Drammen Venstres valgprogram 2007 – 2011 – Effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling

Kapittel 4

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


DRAMMEN – EN BY MED EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG TRAFIKKAVVIKLING

I Drammen har Veipakke Drammen og utbyggingen av et helhetlig, overordnet veinett stått sentralt de siste årene. Strømsåstunnelen med E134 Drammen — Mjøndalen og Bragernestunnelen har avlastet gatenettet gjennom sentrum betydelig. For å fullføre sentrumsringen mangler nå Øvre Sund bru og deler av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Ny Svelvikvei og tilfartsvei Konnerud inngår begge i Veipakke Drammen, men kun Svelvikveien er statlig finansiert. Det er viktig for den videre utvikling av Drammen at veipakken fullføres innen rimelig tid. I tillegg vil Venstre vurdere muligheten for en ny atkomstvei til Fjell og Austad.

Drammen som by og regionsenter genererer store mengder trafikk. Foruten de positive virkningene dette har for samfunnet, både lokalt og regionalt, fører trafikken til ulemper mht miljø, ulykker, arealbruk mm. Kommuneplanen legger opp til en befolkningsvekst på 1,5 %, nesten det dobbelte av hva den har vært de siste årene. Mye av veksten er planlagt i sentrum og mange store boligprosjekter er realisert, eller er under planlegging eller utbygging. En slik vekst vil tradisjonelt gi økt biltrafikk, men sentral utbygging gir også potensial for å styrke andre transportformer.

Den økte veikapasitet som følge av ferdigstillelse av Veipakke Drammen må ikke fylles opp av nyskapt trafikk, men tilrettelegges for gående, syklende og kollektivtrafikk. Dette betyr blant annet at Strømsø Torg og Bybrua må stenges for personbiltrafikk når Øvre Sund Bru åpner. Strømsø Torg og nedre del av Bragernes Torg må utvikles til effektive knutepunkter for kollektivtrafikken.

Alle borgere i Drammen må gis samme mulighet til å bruke og til å utvikle byen. Gater og offentlige områder må stadig gjøres bedre tilgjengelige for alle. Om vinteren må det sørges for at fortau og småveier blir ryddet for snø og at islagte områder blir strødd, slik at eldre og funksjonshemmede ikke blir forhindret fra å ferdes ute over lengre tidsrom. Det er viktig at veier som danner adkomst til offentlig kommunikasjoner til enhver tid er farbare for alle. For å bedre fremkommeligheten må Drammen kommune ta over ansvaret for drift og vedlikehold av fortau.

Det må legges bedre til rette for at de som pendler ut av og inn til Drammen med tog enkelt kan benytte seg av kollektive transportmidler. Venstre ønsker derfor snarlig å få et parkeringshus i tilknytning til Drammen stasjon. I tillegg vil Venstre jobbe for å få flere avganger ved stasjonene Gulskogen og Brakerøya. Bussrutene skal korrespondere med togrutene. Venstre ønsker at Drammen selv skal ha ansvaret for bussrutene som går internt i byen med omsyn til anbud og rutetider. Det vil føre til et rutetilbud som er bedre tilpasset Drammens innbyggere, og som er lettere påvirkelig når man har behov for endringer. Venstre vil sette miljøvennlighet, frekvens og punktlighet høyt ved et anbud.

I den indre byen må arbeidsplassparkeringen begrenses, og gateparkeringen erstattes av parkeringshus. Alle parkeringshus må tilby parkeringsplasser med ladestasjoner for el-biler.

Det må settes fokus på drift, vedlikehold og rehabilitering av veinettet spesielt i bydelene, slik at ikke anlegg forfaller og investeringer går tapt. Bruken av salt på kommunens veinett må reduseres.

Trafikksikkerhet
Å gå eller sykle til og fra skole, jobb, fritidsaktiviteter m.m. skal være et reelt alternativ hele året. Årlig koster rapporterte personskadeulykker i Drammen samfunnet store summer. 0-visjonen må ligge til grunn for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen.

Fartsnivået på det kommunale veinettet er lavt. Det er derfor de myke trafikanter som utsettes for størst risiko for alvorlige personskade, og tiltak for å sikre denne gruppen må prioriteres. I tillegg må det gjøres et aktivt arbeid for å sikre at skolebarn får en sikrest mulig skolevei. Naturlige tiltak er 30 og 40 km/t i byens bolig- og samlegater, gang- og sykkelvei/fortau langs alle samlegater, godt opplyste og tydelig markerte fotgjengeroverganger og fjerning av vegetasjon i kryss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**