Drammen Venstres valgprogram 2007 – 2011 – Innledning

Kapittel 1

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er et liberalt parti — et parti som kombinerer tradisjon med fremtidsrettede løsninger, sosialt ansvar med personlig frihet. Venstre har alltid vært en forkjemper for et levende folkestyre. Demokratiet må aldri tas for gitt.

Venstres mål er at Drammen skal bli Norges beste hjemby. En by som mennesker, familier og bedrifter har lyst å flytte til. Drammen skal bli Norges enkleste by å etablere seg i for både mennesker og bedrifter. Venstre mener realiseringen av kommunens befolkningsmessige vekstmål på 1,5 prosent årlig, skal bli en konsekvens av et målrettet arbeid for å tiltrekke nye vekstbedrifter og yrkesaktive familier til kommunen.

Venstre vil at Drammen skal være en av verdens mest miljøvennlige byer. En by med lave klimagassutslipp, ren luft og rent vann – en by som satser på kollektivtransport og ivaretar sitt biologiske mangfold. Venstre vil drive miljøvern gjennom nødvendige og fornuftige tiltak som bidrar til reduksjon av forurensingen i Drammen.

Venstre vil utvikle Drammen som en intim levende miljøby. Fortetting skal skje uten at det går på bekostning av grønne lunger eller byens historiske kvaliteter. Markagrensen og jordbruksarealene rundt byen skal forbli urørte. Vi vil føre en aktiv boligpolitikk. Det må sikres et variert tilbud av boliger på boligmarkedet. Det må tilbys rimelige boliger for at kunnskapsbyen Drammen skal tiltrekke seg yngre, kvalifiserte mennesker i etableringsfasen. Det må også bygges boliger med en sosial profil for å dekke boligbehovet for vanskeligstilte på boligmarkedet. Ved nye boligprosjekt må det først sørges for trafikksikre veier.

Venstre mener en god skole er noe av det viktigste vi kan gi våre barn og unge. Derfor ønsker vi at Drammen skal ha Norges beste grunnskole. Vi vil slippe skolen fri, slik at skolene utvikler seg og møter fremtidens elever på deres egne premisser. For å få til dette må skolene fristilles og få anledning til å prøve ut nye pedagogiske metoder og samarbeidskonstellasjoner. Læring må være tilpasset den enkelte elevs ønske og behov. Drammen skal satse tungt på personlig og faglig utvikling av lærerne.

Venstre vil satse på kultur for å gjøre Drammen mer attraktiv og spennende for alle som bor her, for tilreisende og for næringslivet. Drammen skal være en romslig by med et mangfoldig kulturliv. En by hvor folk fra ulike kulturer møtes og skaper noe positivt sammen. Drammen skal være et levende og pulserende rom der byens borgere kan møtes og ferdes uten å føle utrygghet.

Venstre er partiet som taler småbedriftenes og gründernes sak. Et nyskapende, innovativt og miljøvennlig næringsliv er forutsetningen for framtidens Drammen. Venstre vil belønne forskning, nyskaping, innovasjon og miljøvennlige løsninger, og bedre samspillet mellom utdanningsinstitusjonene, næringsliv og kommune.

Venstre vil innføre en borgerlønnsordning. Den som trenger hjelp skal møte et hjelpeapparat som tar folk på alvor. Drammen skal være byen hvor man får hjelp og en ny sjanse dersom man ikke klarer seg selv.

Realisering av Venstres mål for "det nye Drammen" skjer mest effektivt i perspektiv av Drammensregionen; i et harmonisk og tillitsfullt samspill med våre nabokommuner. Derfor ønsker Venstre å bidra til at Drammen kommune inntar posisjon som en konstruktiv pådriver i etableringen av et tverrkommunalt utviklingssamarbeid, som bygger på likeverd og gjensidig sjenerøsitet. Venstre ønsker å utvikle Drammensfjorden i samarbeid med våre nabokommuner. Dette for å ivareta alle interesser rundt fjorden. Gjennom et godt interkommunalt samarbeid vil vi få gode løsninger for både havn, industri, boliger, strender og andre formål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**