Drammen Venstres valgprogram 2007 – 2011 – Miljø

Kapittel 3

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


MILJØBYEN DRAMMEN

En offensiv miljøpolitikk må til for å utvikle Drammen til en levende miljø- og elveby med god tilgjengelighet for alle til de grønne åsene som omgir byen samt elv og fjord. Markagrensa skal ligge fast, og Venstre sier nei til nybygging i friområder og på jordbruksarealene som omkranser byen. I fremtiden skal drammenserne ha større tilgang på grøntarealer for rekreasjon og friluftsliv — ikke mindre. Det skal være grønne lunger i hver bydel. Blant annet kan dette gjøres ved å etablere såkalte borgeroaser, som er lagt til rette for alle aldersgrupper og som er avskjermet fra støy og forurensing.

Barn og unge har rett til å vokse opp i et mangfoldig og levende miljø med ren luft, ren jord og rent vann. Venstre vil gjøre Drammen til en foregangsby når det gjelder å ta i bruk moderne miljøløsninger. Hensynet til miljøet må integreres som en del av all samfunnsstyring. Det skal lønne seg å handle og leve miljøvennlig.

Miljøperspektivet skal legges til grunn ved fastsetting av kommunale avgifter. Ved anskaffelser av varer og tjenester som foretas på vegne av Drammen kommune skal det alltid tas miljøhensyn. Drammen kommune skal ikke kjøpe varer og tjenester fra leverandører som bryter sentrale miljømål og menneskerettigheter i sin produksjon eller virksomhet. Venstre vil jobbe for en Miljøfyrtårn-sertifisering av private bedrifter og all kommunal virksomhet.

Tettstedsbebyggelsen strekker seg i dag utenfor grensene til Drammens nabokommuner. Venstre ønsker derfor et forpliktende samarbeid med nabokommunene for å sikre en helhetlig og langsiktig areal- og transportplanlegging. Hoveddelen av boligbyggingen skal skje rundt kollektivknutepunktene, og det skal settes strenge estetiske krav til nybygging og endring, og ikke minst må fortettingen være strøktilpasset. Nybygg skal fremstå som en berikelse for sine omgivelser, og ikke som en forringelse.

Sentrum er det viktigste fellesarealet både for Drammen og kommunene rundt. Det er spesielt viktig at dette området har en høy standard. Det er derfor viktig at kommunen, gårdeierne og næringsliv samarbeider om drift og vedlikehold av disse områdene. Dette er viktig for å opprettholde Drammen sentrum som det viktigste handelssenteret i regionen.

Det skal stilles strengere miljøkrav til bussdriften, og en prøveordning der busser og taxier kan bruke hydrogen som drivstoff skal testes ut (HyNor-prosjektet). Drammen skal være i fremste rekke når det gjelder å utvikle et transportsystem basert på nullutslipp.

Lavere klimagassutslipp, bedre luftkvalitet og lavere energiforbruk i Drammen
Jordens klima har endret seg merkbart i løpet av de senere 10-årene. Hovedårsaken til klimaendringene er økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren. Dette skyldes økte utslipp fra vår energibruk og forbrenning av olje, gass og kull. For å bremse de mennesker skapte klimaendringene må utslippene reduseres betydelig.

I Drammen er det veitrafikken og oppvarming av boliger og næringsbygg som bidrar mest til klimagassutslipp og dårlig luftkvalitet. Globale klimaendringer kan føre til alvorlige økologiske og helsemessige skader, og kan få store negative økonomiske ringvirkninger. Drammen skal derfor være en pådriver for å redusere utslippene av klimagasser for å innfri sin del av Kyoto-avtalen. Dette skal bl.a. gjøres ved å bidra til samt ta i bruk, ny teknologi og drivstoff.

Dårlig lokal luftkvalitet kan medføre helseskader og forverrede astma- og allergireaksjoner, luftveisinfeksjoner, hjerte- og lungelidelser, og fremskynde død blant utsatte pasientgrupper.

For å bedre luftkvaliteten og redusere energiforbruket skal det etableres et ENØK-fond som yter tilskudd til utskifting av gamle ved- og olje/parafinovner basert på erfaringene fra tilsvarende ordninger i Oslo, Bergen og Trondheim. Fondet skal også yte tilskudd til ENØK-tiltak i eksisterende bygg. Kommunens arbeid med å skifte ut PCB-holdige armaturer og innføre mer energiøkonomiske lysarmaturer skal intensiveres.

Piggfriandelen i Drammen skal være på minst 90 %, og kommunens rengjøringsrutiner av veier, gater og torg skal intensiveres.

Drammen kommunes biler skal alltid velge det mest miljøvennlige drivstoffalternativet. Ved anskaffelser av biler skal miljøvennlighet være et utslagsgivende kriterium.

Miljø må bli et regionalt samarbeidstema innad Drammens- og Osloregionen, med Drammen som pådriver innenfor klima- og energi.

Bevaring av biologisk mangfold
Drammen har et stort biologisk mangfold og flere truede plante- og dyrearter. Dette er en viktig del av byens egenart og gjør det viktig at Drammen følger forpliktelsene fra Bern-konvensjonen og Rio-konferansen om ivaretakelse av biologisk mangfold.

Venstres mål er at Drammen skal ha et minst like stort biologisk mangfold om 20 år som i dag. Dette vil kreve vern og aktiv forvaltning av truede enkeltarter og hele kulturlandskap.

Viktige bidrag til bevaring av biologisk mangfold er å åpne og bevare byens elver og bekker, aktiv oppkjøp av skog- og grøntområder og å utvikle gode forvaltnings- og skjøtselsplaner for kommunens skoger og grøntområder som hindrer gjengroing.

Friluftsliv
Drammen har en beliggenhet som gir enestående muligheter for et aktivt friluftsliv. Allemannsretten må holdes i hevd for å sikre tilgangen til marka og fjorden. Drammen Venstre vil fjerne veiavgiften til Spiralen og Landfalltjern og bygge ut ytterligere turstier og lysløyper i bydelene

Støy
Selv om både Drammen kommune og Statens vegvesen har gjennomført støytiltak etter støyforskriften, er det fortsatt mange innbyggere i Drammen som er plaget av veitrafikkstøyen. Ytterligere tiltak for å senke støynivåene må derfor vurderes, og det er særlig viktig å skjerme byens parker og plasser.

Lokalt miljøengasjement
Venstre er et parti som i hele sin historie har lyttet til lokalt engasjement. Det er viktig å gi borgerne en større mulighet til å påvirke og planlegge sitt eget lokalmiljø. Lokal Agenda 21 er en konkretisering av hvilke miljøverntiltak som må iverksettes lokalt for å nå internasjonale miljømål. Venstre vil bruke Lokal Agenda 21 som et verktøy for at bydeler, organisasjoner, bedrifter og andre kan samarbeide om et bedre miljø. På de kommunale budsjettene må det avsettes midler til å støtte de lokale miljøengasjementene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**