste kommunestyremøtet før jul hadde Venstres kommunestyregruppe konsentrert seg om å gjøre sine prioriteringer basert på Venstres program og laget et eget alternativt budsjett. I møtet ble det forhandlingsmøter for å prøve å komme til enighet om og få flertall for et budsjett for Hurum for 2011 og handlingsplan for perioden 2011 – 14.
Venstre ble spurt om samarbeid med høyresiden. Høyre hadde inngått et budsjettsamarbeid med Frp og de la fram et felles forslag til budsjett. Forhandlingsmøte mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble avholdt. Budsjettforslaget var preget av Frps politikk og var uforenelig med Venstres program i mange viktige saker. Venstre brøt derfor forhandlingene og henvendte seg til Arbeiderpartiet.

To lange forhandlingsmøter resulterte i at alle punktene i Venstres alternative budsjett ble innarbeidet i Aps budsjettforslag. SV og Sp ble også med på budsjettforliket. Venstres gruppe var svært fornøyd med å få gjennomslag for sine prioriteringer.
Venstre fikk gjennomslag i budsjettbehandlingen
– for å bevare Holmsbu barnehage
– for å videreføre viktig forebyggende helsearbeid i Hurum
– opprettholde Folkehelsekoordinator og Frisklivsentralen
– etablering av Familiens hus — helsesøsterstilling måtte på plass for å kunne starte opp
– for å sikre omsorgen til kommunens eldre
– opprettholde drift på Kikut – bofellesskap for de dårligste demente
– en ekstra stilling ved Klokkarstua helsetun ved åpning av tre plasser som har vært stengt
– for ikke å øke semesteravgiften i Kulturskolen
– for nye tak på to av stuene til Holmsbu Billedgalleri
– for å opprettholde antall kommunestyrerepresentanter
– for at Hurum kommune søker om unntak fra Opplæringsloven § 9-1 slik at barneskolene på Filtvet og Tofte får en felles virksomhetsleder fra høsten 2011.

– for at ved fornying av leasingavtaler for kommunens biler skal rådmannen legge fram en vurdering av muligheten for å lease el-biler.

– for at det legges fram en vurdering innen høsten 2011 av en sammenslåing av tjenesteenheten Plan- og bygg med tilsvarende enhet i Røyken kommune.

– for at Rådmannen skal vurdere praktiske og økonomiske sider ved etablering av en filial av Hurum folkebibliotek i Sætre.

– for å be ordføreren ta opp saken om å forene Hurum næringsråd med Røyken næringsråd med de to partene.

– for at Rådmannen skal legge fram en sak om 50% reduksjon av gebyrsatsene i Plan og bygg for utbyggere som oppfyller kravene til «passivhus» i henhold til gjeldende Norsk Standard.

Venstre i media
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 18.01.10: Kritisk til Folkestad-reguleringen (Mari Myhrene)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 23.03.10: Ønsker felles miljørådgiver (Gunn-Torill Homme Mathisen)
Oppslag i Drammens Tidende 25.06.10: Renteforbud stopper utdanning (Marianne Arctander)
Leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis 15.07.10: Svar fra en huring om kommunesammenslåing (Marianne)
Oppslag i Drammens Tidende 09.07.10: Rentemøte i moskeen (Marianne)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 27.07.10: Turist-hemmeligheten Hurum (Gunn-Torill)
Leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis 09.08.10: Venstre og vind (Gunn-Torill)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 07.11.10: Ap dropper Hurumskolen (Geir Stave og Gunn-Torill)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 11.11.10: Boligvekst på jordet (Finn Dale Iversen)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis: Må ses i sammenheng (Mari)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 18.11.11: Får ny barnehage på Storsand (Gunn-Torill)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 20.11.11: Tror rådhuset kan bli billigere (Roy Heien)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 22.11.10: Nye Venstre-kandidater (Geir, Gunn-Torill og Bjørn Lindvig)
Oppslag i Drammens Tidende 21.11.10: Venstrelista er klar (Marianne)
Oppslag i Drammens Tidende 14.12.10: Ber for barnehagen (Marianne)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 19.12.10: Serverte budsjettkake (Marianne)
Leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis 23.12.10: Fra de politiske kulissene i Hurum (Gunn-Torill)
Mari Myhrene har dessuten hatt flere oppslag i både Røyken og Hurums Avis og Drammens Tidende som leder av samarbeidsutvalget (SU) i Holmsbu barnehage.
Interpellasjoner
Venstre hadde ingen interpellasjoner i året som gikk.

Klager
Klage vedrørende vedtak om bygging på dyrka mark til Fylkesmannen
– saken ble avvist
Klage vedrørende vedtak om bygging på dyrka mark til Kontrollkomiteen i Hurum
– saken er ennå ikke behandlet

Venstre har visjoner for Hurum. Ja til utvikling, men ta vare på historien og naturens skjørhet.

Filtvet, 30.01.11
Gunn-Torill Homme Mathisen,
leder

—————————
Hurum Venstre

Protokoll fra årsmøtet for 2009

Tid: Onsdag 20. januar 2010 kl 18.00 til 20.30

Sted: Kornmagasinet Midtbygda, Røyken

Møtet ble åpnet ved at leder Gunn-Torill Homme Mathisen ønsket velkommen.

Følgende var til stede på årsmøtet: Gunn-Torill Homme Mathisen, Marianne Arctander, Morten Kaksrud, Finn Dale Iversen, Mette Wiik, Petter Normann Pettersen, Inger Johanne Pettersen, Bjørn Lindvig.

Selve årsmøtet:

Konstituering:
Valg av møteleder: Etter forslag fra salen ble Gunn-Torill Homme Mathisen valgt til
møteleder.

Referent: Etter forslag fra salen ble Bjørn Lindvig valgt til referent.

Personer som skal underskrive protokollen: Finn Dale Iversen og Inger Johanne Pettersen ble valgt.

Årsmelding for 2009:

Leder presenterte utkast til årsmelding for Hurum Venstre for kalenderåret 2009. Årsmeldingen ble lest opp i sin helhet. Den ble godkjent som den endelige årsmeldingen for lokallaget.

Regnskap for 2009, budsjett for 2010
Kasserer la fram regnskapet og gikk gjennom postene. Revisorerklæring ble lest opp.
Årsmøtet fastsatte regnskapet for 2009.
Regnskapet viser et overskudd i 2009 på kr. 6 798,-. Hurum Venstre har kr 21 155,79
på konto pr 31.12.2009.
Kasserer presenterte forslaget til budsjett for 2010 og dette ble vedtatt.
Regnskapet og budsjettet er en del av årsmøteprotokollen og vedlegges.

Medlemskontingent 2011

Det ble vedtatt at medlemskontingenten skal være uendret; dvs kr 250,- pr. år.

Budsjett 2010

Kasserer la fram forslag til budsjett for 2010. Det ble vedtatt. Budsjettet vedlegges og anses
som endel av årsmøteprotokollen.

Valg av styremedlemmer og andre verv for 2010
Petter Normann Pettersen la fram forslaget til valgkomiteen. Forslaget til kandidater ble
valgt inn bortsett fra Lisa Pettersen som erstattes av Merete Haug, Sætre.
Valgkomiteens forslag med omtalte endring er en del av årsmøteprotokollen.

Valg av utsendinger til Buskerud Venstre sitt årsmøte

Følgende ble valgt: Marianne Arctander, Gunn- Torill Homme Mathisen, Geir Stave,
Finn Dale Iversen. Som vara ble Janne Solstad valgt. Leder har fullmakt til å utnevne flere varautsendinger. Disse kan delta som observatører dersom de ønsker det.

Det var ingen meldte saker.

Etter at det formelle årsmøtet var ferdig, var det hyggelig treff sammen med Røyken Venstre.
Generalsekretær Terje Breivik fra Hovedorganisasjonen i Venstre holdt et interessant foredrag.

Referent: Bjørn Lindvig

Underskrifter:

Finn Dale Iversen — Inger Johanne Pettersen


VALGKOMITEEN I HURUM VENSTRE TIL ÅRSMØTET 20.01.2010

Forslag til styre:

Leder: Gunn- Torill Homme Mathisen, Filtvet, valgt for 1 år
Nestleder: Geir Stave, Verket, Klokkarstua, ikke på valg
Sekretær: Janne Solstad, Sætre, valgt for 2 år
Kasserer: Mette Wiik, Klokkarstua, ikke på valg
Styremedlem: Lisa Pettersen, Tofte, valgt for 2 år
Styremedlem: Morten Kaksrud, Filtvet, ikke på valg
Styremedlem: Rune Sandsether, Klokkarstua, valgt for 2 år

Varamedlemmer:
1. Finn Dale Iversen, Holmsbu, valgt for 2 år
2. Roy Heien, Klokkarstua, valgt for 2 år
3. Bjørn Lindvig, Filtvet, valgt for 1 år
4. Mari Myhrene, Holmsbu, valgt for 2 år
5. Elin Sandsether, Klokkarstua, valgt for 1 år

Miljøpris/ studienemnd:

1. Geir Stave(VO/ studieansvarlig i styret) valgt for 2 år
2. Anne Sofie Riseng, ikke på valg
3. Rune Sandsether, valgt for 2 år

Revisorer:
1. Svein Lesto, Filtvet, valgt for 2 år
2. Trond Høvik, ikke på valg

Valgkomite:

1. Trond Høvik, leder ikke på valg
2. Marianne Arctander, valgt for 2 år
3. Petter Normann Pettersen, valgt for 2 år

Vedlegges protokollen.

ÅRSMELDING FOR HURUM VENSTRE 2009

Styret i Hurum Venstre har bestått av:

Leder: Gunn- Torill Homme Mathisen, Filtvet
Nestleder: Geir Stave, Verket, Klokkarstua
Kasserer: Mette Wiik, Klokkarstua
Styremedlem: Lisa Pettersen, Tofte
Styremedlem: Morten Kaksrud, Filtvet
Styremedlem: Rune Sandsether, Klokkarstua
Styremedlem: Finn Dale Iversen, Holmsbu

Varamedlemmer:

1. Roy Heien, Klokkarstua
2. Bjørn Lindvig, Filtvet
3. Mari Myhrene, Holmsbu
4. Elin Sandsether, Klokkarstua

Miljøpris/studienemd:
1. Geir Stave (VO/ studieansvarlig i styret)
2. Anne Sofie Riseng
3. Elin Sandsether

Revisorer:
1. Svein Lesto
2. Trond Høvik

Valgkomitéen:
1. Trond Høvik, leder
2. Marianne Arctander
3. Petter Normann Pettersen

Arbeidet i Hurum Venstre

Interne møter
Det har vært avholdt ni styre- og gruppemøter og fem av disse har også vært medlemsmøter. Utenom dette kommer årsmøtet og miljømøtet. Frammøtet på møtene kunne vært bedre. 70 saker er behandlet i styret.

Etter initiativ fra Hurum Venstre ble det avholdt felles årsmøte for Hurum og Røyken Venstre i Kornmagasinet i Røyken. Først var det separate årsmøter før vi samlet oss i plenum for en politisk bolk. Tema for kvelden var personvern. Gjester på årsmøtet var Guri Slettemark, jurist og ansatt som seniorrådgiver i Datatilsynet, og Inge Carlén, medlem i personvernkommisjonen. Georg Apenes måtte dessverre melde forfall.
En uttalelse om personvern fra Hurum og Røyken Venstre ble lagt frem for årsmøtet, godkjent og distribuert til media.

Venstres Miljøpris for 2009 ble delt ut på et eget miljømøte. Vinnere av prisen ble Finn Dale Iversen og Evelyn Romer Iversen. Ekteparet fikk prisen for sin mangeårige innsats for å skape økologisk bevissthet blant elever i Hurum. Prisen bestod av et diplom og en akvarell malt av den lokale kunstneren Olav Grimstad. Motivet på akvarellen var fra Rødtangen.

Gjest på miljømøtet var Bredo Berntsen. Han holdt et interessant innlegg om det truende artsmangfoldet i Norge.

Verdens miljødag 5. juni ble markert med stand i Sætre. Bytt pære! Det var oppfordringen fra Hurum Venstre som fokuserte på hvordan vi kan bruke mindre strøm, mellom annet ved å bytte til sparepærer. I tillegg markerte de grønnkledde et klart “ja” til oljefrie soner i Vesterålen og Lofoten.

Venstreskolen I ble arrangert i samarbeid med Røyken Venstre. Det var to deltakere fra Hurum med på kurset.

Eksterne møter
Representanter fra Hurum Venstre har deltatt på mange møter i året som gikk, både i kraft av sine kommunale verv, men også fylkeskommunale verv. To utsendinger deltok på årsmøtet i Buskerud Venstre i Ål i Hallingdal og to deltok på fylkesråd i Holmsbu i august. Geir Stave er leder i Buskerud Venstre.

Økonomi og medlemstall
Økonomien i Hurum Venstre er god. Til tross for at det har vært et valgår, så er det er årsoverskott på kr 6 798,- Saldo ved årets slutt er kr 21 156,-

Pr. 31.12.09 har Hurum Venstre 35 registrerte medlemmer og av disse har 30 betalt sin medlemskontingent for 2009. Det er en nedgang på to betalende medlemmer fra i fjor. 5 er nye medlemmer i høst og disse er ikke blitt avkrevd medlemskontingent for 2009.
Basert på stemmetall ved fylkestingsvalget og medlemstall får Hurum Venstre fire utsendinger til fylkesårsmøtet i 2010.

http://hurum.www.venstre.no
Hurum Venstre sin hjemmeside er til en hver tid oppdatert og reflekterer arbeidet i Hurum Venstre og det politiske liv i kommunen vår. Leder er redaktør av hjemmesiden.

Saker gjennom året
Vi i Venstre slåss for saker vi brenner for og er synlig både i kommunestyresalen og i media. Gode Venstresaker skal løftes opp og fram.

– Ja til stadig kamp for miljøet i alle typer saker
– Ja til strandsonevern, nei til nedbygging
– Ja til forsøk med stemmerett for 16 — åringer
– Ja flere gang- og sykkelveier
– Ja til bedre kollektivtrafikk generelt og bedre skoleskyssordning spesielt
– Nei til eiendomsskatt som er en trippelbeskatning av innbyggerne
– Ja til helårsboliger framfor flere hytter; flere lys i vinduene på vinterstid, flere skattebetalere
– Ja til økt satsing på økologisk og kortreist mat
– Ja til bokbussen og økt åpningstid på biblioteket
– Ja til videregående skole i Hurum med kulturhus og bibliotek
– Ja til styrking av læreren og dermed skolen
– Ja til interkommunalt samarbeid på alle områder der det er mulig
– Ja til engasjement i Sætre
– Ja til å åpne for debatt i alle politiske saker
– Ja til bolyst, nei til boplikt
– Ja til vinmonopol på Tofte
– Ja til midlertidig crossbane på Verket
– Ja til konkurranseutsetting dersom det lønner seg for kommunen
– Ja til oljefrie soner i Lofoten og Vesterålen
– Ja til styrking av psykiatri og barnevern
– Ja til etablering av Familiens Hus
– Ja til bedre bemanning på Legevakta
– Ja til grønne elsertifikater
– Ja til gründere og etablering av næringshager
– Ja til kommunal seniorpolitikk
– Ja til to valgdager
– Ja til klimaplan

Utfordringer

Hurum har store utfordringer i årene som kommer, ikke minst økonomisk. Man må stadig kutte for å få budsjettene i balanse. Til tross for borgerlig flertall i kommunen, stemmer Ap og Frp ofte sammen og har da flertall alene. Det blir derfor ofte valgt lite sosialliberale løsninger på utfordringene i Hurum.

Gjennomslag i budsjettbehandlingen

– Det er bevilget penger til å øke bemanningen på den felles Legevakta for Røyken og Hurum.
– Familiens Hus skal ferdigprosjekteres i 2010.
– Hurum næringsråd og rådmannen bes se på muligheten for etablering av næringshager i våre lokalsentre.

Stortingsvalget

Valgresultatet ble svært nedstemmende for Venstre. I Hurum fikk Venstre 179 stemmer mot 286 i 2005. Men det gjelder å stå på videre for Venstre sin gode politikk, både sentralt og lokalt. Egen valgkamprapport er utarbeidet av leder.

Venstre i media
Oppslag Røyken og Hurums Avis 26.01.09: Vil ha visjoner for Sætre (Marianne Arctander)
Oppslag Røyken og Hurums Avis 12.02.09: Verdig en pris? (Geir Stave)
Leder i Drammens Tidende 12.02.09: Kortene må på bordet
Leserinnlegg Drammens Tidende 14.02.09: Et dikt i sorg (Marianne)
Leserinnlegg Liberal 01/09: Lokaldemokratiet styrkes med større kommuner (Geir)
Leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis 05.03.09: Hurum R.I.P. (Gunn-Torill Homme Mathisen)
Leserinnlegg Drammens Tidende 10.03.09: Felles valgdag truer lokaldemokratiet (Gunn-Torill)
Oppslag Røyken og Hurums Avis 27.03.09: Mer bibliotek til permiterte (Gunn-Torill)
Oppslag Røyken og Hurums Avis 30.03.09: Skuffet over ikke å bli hørt (Gunn-Torill)
Leseinnlegg Røyken og Hurums Avis 30.03.09: En viktig seier (Marianne og Gunn-Torill)
Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 02.04.09: Midlertidig crossbane på Verket (Geir)
Oppslag Røyken og Hurums Avis 02.04.09: Fjerner boplikten i Hurum (Geir)
Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 16.04.09: Venstre og miljøet (Geir)
Leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis: Venstre vil ha bolyst (Kommunestyregruppa)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 18.06.09: Røed er blitt rød (Marianne)
Leserinnlegg i Drammens Tidende 09.07.09: Nei til oljeboring i matfatet (Gunn-Torill)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 20.07.09: Utrolig defensivt og feigt (Marianne)
Leserinnlegg i Drammens Tidende 10.08.09: Venstre er ingen garantist for Jens (Gunn-Torill)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 24.09.09: Vurderer å gi seg (Marianne)
Oppslag i Røyken og Hurums Avis 16.09.09 – Har aldri vært imot (Geir)
Oppslag Røyken og Hurums Avis 27.11.09: Venstre går for sydpol (Gunn-Torill)
Oppslag Røyken og Hurums Avis 07.12.09: Gambler med folks helse (Gunn-Torill)

Noen innlegg er trykket både i Røyken og Hurums Avis og i Drammens Tidende.

Interpellasjoner
15.12.09: Forslag til reguleringsplan for del av Folkestad på Kana. Bruk av dyrka mark til boligformål (Finn Dale Iversen)

Spørsmål i Driftsutvalget (Gunn-Torill)
02.06.09: Filtvet kommunale fiskerihavn — hva skjer?
22.09.09: Svikt i barneverntjenesten i Hurum

Venstre har visjoner for Hurum.
Ja til utvikling, men ta vare på historien og naturens skjørhet.

Filtvet, 12.01.10
Gunn-Torill Homme Mathisen,
leder

Protokoll fra årsmøtet i Hurum Venstre 22. januar 2009

Møtested: Kornmagasinet, Røyken.

Tilstede: Gunn-Torill Homme Mathisen, Per Mathisen, Mette Wiik, Marianne Arctander, Morten Kaksrud, Anne Sofie Riseng, Finn Dale Iversen.

Konstituering
Ved leder Gunn-Torill Homme Mathisen
Leder foreslår å flytte saken valg opp som første sak.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner endringen på sakslisten.

Valg av møteleder: Finn Dale Iversen
Valg av referent: Anne Sofie Riseng
Valg av tellekorps (to personer): Marianne Arctander og Morten Kaksrud
Valg av underskrivere av protokollen (to personer): Marianne Arctander og Morten Kaksrud

Valg
Forslaget fra valgkomitéen ble presentert av Marianne Arctander.
Alle i styret ønsket å fortsette, men Geir Stave ville gjerne ha avløsning som sekretær og Finn Dale Iversen ønsket heller å være styremedlem. Det ble foreslått at sekretærjobben går på omgang i styret.

Valgkomitéen mente at kommunestyregruppa ikke nødvendigvis trenger å sitte i styret dersom andre venstremedlemmer kan aktiviseres, da kommunestyregruppa allikevel deltar på styre- og gruppemøter.

Styret 2009:
Leder: Gunn- Torill Homme Mathisen, Filtvet, valgt for 1 år
Nestleder: Geir Stave, Verket, Klokkarstua, valgt for 2 år
Kasserer: Mette Wiik, Klokkarstua, valgt for 2 år
Styremedlem: Lisa Pettersen, Tofte, ikke på valg
Styremedlem: Morten Kaksrud, Filtvet, valgt for 2 år
Styremedlem: Rune Sandsether, Klokkarstua, ikke på valg
Styremedlem: Finn Dale Iversen, Holmsbu, ikke på valg
Varamedlemmer
1. Roy Heien, Klokkarstua,ikke på valg
2. Bjørn Lindvig, Filtvet, ikke på valg
3. Mari Myhrene, Holmsbu, ikke på valg
4. Elin Sandsether, Klokkarstua, ikke på valg

Miljøpris/studienemd:
1. Geir Stave (VO/ studieansvarlig i styret), valgt for 1 år
2. Anne Sofie Riseng, valgt for 2 år
3. Elin Sandsether, valgt for 1 år


Revisorer:

1. Svein Lesto, valgt for 1 år
2. Trond Høvik, valgt for 2 år

Valgkomitéen:
1. Trond Høvik, leder, valgt for 2 år
2. Marianne Arctander, valgt for 1 år
3. Petter Normann Pettersen, valgt for 1 år

Det kom ingen benkeforslag og alle ble enstemmig valgt.

Leder Gunn-Torill Homme Mathisen fikk overrakt en stor blomsterbukett av gruppeleder Marianne Arctander som på vegne av Hurum Venstre takket for innsatsen i året som gikk.

Valg av utsendinger til årsmøte i Buskerud Venstre 7. — 8. februar:
Hurum Venstre har fire utsendinger til fylkesårsmøtet. Disse ble valgt:
1. Geir Stave
2. Petter Normann Pettersen
3. ?
4. ?

1. vara. Morten Kaksrud
2. vara. ?

Vedtak: Årsmøtet gir leder fullmakt til å fylle de resterende plassene.

De som ønsker å dra på Venstres landsmøte 2009 kan sende en E-post til Petter Normann Pettersen eller Geir Stave og be om å bli fremmet som Hurum Venstres kandidat når det velges landsmøteutsendinger på fylkesårsmøtet.

Årsmelding
Leder la frem årsmeldingen. Hun viste til stor aktivitet i 2008 og at Venstre har vært det partiet som har vært mest synlig i lokale media.

Det kom ingen innspill til årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen for 2008 tas til etterretning.

Regnskap
Gjennomgang av regnskap ved kasserer Mette Wiik.
Kommentar til regnskapet: Statstilskuddet er tildelt via Fylkesmannen.
Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden av de to revisorene.

Vedtak: Årsmøtet fastsetter regnskapet for 2008.

Medlemskontingent for 2010
Medlemskontingenten er tredelt: En del går til Venstres hovedorganisasjon, en til fylkeslaget og en til lokallaget, det vil si Hurum Venstre.

Vedtak: Lokal medlemskontingent økes ikke og forblir kr 75,-

Budsjett 2009
Gjennomgang av budsjett ved kasserer Mette Wiik.
Kommentarer til budsjettet:
– Hurum Venstre har til gode kr 75,- per medlem, til sammen kr 2.325,- i medlemskontingent for 2008. Dette blir overført fra VHO i slutten av januar.
– Budsjettet viser underskudd fordi vi nå er i et valgår og vi skal drive valgkamp.

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2009. Årsmøtet gir styret v/leder fullmakt til å overskride budsjettet med inntil kr 5.000,-

Det ble stilt spørsmål om bytte av bank for å spare gebyrer. Årsmøtet besluttet å bruke kasserers bankforbindelse inntil videre.

Vedtak: Styret kan vurdere et evt. bytte av bank i 2009. Dette er ikke er noe årsmøtet trenger ta stilling til.

Meldte saker
Uttalelse om personvern fra Hurum og Røyken Venstre ble lagt frem for årsmøtet og godkjent.

Det ble minnet om Venstres jubileumsfest 28.01.09.

Årsmøtet hevet kl. 19.

Referent
Anne Sofie Riseng

Underskrevet av
Marianne Arctander
Morten Kaksrud


Årsmelding for Hurum Venstre 2008

Styret i Hurum Venstre har hatt følgende sammensetning i året som er gått:

Styret
Leder: Gunn-Torill Homme Mathisen
Nestleder: Finn Dale Iversen
Politisk sekretær: Geir Stave
Kasserer: Mette Wiik
Styremedlem: Anne Lise Pettersen
Styremedlem: Morten Kaksrud
Styremedlem: Rune Sandsether
1. varamedlem: Roy Heien
2. varamedlem: Bjørn Lindvig
3. varamedlem: Mari Myhrene
4. varamedlem: Elin Sandsether

Valgkomité
Marianne Arctander
Petter Normann Pettersen
Trond Høvik

Revisorer
Svein Lesto
Trond Høvik

Miljøpris / studienemd
Geir Stave (VO-ansvarlig i styret)
Rune Sandsether
Astrid Blåhella

Verv i Hurum kommune og Buskerud fylkeskommune etter valget 2007 — se vedlegg

Arbeidet i Hurum Venstre

Interne møter
Det har vært avholdt ti styre- og gruppemøter og fem av disse har også vært lagsmøter. Det har dessuten vært arrangert et åpent gruppemøte. Det har vært godt frammøte på møtene. 86 saker er behandlet i styret.

Etter initiativ fra Hurum Venstre ble det avholdt felles årsmøte for Hurum, Lier og Røyken Venstre i rådhuset i Røyken. Først hadde vi separate årsmøter før vi samlet oss i plenum for en politisk bolk. Gjest på årsmøtet var Rita Sletner, assisterende generalsekretær i Venstre. Sletner presenterte den ferske NOU fra Voldtektsutvalget der hun hadde vært leder: "Fra ord til handling – Bekjempelse av voldtekt krever handling”.

Venstres Miljøpris for 2007 ble delt ut på et eget møte. Vinner av prisen ble Torger Ugstad. Han ble hedret for sin innsats for natur og fauna gjennom mange år.

Hurum Venstre arrangerte i høst en valgkampsamling for Nedre Buskerud i Kornmagasinet i Røyken, men bare representanter fra Drammen og Hurum møtte.

Eksterne møter
Representanter fra Hurum Venstre har deltatt på mange møter i året som gikk, både i kraft av sine kommunale verv, men også fylkeskommunale verv. Fire utsendinger deltok på årsmøtet i Buskerud Venstre og fire på nominasjonsmøtet i høst.

Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen deltok på Venstres hovedorganisasjons seminar om kommunebudsjett og senere på Venstreskolen trinn to. Leder presenterte også Hurum Venstres hjemmeside på Rikspolitisk nettverk og deltok på fylkesråd i Buskerud Venstre.

Geir Stave ble valgt til fylkesleder i 2008 og deltar i Venstres stortingsvalgskolering Rikspolitisk nettverk fram mot valget.

Økonomi og medlemstall
Økonomien i Hurum Venstre er god og det er positivt ved inngangen til et valgår.
Saldo ved årets utgang er kr 14 357.
Pr. 31.12.08 har Hurum Venstre 37 registrerte medlemmer og av disse har 32 betalt sin medlemskontingent for 2008. Det er en økning på to betalende medlemmer fra i fjor.
Basert på stemmetall ved fylkestingsvalget og medlemstall får Hurum Venstre fire utsendinger til fylkesårsmøtet i 2009.

http://hurum .www.venstre.no
Venstres hjemmesider utvikles stadig og nye funksjoner kommer på plass. Hurum Venstre sin hjemmeside er til en hver tid oppdatert og reflekterer arbeidet i Hurum Venstre og det politiske liv i kommunen vår. Leder er redaktør av hjemmesiden.

Saker gjennom året
Hva har preget året som er gått sett med Venstreøyne? Venstre er jo en del av opposisjonen i Hurum og derfor er det kanskje begrenset med politiske seiere vi kan trekke fram. Frp og Ap har flertall.

Men vi i Venstre slåss for saker vi brenner for og er synlig både i kommunestyresalen og i media. Det resulterte i en leder i Røyken og Hurums Avis 6. juni der det ble pekt på at Venstre var det mest aktive og synlige partiet i Hurum. Våre ambisjoner er ikke mindre for 2009. Gode venstresaker skal løftes opp og fram.

Kampsaker
– Stadig kamp for miljøet i alle typer saker
– Nei til nedbygging av strandsonen
– Nei til overforbruk av plastposer
– Ja til miljørapportering i årmeldingen til kommunen
– Ja til forsøk med stemmerett for 16 — åringer
– Ja flere gang- og sykkelveier
– Ja til bedre kollektivtrafikk generelt og bedre skoleskyssordning spesielt
– Ja til vern av Verksryggen, det haster å få på plass en reguleringsplan for sandtaket på Verket
– Nei til eiendomsskatt som er en trippelbeskatning av innbyggerne
– Ja til helårsboliger framfor flere hytter; flere lys i vinduene på vinterstid, flere skattebetalere
– Ja til økt satsing på økologisk og kortreist mat
– Ja til bokbussen
– Ja til videregående skole i Hurum med kulturhus og bibliotek
– Ja til styrking av læreren og dermed skolen
– Ja til interkommunalt samarbeid på alle områder der det er mulig
– Ja til engasjement i Sætre
– Ja til å åpne for debatt i alle politiske saker

Det blir en lykkelig løsning for Filtvet kommunale fiskerihavn. Venstre engasjerte seg i saken, fikk løftet saken til politisk nivå og den forfalne brygga ble stengt. Senere på året ble 863 000 kr bevilget over statsbudsjettet for 2009 til ny brygge.

Utfordringer
Hurum har store utfordringer i årene som kommer, ikke minst økonomisk. For å få budsjettet for 2009 i balanse, måtte man kutte 10 millioner kroner. Nå har man kuttet til smertegrensen i alle virksomheter.

I 2010 ligger det an til et underskudd på ikke mindre enn 12 millioner kroner. I budsjettbehandlingen var derfor Venstre med på å gi flertall for forslaget om å konkurranseutsette enkelte kommunale tjenester. Vi må våge å tenke nytt, vi må være åpne for å gjøre ting annerledes, vi må tåle å bli upopulære hos enkelte innbyggere.
Men: Vi ønsker ikke å innføre eiendomsskatt for å få budsjettet i balanse.

Venstres forslag til budsjett og økonomiplan for 2009
– Hurum kommune holder betalingssatsene ved Kulturskolen på samme nivå som i 2008.
– Hurum kommune innfører en ordning med søskenmoderasjon på SFO.
– Hurum kommune utarbeider en ny rekrutteringsplan for lærere.

– Hurum kommune vurderer muligheten for å samordne byggesaksbehandling med Røyken kommune. Forutsetningen for at dette skal være aktuelt er at man oppnår:
– Bedre tjenester til publikum til lavere kostnader
– Styrking av kompetansen i et større faglig miljø
– Et mer attraktivt og utfordrende arbeidsmiljø
– Hurum kommune vurderer muligheten for å flytte aktiviteter som i dag er lokalisert på Tofte til Midtbygda, Røyken, og vurderer muligheten for å flytte kommuneadministrasjonen til lokaler på Tofte.

– Svømmeundervisningen i grunnskolen styrkes med kr 100 000,- som øremerkes tiltaket.

Ingen av forslagene fikk flertall og falt derfor, med unntak av det siste punktet.

Styrking av svømmeundervisningen
Venstre fikk gjennomslag for å styrke svømmeundervisningen i grunnskolen i Hurum og antallet svømmetimer øker fra 10 til 15 timer. Vi foreslo å øremerke kr 100 000 og doble timeantallet til 20 timer, men fikk bare flertall for det halve. Dette er for lite i en kystkommune som Hurum, så ved neste budsjettrevidering kommer vi til å foreslå en ytterligere økning.

Venstre i media
-Hurum tar grep — endelig skole på agendaen – Leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis 14.01.08: (Gunn-Torill)
– Ufin Sørli — Leserinnlegg i RHA 28.01.08 (Marianne)
– Venstre er imot innføring av eiendomsskatt i Hurum – Leserinnlegg i Drammens Tidende 03.02.08 (Marianne)
– Verdig miljøprisvinner – Oppslag DT 01.03.08
– Vil være prøvekanin – Førstesideoppslag i RHA 03.03.08 (Geir og Gunn-Torill)
– Senking av stemmerettsalderen er god distriktspolitikk – Leserinnlegg i RHA 27.03.08 (Gunn-Torill)
– Stenging av fiskebrygga i Filtvet — Oppslag i RHA 15.05.08 (Gunn-Torill)
– Bokbussen i Hurum – Leserinnlegg i DT 30.05.08 (Marianne)
– Plastposens forbannelse – Leserinnlegg i RHA 12.06.08 (Gunn-Torill)
– Det mest aktive og synlige partiet — Leder i RHA 12.06.08
– Ønsker ny debatt om felles kommune – Oppslag i RHA 11.07.08 (Marianne)
– Hurum + Røyken = sant? – Oppslag i DT 15.07.08 (Marianne)
– Debatten bør vi i alle fall ta – Leder i RHA 16.07.08
– Kjør debatt nå! – Kronikk i DT 22.07.08 (Gunn-Torill og Marianne)
– Hva skjer på rv. 281? – Kronikk i DT 06.08.08 (Gunn-Torill)
– Exit Hurum Paper Mill – Leserinnlegg i RHA 25.09.08 (Gunn-Torill)
– Ny fiskebrygge i Filtvet — Oppslag i RHA 13.10.08 (Gunn-Torill)
– Tro på småbedriftene – Leserinnlegg i DT 26.10.08 (Geir)
– Ny skole i Hurum — bra for hele Buskerud — Leserinnlegg i DT 16.11.08 (Geir)
– JSF må gi dobbeltspor til Kongsberg — Leserinnlegg i DT 24.11.08 (Geir)

Noen innlegg er trykket både i Røyken og Hurums Avis og i Drammens Tidende.

Interpellasjoner
– Stemmerett for 16- åringer i Hurum — 01.04.08 (Marianne)
– Reguleringsplan for sandtaket på Verket — 01.04.08 (Geir)
– Skoleskyss — 27.05.08 (Geir)
– Miljørapportering i årberetningen i Hurum kommune — 16.12.08 (Geir)

Spørsmål i Driftsutvalget (Gunn-Torill)
– Introduksjonssenteret for Hurum og Røyken IHR — hva skjer? 29.01.08
– Feil i utbetalinger fra Hurum kommune. 13.05.08
– Stenging av Filtvet kommunale fiskerihavn (fiskebrygga) 13.05.08
– Samlet vurdering av tiltak for unge i Hurum. 10.06.08
-Framdrift for oppussingen av Tofte SFO. 25.11.08

Spørsmål i Plan- og utviklingsutvalget (Geir)

– Hurum kommune sin saksbehandling i Verpen/Sandspollen. 02.09.08
– Estatias anstrengte økonomi og konsekvenser for utbyggingen på Storsand. 25.11.08
– Kontroversielt bygg i strandkanten på Storsand. 25.11.08

Filtvet, 12.01.08
Gunn-Torill Homme Mathisen,
leder

Vedlegg 1
Verv i Hurum Kommune etter valget

Folkevalgte
– Marianne Arctander
– Geir Stave
– Finn Dale Iversen
– 1. vara Gunn-Torill Homme Mathsen
– 2. vara Roy Heien
– 3. vara Rune Sandsether
– 4. vara Dag Berntsen
– 5. vara Mari Myhrene
– 6. vara Petter Normann Pettersen

Formannskapet
– Geir Stave (medlem)

Plan- og utviklingsutvalget
– Geir Stave (medlem)
– 1. vara — Roy Heien
– 2. vara — Marianne Arctander
– 3. vara — Gunn-Torill Homme Mathisen

Driftsutvalget
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
– 1. vara — Rune Sandsether
– 2. vara — Finn Dale Iversen
– 3. vara — Mari Myhrene

Klagenemnda
– Marianne Arctander ( medlem)

Valgkomitèen
– Marianne Arctander (medlem)
– Geir Stave (personlig varamedlem)

Natur- og landbruksnemnda
– Finn Dale Iversen (medlem)
– Rune Sandsether (personlig varamedlem)

Kontrollutvalget
-Merete Haug (personlig varamedlem)
Samarbeidsutvalget ved Folkestad Skole
– Rune Sandsether (medlem)
Samarbeidsutvalget ved Hurum ungdomsskole
– Lisa Pettersen (personlig varamedlem)
Samarbeidsutvalget ved Holmsbu Klokkarstua Barnehage
– Marianne Arctander (medlem)
Vennskapskommunekomite — nedlagt i løpet av 2008
– Petter Normann Pettersen (medlem)
Dyrevernsnemnda for Drammensregionen
(gjelder 01.05.04 — 31.12.08)
– Finn Dale Iversen (varamedlem)
Styret for Holmsbu Billedgalleri
– Mari Myhrene (medlem)
-Petter Normann Pettersen (varamedlem)
Styret for Introduksjonssenteret for Hurum og Røyken — nedlegges innen 2009
-Mette Wiik (varamedlem)
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
– Geir Stave (varamedlem)
Interkommunal klagenemnd — nedlagt i løpet av 2008
– Morten Kaksrud (1. varamedlem)
Oredalen Interkommunale avfallssamarbeide
– Bjørn Lindvig (3. varamedlem)
Stiftelsen “Fagerhøy”
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
Kommunalt råd for funksjonshemmede
– Inger Johanne Pettersen (personlig varamedlem)
Oslofjordens friluftsråd
– Bjørn Lindvig (1. varamedlem)
Forliksrådet
– Turid Øi Ramnefjell (medlem)
Overformynderiet
-Inger Johanne Pettersen (varamedlem)

Verv i Buskerud Fylkeskommune etter valget

Likestillingsutvalget
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
Styret for stiftelsen Drammen Museum
– Petter Normann Pettersen (medlem)
Landbruksnemnda
– Mari Myhrene (medlem)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HURUM VENSTRE

Tid: Torsdag 22. januar 2009 kl. 18
Stad: Kornmagasinet, Midtbygda i Røyken

SAKSLISTE
Velkommen v/ leiar Gunn-Torill Homme Mathisen

Årsmøtesaker
– Konstituering – valg av møteleiar
– referent
– telekorps to personar
– to personar til å underskrive protokollen

– Årsmelding for 2008 v/ leiar

– Regnskap for 2008 v/kasserar Mette Wiik

– Medlemskontingent for 2010 v/ kasserar

– Budsjett for 2009 v/ kasserar

– Valg

– Valg av utsendingar til årsmøtet i Buskerud Venstre

– Meldte saker

Frist for å melde saker er 11. januar. Saker meldast leiar.

Det minnast om at ein må ha betalt medlemskontingent for 2008 for å ha stemmerett på møtet. Nye medlemmer som ikkje har betalt kontingent pr. 31.12.08 har talerett, men ikkje stemmerett. Dog har nye medlemmer innmeldt etter 1. nov. fulle rettar.

Også i år har vi felles årsmøtesamling med Røyken og Lier Venstre. Den formelle delen av årsmøtet gjerast separat for kvart lokallag og varer til kl. 19. Det blir felles servering etterpå.

Kveldens gjest er Georg Apenes, direktør i Datatilsynet. Han innleiar til politisk debatt om personvern.

Velkommen!

Filtvet, 20.12.08

Hurum Venstre
Gunn-Torill Homme Mathisen,
leiar


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I HURUM VENSTRE 2008

Tid: 30. januar 2008
Sted: Røyken rådhus

Til stede: Gunn-Torill Homme Mathisen, Marianne Arctander, Mette Wiik, Cato Bergvik, Rune Sandsether, Elin Sandsether, Finn Dale Iversen, Bjørn Lindvig, Inger-Johanne Pettersen, Geir Stave (Mari Myhrene møtte til fellesdelen med Røyken og Lier)

Konstituering
Valg av møteleder: Gunn-Torill Homme Mathisen
Valg av referent: Geir Stave
Valg av tellekorps: Cato Bergvik og Rune Sandsether
Valg av underskrivere av protokollen: Inger-Johanne Pettersen og Mette Wiik

Årsmelding for 2007
Gunn-Torill Homme Mathisen leste årsmeldingen. Noen få mindre endringer ble foretatt, se vedlegg.

Vedtak: Årsmeldingen med endringer godkjennes.

Regnskap for 2007 og budsjett 2008

Elin Sandsether redegjorde for regnskapet og leste opp uttalelse fra revisor.

Vedtak: Styret får i oppgave å godkjenne regnskapet og legge frem et budsjett for 2008 på et medlemsmøte.
Ny kasserer, Mette Wiik, tar kontakt med revisorer for å få revisorrapport for 2007-regnskapet.

Valg
Styret i Hurum Venstre 2008:
Leder: Gunn-Torill Homme Mathisen, valgt for 1 år
Nestleder: Finn Dale Iversen, ikke på valg, sitter 1 år til
Politisk sekretær: Geir Stave, valgt for 1 år
Kasserer: Mette Wiik, valgt for 1 år
Styremedlem: Lisa Pettersen, valgt for 2 år
Styremedlem: Morten Kaksrud, valgt for 1 år
Styremedlem: Rune Sandsether, valgt for 2 år

1. varamedlem: Roy Heien, valgt for 2 år
2. varamedlem: Bjørn Lindvig, valgt for 2 år
3. varamedlem: Mari Myhrene, valgt for 2 år
4. varamedlem: Elin Sandsether, valgt for 2 år

Valgkomité
Petter Normann Pettersen
Marianne Arctander
Trond Høvik

Miljøpris/studienemnd
Geir Stave (VO/studieansvarlig i styret)
Astrid Blåhella
Rune Sandsether
(Astrid Blåhella forespørres om hun vil sitte i miljøpris-/studienemnda.)

Revisorer: Svein Lesto og Trond Høvik

Alle ble enstemmig valgt.

Årsmøtet henstiller til styrets varamedlemmer om å møte på styremøter så ofte de kan. Leder oppfordrer styremedlemmer om å fortsette den gode praksisen med å melde eventuelle forfall. Ved forfall innkalles vararepresentant.

Utsendinger til Buskerud Venstres årsmøte i Hønefoss 1.-2. februar:
Gunn-Torill Homme Mathisen (leder)
Geir Stave
Petter Normann Pettersen
Finn Dale Iversen
Bjørn Lindvig (på lørdag 2. feb.)

Vara:
Marianne Arctander
Lisa Pettersen
Roy Heien
Morten Kaksrud

Høring: Forslag til vedtekter for Buskerud Venstre
Ingen innspill.

Meldte saker
Ingen meldte saker.

Politiske uttalelser
Uttalelse om kollektivtilbudet i Buskerud ble godkjent og sendt til årsmøtet i Buskerud Venstre.

Årsmøtet fortsatte sammen med Lier og Røyken Venstre. Assisterende generalsekretær i Venstre og leder av det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget, Rita Sletner, holdt en innledning med påfølgende debatt om temaet.

Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander la frem et forslag til uttalelse: Vold i nære relasjoner. Denne skulle videre behandles via e-post diskusjon sammen med de andre lagene.

Referent
Geir Stave

Underskrivere:
Inger Johanne Pettersen
Mette Wiik


Årsmelding for Hurum Venstre 2007

Styret i Hurum Venstre har hatt følgende sammensetning i året som er gått:

Styre
Leder: Gunn-Torill Homme Mathisen
Politisk nestleder: Petter Normann Pettersen
Organisatorisk nestleder: Finn Dale Iversen
Kasserer: Elin Sandsether
Styremedlem: Lisa Pettersen
Styremedlem: Geir Stave
Styremedlem: Roy Heien
1. varamedlem: Rune Sandsether
2. varamedlem: Morten Kaksrud
3. varamedlem: Marianne Røneid
4. varamedlem: Mette Wiik

Valgkomité
Mette Wiik
Rune Sandsether
Trond Høvik

Revisorer
Dag Berntsen
Trond Høvik

Miljøpris / studienemd
Geir Stave (VO-ansvarlig i styret)
Inger Johanne Pettersen
Astrid Blåhella

Det ble ikke valgt sekretær til styret, styrets medlemmer har tatt på seg sekretæroppgaven på omgang. Svein Lesto assisterer kasserer med årsoppgjøret.

Fram til valget i september var det Petter Normann Pettersen og Marianne Arctander som var folkevalgte for Venstre.

Verv i Hurum Kommune etter valget

Folkevalgte
– Marianne Arctander
– Geir Stave
– Finn Dale Iversen
– 1. vara Gunn-Torill Homme Mathsen
– 2. vara Roy Heien
– 3. vara Rune Sandsether
– 4. vara Dag Berntsen
– 5. vara Mari Myhrene
– 6. vara Petter Normann Pettersen
Formannskapet
– Geir Stave (medlem)
Plan- og utviklingsutvalget
– Geir Stave (medlem)
– 1. vara — Roy Heien
– 2. vara — Marianne Arctander
– 3. vara — Gunn-Torill Homme Mathisen
Driftsutvalget
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
– 1. vara — Rune Sandsether
– 2. vara — Finn Dale Iversen
– 3. vara — Mari Myhrene
Klagenemnda
– Marianne Arctander ( medlem)
Valgkomitèen
– Marianne Arctander (medlem)
– Geir Stave (personlig varamedlem)
Arbeidsmiljøutvalget
– Geir Stave (medlem)
Natur- og landbruksnemnda
– Finn Dale Iversen (medlem)
– Rune Sandsether (personlig varamedlem)
Kontrollutvalget
-Merete Haug (personlig varamedlem)
Samarbeidsutvalget ved Folkestad Skole
– Rune Sandsether (medlem)
Samarbeidsutvalget ved Hurum ungdomsskole
– Lisa Pettersen (personlig varamedlem)
Samarbeidsutvalget ved Holmsbu Klokkarstua Barnehage
– Marianne Arctander (medlem)
Vennskapskommunekomite
– Petter Normann Pettersen (medlem)
Dyrevernsnemnda for Drammensregionen
(gjelder 01.05.04 — 31.12.08)
– Finn Dale Iversen (varamedlem)
Styret for Holmsbu Billedgalleri
-Petter Normann Pettersen (medlem)
Styret for Introduksjonssenteret for Hurum og Røyken
-Mette Wiik (varamedlem)
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
– Geir Stave (varamedlem)
Interkommunal klagenemnd
– Morten Kaksrud (1. varamedlem)
Oredalen Interkommunale avfallssamarbeide
– Bjørn Lindvig (3. varamedlem)
Stiftelsen “Fagerhøy”
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
Kommunalt råd for funksjonshemmede
– Inger Johanne Pettersen (personlig varamedlem)
Oslofjordens friluftsråd
– Bjørn Lindvig (1. varamedlem)
Forliksrådet
– Turid Øi Ramnefjell (medlem)
Overformynderiet
-Inger Johanne Pettersen (varamedlem)

Verv i Buskerud Fylkeskommune etter valget
Likestillingsutvalget
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
Styret for stiftelsen Drammen Museum
– Petter Normann Pettersen (medlem)
Landbruksnemnda
– Mari Myhrene (medlem)
——-
Arbeidet i Hurum Venstre

Interne møter
Det har vært avholdt ni styre- og gruppemøter og to av disse har også vært lagsmøter. Det har dessuten vært to rene gruppemøter. Det har vært godt frammøte på møtene. 114 saker er behandlet i styret.
I mars inviterte Venstre til åpent møte om utviklingen i Holmsbu. Det var ca 45 mennesker til stede.

Det har vært avholdt et felles medlemsmøte med Røyken Venstre der valgkampen ble diskutert og koordinert. Et felles åpent møte for Hurum og Røyken Venstre ble arrangert i valgkampen og samlet 25 deltagere. Tema var skole og Odd Einar Dørum var gjesteforeleser. Fylkestingskandidat Nina Eleonore Johnsen deltok også på møtet.
Programkomitèen har hatt egne møter. Programkomitèarbeidet ble organisert som en studiering og programmet ble vedtatt på et eget møte.

Gjest på årsmøtet 2007 var Trine Skei Grande, nestleder i Venstre og stortingsrepresentant, hun holdt et innlegg som motiverte årsmøtet før valgkampen. Spørsmål og kommentarer fra forsamlingen etter foredraget.

Vinner av Venstres Miljøpris for 2006 var skigruppa i Filtvet Fremad for innsatsen med Hurum Cup, skirenn for små og store. Irene Jacobsen og Heidi Jacobsen mottok prisen på vegne av skigruppa. Miljøprisen for 2007 deles ut på et eget møte i 2008.

Nominasjonsmøtet ble avholdt i forlengelsen av årsmøtet og 30 personer ble nominert, hvorav de seks første på listen ble kumulert.

Eksterne møter
Tre representanter fra Hurum Venstre har deltatt på valgsamlinger arrangert av Ventre sentralt og fire på kurs i regi av fylkeslaget. Hurum Venstre hadde fire utsendinger til Venstre sin kommunalkonferanse i Drammen etter valget. Det var også fire som deltok på folkevalgtopplæringen i Kongsberg i regi av Hurum kommune og KS og to på folkevalgtopplæringen til Buskerud Venstre i Hønefoss.

Fire utsendinger deltok på årsmøtet i Buskerud Venstre. Leder har deltatt i et tre-personsutvalg som har sett på organiseringen av Buskerud Venstre og kommet med forslag til nye vedtekter for fylkeslaget.

Økonomi og medlemstall
Økonomien i Hurum Venstre er preget av at laget har vært gjennom en valgkamp.
Saldo ved årets utgang er kr 3 329,73. Det forventes noe større inntekter i 2008 enn i 2007 som følge av flere stemmer ved valget og flere folkevalgte enn i forrige periode.

Pr. 31.12.07 har Hurum Venstre 39 registrerte og 30 betalende medlemmer. Antall betalende medlemmer er det samme som i fjor. Hurum Venstre gjennomførte en vervekampanje på høsten der en tilbød lav medlemskontingent ut året. Fem nye medlemmer ble vervet, men ingen av disse har betalt kontingent innen årets slutt.

Basert på stemmetall ved fylkestingsvalget og medlemstall får Hurum Venstre fire utsendinger til fylkesårsmøtet i 2008, i tillegg til lokallagsleder som er medlem i fylkesstyret slik organiseringen er nå. Totalt gir dette fem utsendinger.

http://hurum .www.venstre.no
I februar fikk vi nye og gode hjemmesider i hele Venstreorganisasjonen. Hurum Venstre sin hjemmeside er til en hver tid oppdatert og reflekterer arbeidet i Hurum Venstre. Du finner svar på det meste av det du måtte lure på om Venstre der. Siden er godt besøkt.
Leder er redaktør av hjemmesiden.

Viktige saker
Det har vært et travelt år med mange viktige politiske saker på agendaen. Venstre har vært aktive og synlige i media og blitt lagt merke til rundt i kommunen. Valgkampen i forbindelse med fylkes- og kommunestyrevalget er beskrevet i valgkamprapporten (se vedlegg). Valgkampen tok mye tid for de involverte.

Programmet for den neste fireårsperioden ble trykket i samme hendige format som tidligere år og målet var var å få det kortfattet og oversiktlig. Det ble trykket på papir av returkartong fra Hurum Paper Mill og bildene i programmet var ved Finn Dale Iversen. Venstre sitt program ble først ferdig av de politiske programmene og var først ute i presentasjonsrunden i lokalavisen.

Det ble på vårparten gjennomført sonderinger med Høyre og Krf om et eventuelt samarbeid etter valget. Etter valget var det samtaler mellom Høyre, Krf og Frp om et borgerlig samarbeid, men disse førte ikke fram.

Saker gjennom året
– Forslag om en egen kommunal seniorpolitikk for Hurum med incentiver for å få kommunalt ansatte til å stå i jobb utover 62 år. Redaksjonelt oppslag. Denne viktige saken ble initiert av Venstre og Hurum har nå fått sin egen seniorpolitikk som trår i kraft fra 2008.

-Vern av Sandspollen og kamp for ytringsfriheten. Vern av strandsonen. Grunneier prøvde å tvinge folkevalgt til taushet ved hjelp av advokater. Interpellasjon om folkevalgtes rett og plikt til å uttale seg i det offentlige rom. Redaksjonelle oppslag og leserinnlegg.

-Folkemøte i Holmsbu. Hurum Venstre inviterte til åpen debatt i Holmsbu 7. mars. Vellykket møte der man ønsket å sette søkelyset på den videre utvikling i Holmsbu. Redaksjonelt oppslag.

– Den lokale klimakampanjen "Framtida kan bli en ren fornøyelse hvis vi handler nå" med løpeseddelaksjon på Miljødagen, interpellasjon om klimaplan for Hurum, leserinnlegg og redaksjonelle oppslag.

– Felles utsending av valgmateriell for alle politiske parti — etter forslag fra og organisert av Venstre. Redaksjonelle oppslag og omtalt i leder.

– Forsøk på å få til en helhetlig løsning for Sætre sentrum. Gjenganger.

– Åpen barnehage på Tofte. Åpen barnehage er ikke som andre statsfinansierte barnehager. Her kan barn og voksne komme og gå når de vil. Fellesforslag fra Venstre og Krf. Redaksjonelt oppslag.

– Hurum bør overta Verksøya. Verksøya forfaller, hvem tar ansvaret? Redaksjonelt oppslag og leder.

-Skolemøte med Odd Einar Dørum.Venstre setter skole på agendaen. Forhåndsomtale og oppslag.

-Oversettelse av vårt program (kortversjon)til somalisk — delt ut på husbesøk

– Kamp for folkevalgtes rett til å kunne ta direkte kontakt med saksbehandler i ulike saker.
Redaksjonelt oppslag, leder.

-Kamp for gang- og sykkelveier i Hurum. Det deltok ca 50 personer i sykkelaksjonen som gikk fra Klokkerstua til Sætre. Redaksjonelt oppslag, leder, TV og leserinnlegg.

-Flere oppslag i forbindelse med valget. Portrettintervju med Venstres førstekandidat.

-Turistkontor på rasteplassene ved rv. 23. Hærverk preger rasteplassene. Hvordan bruke disse til noe nyttig? Fellesutspill med Røyken Venstre. Redaksjonelt oppslag.

-Budsjett og økonomi. Økonomien til Hurum Kommune viste seg å være enda dårligere enn fryktet og kutt på 10 millioner må vedtas. Redaksjonelle oppslag og leder.

-Interpellasjon om innbyggerundersøkelse og økonomisk vurdering vedrørende en eventuell sammenslåing av kommunene Hurum og Røyken. Redaksjonelle oppslag og ledere.

-Fritidsklubben i Doktorgården og Doktorgården Barnehage. Fristen for oppgradering etter tidligere pålegg fra Arbeidstilsynet og Brannvesenet går ut. Forslag om privatisering og bygging av en ny maritim barnehage på Tofte — ungdommene overtar Doktorgården. Fellesforslag fra Høyre, Venstre og Krf skaper debatt, men blir nedstemt i kommunestyret. Redaksjonelle oppslag og leder.

-Rehabilitering av Sætre Skole. Utbyggingen må gjøres etappevis på grunn av kommunens dårlige økonomi. Nødvendige utbedringer i 2008. Saken engasjerer Venstre.

-Det blir utbedringer på Storsandsveien. 5,2 mill. er satt av til dette. Div. skrent/fjellarbeider gjøres i vinter og resten (asfalteringen) gjøres våren 2008. Etter gjentatte spørsmål fra Venstre ble det mer tydeliggjort hva som skjer i saken.

-Videregående skole i Hurum endelig i havn. Det er nå klart; den nye videregående skolen i Sætre skal være innflyttingsklar i 2010. Venstre har gjennom mange år jobbet for videregående skole i Sætre — og det på den rette tomten.

-Skolebruksplanen "Hurumskolen mot 2015". Endelig tar Hurum Kommune grep og starter arbeidet med en plan for innholdet i skolen. Venstre aktiv i saken.

Leserinnlegg
-"Avgrunnsdalen, motorcross og Venstre!", ulitimo 02.07, Marianne
-"To eller tre nivåer i norsk forvaltning?", ulitimo 02.07, Petter Normann
-"Debatt er sunt", 22.03.07, Gunn-Torill
-"Utilbørlig press", 31.03.07, Geir
-" Truer demokratiet og ytringsfriheten", 02.04.07, Gunn-Torill, Dag og Geir
-" Manglende forståelse for politisk arbeid", 10.04.07, Geir
-"Ja til utvikling av Hurum", 25.05.07, Marianne
-"Hurum Kommune kan være med og redde klimaet", 07.06.07, Petter Normann
-"Livsviktig oppgave", 07.06.07, Rune
-"Kulturen i Hurum fortjener et løft", 05.07.07, Gunn-Torill
– "Utfordringer når man bygger ut en idyll", 19.07.07, Gunn-Torill
– "Småbåthavna på Verket", 23.07.07, Geir
-"Bademiljøet på Tyskerstranda", 23.07.07, Petter Normann
-"Ærlig og real valgkamp", 23.08.07, Marianne
-"Å følge sin ledende stjerne", 31.08.07,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**