Drammen Venstres valgprogram 2007 – 2011 – Kultur og idrett

Kapittel 7

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


DRAMMEN – EN LEVENDE KULTUR- OG IDRETTSBY

For Venstre er kunst, kultur, idrett og friluftsliv viktige virkemidler for å gjøre Drammen til en levende og attraktiv by. Drammen har et rikt kulturliv, og står i en særstilling i et flerkulturelt perspektiv. Dette mangfoldet må sikres mulighet til vekst og utvikling, og det må særlig satses på et bredt tilbud til barn, unge og eldre. Alle offentlige idretts- og kulturinstitusjoner skal være gratis for barnehager og skoleklasser. Drammen skal bli en foregangsby når det gjelder å bruke ny teknologi i kulturformidlingen. Drammens Teater, Brageteateret og Union Scene må samordnes og videreutvikles. Byen skal også profilere seg ved arkitektur og design.

Gi rom til kunsten
Venstre ønsker en by der kunst og kultur skal sette preg på det offentlige rom ved at kunstnere i større grad samarbeider med planleggere og arkitekter om utforming og oppgradering av plasser, gater og offentlige bygg.

Kulturarrangementer
Drammen har flere kultur- og festivalarrangementer som er godt innarbeidet, og som bidrar til at byen profilerer seg. Litteraturuka, Elvefestivalen, World Cup Sprint, Johan Halvorsen-festival, Working Class Hero og Internasjonal uke er eksempler på festivaler som bidrar til et rikt og levende kulturliv. Venstre ønsker å styrke disse "kulturfyrtårnene" gjennom økt å legge til rette for større samarbeid med næringsliv og det offentlige.

Biblioteket
Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur, og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal være byens sentrale arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv og samtidig være det stedet der minoritetsspråklige grupper får mulighet til å ta vare på eget språk og egen identitet. For å sikre biblioteket som en attraktiv møteplass vil Venstre øke ressursene til utvikling av nye medier og nye teknologiske løsninger samtidig som åpningstidene utvides.

Vern kulturarven
Vår kulturarv i form av gamle og tradisjonsrike bygninger og strøk med høy arkitektonisk kvalitet må vernes. Gruvene på Konnerud sammen med lystgårdene Gulskogen og Austad er viktige elementer i Drammens historie som må vedlikeholdes og opprustes. Spiraltoppen må gis en fornuftig oppgradering som utkikkspunkt og som inngangsportal til marka.
Drammens Museum er byens største kunstgalleri og en rik samling kunst og kunsthåndverk sammen med en rent kulturhistorisk samling. De Norske Skolehistoriske samlinger må sikres.

Møteplasser
Et levende kulturliv trenger mange og gode møteplasser. Venstre vil utvikle en strategi for å skaffe flere lokaler til kunstutøvelse, atelier, verksteder og øvingslokaler ved at flere kommunale bygg blir klassifisert som kulturbygg med rimelige leievilkår for kunstnere og kulturarbeidere. For å sikre et rikt foreningsliv må det tilbys sentrale og rimelige lokaler og møteplasser

Idrett og friluftsliv for alle
Hele Drammens befolkning skal ha gode muligheter til å delta i idrett og friluftsliv. Dette gjelder også dem som ikke er med i den organiserte idretten. Breddeidretten har en betydelig rolle å spille i et folkehelseperspektiv. Venstre vil derfor prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett. Berskaughallen må bygges snarest samtidig som programmet for legging av kunstgress på baner må forseres. Lave leiepriser skal sikre god utnyttelse av idrettsanleggene.

Drammensmarka må vernes som rekreasjonssted med mulighet for stillhet og naturopplevelser. Tilbudet av turstier og skiløyper skal økes og tilrettelegges for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**