HURUM VENSTRES PROGRAM 2003 – 2007

Her kan du lese Venstres program for den siste 4-års perioden. Nytt program vil bli presentert i mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


HURUM VENSTRE
SOSIALT – LIBERALT – NYTENKENDE
VALGPROGRAM
FOR PERIODEN
2003-2007

FRIHET FOR INDIVIDET
OMSORG FOR MEDMENNESKET

VENSTRES MÅLSETTING

Å fremme enkeltmenneskets behov i et bærekraftig lokalsamfunn.

For å nå dette, vil Hurum Venstre arbeide for:

Ø Enkeltmenneskets rettigheter.
Ø Et godt og barnevennlig bo og oppvekstmiljø.
Ø Gode barnehager og tidsmessige skoletilbud.
Ø Gode og varierte tilbud til de unge.
Ø Aktivt miljøvern og et bærekraftig samfunn.
Ø Solidaritet og omsorg for svake grupper.
Ø Et allsidig næringsliv.
Ø Et godt nærdemokrati.

Med din støtte og din stemme ved valget, vil HURUM VENSTRE i den kommende valgperioden særlig arbeide med:

FOLKESTYRET:
Ø Nærdemokratiet må gjenvinnes og mer åpenhet i forvaltninga.
Ø Fremme mangfoldet i folkestyret ved å spre verv på flere.
Ø Berørte personer og grupper får være med på planlegging av prosjekter som angår dem selv.
Ø Aktivisere fellesutvalgene til bærekraftige lokalsamfunn.
Ø Bedre kommunikasjonen mellom innbyggerne og offentlige etater.
Ø Enklere raskere og mer effektiv saksgang v/ hjelp av serviceavtaler/servicekontor m.m.

FOKUS PÅ MILJØ:
Venstre vil at Hurum skal forbli en god kommune å bo i og vil ikke tillate kortsiktige økonomiske og politiske gevinster skal få ødelegge miljø og livs grunnlag. Venstre vil derfor:

Ø Verne allemannsretten til strender, skog og mark. Bort med private forbudsskilt i strandsonen og innskjerping av byggeforbudet i 100- metersonen.
Ø Flere verneområder i strandsonen
Ø Arbeide for at natur- og miljøvern kommer med i all planlegging.
Ø Byggøkologiske prinsipper legges til grunn for byggeprosjekter.
Ø Stimulere til miljøvennlig/ressursvennlig energibruk.
Ø Stimulere og legge til rette for mer hjemmekompostering.


SKOLE-OG OPPVEKSTMILJØ:

Skole og utdannelse er den viktigste investeringa samfunnet kan foreta.
Skolen skal være en aktiv del av lokalsamfunnet.

Ø Utbygging og renovering av skolene i tråd med kommunens øvrige utbyggingsplaner og med oppdatering av skolebruksplanen.
Ø Elevene har rett til å gå på sine nærmiljøskoler.
Ø Økte midler til oppfølging av alle elever med spesielle behov.
Ø Gratis leirskole for alle elever i grunnskolen.
Ø Full barnehagedekning med samarbeid mellom kommunale og private barnehager.
Ø Betalingssatsene må tilpasses familienes inntekter.
Ø Videregående skole til Hurum.
Ø Svømmehall på Tofte med fjernvarme fra fabrikken.
Ø Styrke ungdomsklubbene.
Ø Opprette barne-og ungdomsråd.
Ø Vurdere skolefrokost.

LA KULTUREN BLOMSTRE:
Mennesket er opptatt av livskvalitet. Et mangfoldig kulturliv bidrar til trivsel og livskvalitet for den enkelte innbygger. Satsing på kulturen er også forebyggende helsearbeid. Venstre vil styrke kulturlivet i Hurum ved å:
Ø Kommunen må være kulturpådriver.
Ø Øke støtten til frivillige organisasjoner og lag. Frivillighetssentralen som ressursbank.
Ø Tettere samarbeid mellom idretten, musikk livet og skolene.
Ø Styrke Kulturskolen.
Ø Folkebibliotek i Sætre og Tofte.
Ø Støtte Holmsbu billedgalleri og opprettelsen av et sprengstoff -museum i Sætre.
Ø Restaurere kirkebygg.
Ø Stimulere kystkulturen

HELSE OG OMSORG — BRUKEREN I SENTRUM:
Venstre vil ha et godt helse-og omsorgstilbud for alle og lett tilgjengelig.
Derfor vil venstre:
Ø Styrke barnevernet.
Ø Forebyggende helsetiltak for barn og unge v / helsestasjontjeneste på Tofte og i Sætre.
Ø Styrke psykiatrien.
Ø Tidsmessig og god ambulansetjeneste.
Ø Arbeide for rusforebyggende tiltak.
Ø Familievernkontor i samarbeid med Røyken.
Ø Ivareta dagens tjeneste til eldre.

BOLIG-OG NÆRMILJØ:
Hurum kommune skal preges av at folk bor og lever i et nærmiljø tilpassa alle aldersgrupper.
Derfor vil Venstre:
Ø Utvikle et variert boligtilbud for unge, barnefamilier og eldre.
Ø Legge forholdene til rette for unge familier under etablering.
Ø Bygge ut omsorgsboliger og service -tilbud til fysisk/psykisk funksjonshemmede og eldre.
Ø Legge til rette for aktiviteter i de unges nærmiljø med f. eks
Ø lekeplasser, ball-løkker, ake og skibakker i alle boligfelt.

SAMFERDSEL OG TRAFIKKSIKRING:
Venstre vil at Hurum skal være en kommune der myke trafikanter og effektiv kollektivtrafikk skal ha høy prioritet. Videre vil vi arbeide for at veinettet utvikles til å tjene lokalt næringsliv samtidig som miljøhensyn vektlegges i planleggingen.
Ø Bedre bussforbindelse med Drammen.
Ø Styrke kollektivtrafikken v/ bl.a. ringbuss mellom tettstedene, og buss til Røyken stasjon og Hurtigbåten.
Ø Kollektivtrafikk til Drøbak sida.
Ø Trafikksikring av myke trafikkanter v/ bl.a. flere gangveier og 50 km. sone forbi alle skoler.
Ø Vei til Tofte, vestre alternativ inn på Nasjonal trafikkplan.
Ø Miljøgate gjennom Tofte og Sætre.
Ø Bedre skilting til Hurum

NÆRINGSLIV OG ARBEIDSPLASSER:
Hurum Venstre vil støtte lokalt næringsliv og legge forholdene til rette for de som ønsker å etablere miljøvennlige, små og mellomstore bedrifter.
Ø Sikre sysselsettinga i kommunen.
Ø Støtte Hurum Næringsråds arbeid for etablering av ny virksomhet.
Ø Bedre service og veiledning til nye bedrifter. Enklere regler og færre skjemaer.
Ø Fremme turistnæringa v/ bl.a. prosjektet "Hurumhalvøyas skjulte skatter"
Ø Støtte prosjektet "båtturisme" og flere gjesteplasser i båthavnene.
Ø Innføre serviceavtaler overfor bedrifter og innbyggere.
Ø Fiskerihavnene i Filtvet og Holmsbu rustes opp, og kommunale brygger tas vare på.
Ø Ivareta landbruk og kulturlandskap.

FRAMTIDAS HURUM:
Ø Hurum skal være en god kommune å bo i.
Ø Venstre vil arbeide for å møte framtidas utfordringer.
Ø Arbeide for at Tofte og Sætre skal være lokalsentra i Hurum.
Ø Det må også legges til rette for å utvikle nærsentra i de øvrige tettstedene.
Ø Infrastrukturen må følge boligbygginga.
Ø Ny sentrumsplan for Sætre
Ø Fullføre kommunedelsplan for Storsand og Holmsbu-Rødtangen-Kana.
Ø Nye boligfelt i søndre Hurum.
Ø Interkommunalt og regionalt samarbeid.

Hurum — mulighetenes kommune!
Vi trenger din støtte for å kunne videreføre ideene i vårt program.

Bruk stemmeretten din!
Vær med å skape et bedre livsmiljø og et enklere, nyskapende og bærekraftig samfunn for en tryggere framtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**