Østfold Venstres program for fylkestingsperioden 2007-2011

Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape
sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Last ned program som pdf

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole, småbedrifter, sosialt ansvar og miljø.

Venstres ideologi
Ideologisk er Venstre tuftet på sosialliberalismen. Den finner løsningene i balansen mellom frihet og fellesskap, mellom politisk styring og et fritt marked, mellom individet (borgeren) og staten, mellom by og land. Bærebjelkene i «det liberale systemet» er demokrati, rettsstat, markedsøkonomi og det sivile samfunn. Hver bærebjelkes integritet må respekteres for å sikre frihet og rettferdighet, og for å unngå maktkonsentrasjon og «samrøre». Venstre er et nytenkende parti med vilje til analyse og reformer. Vi vil blant annet ha en kraftig forenkling av unødvendig regulering og byråkrati som kompliserer samfunnet.

Venstres visjon
Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Østfold Venstres hovedsaker for fylkestinget 2007 – 2011

Utenriks, miljø

Et moderne Miljøfylke
Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre vil
fortsatt være et moderne, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti.

Miljøsatsing
Østfold Venstre vil arbeide for at minst en prosent av fylkeskommunens midler brukes på miljøformål. I første rekke skal disse midlene brukes på vann og landskapstiltak. Slik som støtte til tiltak mot avrenning, opprydding i Vansjø og Haldenvassdraget samt koordinering av oljevernberedskap mellom kommunene. Koordinert oljevernberedskap innebærer felles innkjøp
av utstyr, felles øvelser i utsatte områder samt koordinerte planer for utslipp som berører flere
kommuner. Sentralen for oljevern må inneha kompetanse og utstyr for rehabilitering av
oljeskadd sjøfugl.

Klimautfordringene gjør at vi må ta globalt ansvar også lokalt. Derfor vil Venstre arbeide for at
fylkeskommunen skal utarbeide sin egen samt være en pådriver for, lokale klimaplaner. Målet
er at Østfold gjennom lokale tiltak skal bidra til de nasjonale klimamålsettinger. Østfold fylkeskommune skal, gjerne i samarbeid med Havforskningsintituttet, bidra til å kartlegge og verdiklassifisere marine verdier i kystsonen og skape et grunnlag for bærekraftig forvaltning i Oslofjorden. Kartleggingen skal også bidra til å avklare hvilke resurser som er i faresonen, eks hummer og torsk, og hva som kan gjøres også på kort sikt for å motvirke dette. Det vises til pionerprosjekt i Tvedestrand. Målet er å gjøre en vurdering av de marine resurser til en naturlig del av kommune-/fylkesplanarbeidet. Østfold bør gripe sjansen og delta i det
pionerarbeidet som Havforskningsinstituttet er i ferd med å utvikle.

Energi
Det foreligger planer om ilandføring av gass i Østfold. Østfold kan bare støtte disse planene
dersom gassen brukes til å erstatte annet fossilt brensel for eksempel i treforedling. Østfold
Venstre kan med denne forutsetningen støtte forlengelse av gassledningen til Grenland slik at
gassen blir tilgjengelig i Østfold. Østfold Venstre er motstander av tankbåtterminal for gass i
Østfold grunnet støy og eksplosjonsfare.

Totalt sett forurenser biodrivstoff mindre enn annet drivstoff. Derfor støtter Østfold Venstre
planene på tidligere DeNoFas område om å produsere biodrivstoff.
Østfold fylkeskommune skal stille krav om at alle transporter med fylkeskommunal avtale og i
fylkeskommunens regi skal gå på gass eller biodrivstoff og derigjennom bidra til at slikt
miljødrivstoff blir tilgjengelig også for den vanlige forbruker.
Østfold Venstre skal arbeide for at alle offentlige bygninger i størst mulig grad skal varmes opp
av lokal termisk energi, for eksempel fjernvarme og varmepumper.

Kystkultur og tilgjengelighet
Østfold Venstre vil at fylkeskommunen sammen med fylkesmannen starter et målrettet arbeid
med sikte på å gjøre hele Østfold kysten tilgjengelig for allmennheten. Kystkulturen i Østfold
må videreutvikles slik vår moderne tid krever, men i god balanse med naturen og på dens
premisser. Det offentlige og private kan utfylle hverandre.

Kulturminnevern
Fylkeskommunens skal være en pådriver for og støttespiller i å lage en komplett
kulturminnevernplan for Østfold.
Dette skal gjøres gjennom støtte til og i tett samarbeid med fylkets kommuner.

Fylkesveier
Fylkesveiene i Østfold er i dag i en slik forfatning at blir en storbelastning på materiell og
sjåfører. Østfold Venstre vil arbeid for at avsettes nok midler slik at fylkesveien kan utbedres
og vedlikeholdes og at hele hovedfylkesvegnettet kan tåle 10 tonn sommeraksellast og samtidig
ha fast dekke. Dette nettet er i dag 475 km lang og utgjør 45% av det totale fylkesvegnettet.
Kvaliteten på veinettet har betydning for etablering av småbedrifter i fylket. Østfold Venstre vil sette av betydelige beløp til Østfolds fylkesveier hvert år i perioden 2007—2011.

Samtidig vil Østfold Venstre at fylket skal ta ansvar for gang- og sykkelveier langs
fylkesveiene og forbedre dette tilbudet fortløpende.
Østfold Venstre vil at fylkeskommunen skal kreve utredning av en tunnelforbindelse mellom
Østfold og Vestfold til erstatning for ferga Moss-Horten.

Jernbane, tog, skinner

Jernbane
Østfold må ha en tidsriktig jernbane som porten inn til Norge. Et minstekrav må være å ha
tospors høyhastighetslinjer fra grensen til Sverige og frem til Oslo. Østfold Venstre vil være en
aktiv pådriver for å få avsatt nok midler til en slik utbygging. Østfold Venstre ønsker også at
det settes av nok midler til materiell slik at den positive trenden Jernbanen har som
transportmiddel fortsetter. Jernbanen som transportmiddel er miljøvennlig og trygt og for
Østfold Venstre er dette bare noen av mange vektige argumenter til å utbygge og vedlikeholde
jernbanen gjennom Østfold.

I første omgang må dobbeltsporet på vestre linje videreføres forbi Moss i tunnel. Dette
forutsetter at jernbaneverket og Moss kommune enes om en løsning for stasjonen i Moss. Fra
Råde til grensen mot Sverige må det legges en ny trase i samarbeide med myndigheter og
innbyggere i Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. Fylkestinget skal arbeide aktivt for at
jernbaneverket og motsvarende myndigheter i Sverige kan enes om hele traseen Oslo —
Göteborg inkludert punktet for grensekryssing.
Indre Østfold er et område med stor befolkningsvekst. Dette vil medføre en økning i det
allerede store antallet pendlere i området. Det er viktig at jernbanen er attraktiv som
transportmiddel for disse pendlerne. Østre linje må derfor forbedres på følgende områder:
stasjonsområder med trygg på- og avstigning, driftssikkerhet, bekvemmelighet og punktlighet.
Kommunene og Jernbaneverket må samarbeide om hensiktsmessig utvikling av
stasjonsområdene i tettstedene, der næring, adkomst, service og komfort ses i sammenheng.
Fylkeskommunen må presse på for at Jernbaneverkets langtidsplaner inneholder konkrete mål
vedrørende investeringer i linjen.

Kollektivtrafikk innen fylket
På noen strekninger finnes det i dag et brukbart tilbud innen kollektivtrafikk. Dette gjelder i
første rekke mellom kystbyene. Vi trenger et bedre tilbud på tvers av fylket og fra tettstedene i
landkommunene til alle byene. Spesielt er det viktig at det finnes et kollektivtilbud som gir
elevene i videregående skole reell mulighet til å bo hjemme i denne perioden. I inneværende
periode vil Østfold Venstre derfor jobbe for bedre forbindelse mellom kommunene i indre
Østfold og Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Her er det blant annet aktuelt å se på om
forutsetningene for nedleggelse av jernbaneforbindelsen mellom Rakkestad og Sarpsborg har
endret seg slik at denne strekningen kan gjenåpnes.
Ordningen for ungdom med "Hjem for en femtilapp" skal evalueres med tanke på videreføring.

Rygge sivile lufthavn
Østfold Venstre var i sin tid med på gjeldende konsesjonsvedtak inkludert miljøkrav. Vi vil
arbeide for at dette vedtaket blir overholdt slik at belastningen på Vansjø eller støyplagene i
Råde og Rygge ikke blir økt i forhold til opprinnelig konsesjon.
Østfold Venstre vil at det skal utarbeides en helhetlig arealplan for området rundt Rygge Sivile
Lufthavn hvor det tas sterke hensyn til bomiljø og kulturlandskap.

Østfold Venstre vil:
Bruke flere fylkeskommunale midler på miljø i første rekke på vassdragene
Koordinere oljevernberedskapen i fylket
Satse på bioenergi og stille strenge miljøkrav til eventuell gassterminal i Østfold
Fylkeskommunen skal utarbeide sin egen lokale klimaplan
Gjenoppbygge hummerbestanden i Oslofjorden
Gjøre hele Østfoldkysten tilgjengelig for allmennheten
Lage en komplett kulturminnevernplan for Østfold
Ruste opp fylkesveiene
Være pådriver for realisering av høyhastighets jernbane
Bedre kollektivtilbudet og sørge for at dette er tilpasset skolestrukturen
Påse at Rygge sivile lufthavn overholder gjeldende miljøkrav
Utredet tunnelforbindelse mellom Østfold og Vestfold

Teknologi, pc

Det kreative og nyskapende Østfold
Det må skapes mange nye arbeidsplasser i årene framover. De fleste vil komme i bedrifter som
ennå ikke er startet. Uten verdiskaping blir det ingen velferd.
Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og
næringsliv, og slippe fram dem som tør satse, tør å tro på en idé. Det er ærefult å skape en
arbeidsplass for seg selv og andre.

Venstre vil ha en nærings- og innovasjonspolitikk med økt innsats på forskning og utvikling,
og en politikk som hjelper gründere og småbedrifter fram. Vi har verktøy i den politiske
verktøykassa, men trenger flere "håndverkere" til å bruke dem. Østfold har spesielle
utfordringer og muligheter knyttet til blandingen av etablert industri i omstilling og ny
virksomhet i vekst.

Kulturbasert næringsliv
Venstre prioriterer hjelp til småbedrifter og nyetableringer, spesielt ønsker vi å prioritere
grønne arbeidsplasser og kulturbasert næringsliv. Østfold Venstre vil arbeide for at
fylkeskommunens etablererstipend samt veiledningstjenester for etableringer rettes mot slik
virksomhet.
I Østfold eksisterer det allerede flere virksomme klynger innen kulturbasert næringsliv. Dette
gjelder design, musikkproduksjon, teaterproduksjon og festivaler. Her er alle byene og flere
tettsteder godt representert. Vi tror at en målrettet satsing på denne genren vil gi enda mer
verdiskaping i denne sektoren. Det å forene kultur og næring betyr framtidige arbeidsplasser som ennå ikke skapt. For å sikre både velferd og kultur må vi satse på kulturbasert næringsliv. Kultur og opplevelser skal gi oss mange spennende arbeidsplasser.

Informasjon til etablerere
Østfold Venstre vil bidra til at portalen "Østfold.no" som er et godt tiltak, i enda større grad
gjøres til en komplett informasjonskilde for bedrifter og enkeltpersoner som vil starte noe i
Østfold.

Østfold Venstre ønsker å gjøre det enklere å starte og drive nye bedrifter.
Bortfall av arbeidsgiveravgift på lærlingeplasser og nyetablerte bedrifter
Østfold Venstre er imot arbeidsgiveravgift på lærlingeplasser og nyetablerte bedrifter da vi ser
på dette som skatt på utdanning og nysatsning. Østfold Venstre ønsker derfor at fylket skal
innføre en prøveordning der arbeidsgiveravgiften for lærlinger og nyetablerte bedrifter
bortfaller. Dette vil være et virkemiddel for å få flere lærlingeplasser og nye bedrifter i fylket. I
første omgang skal ordningen gjelde en pilotkommune.

Østfold Venstre vil:
Bruke fylkeskommunens virkemidler til å utvikle et kulturbasert næringsliv basert på de
sterke kulturklyngene i fylket
Bidra til bedre og lettere tilgjengelig informasjon rettet mot nyetablering.
Innføre en prøveordning for fjerning av arbeidsgiveravgiften for lærlingeplasser og
nyetablerte bedrifter

Skolebarn

Skole for kunnskap og like muligheter
Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Elevene må lære
grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like muligheter til personlig vekst. Venstre vil
derfor styrke den offentlige skolen.

Østfold Venstre vil sette et mål for denne satsningen. Innen utgangen av 2011 skal de
videregående skolene i Østfold ligge over landsgjennomsnittet i real- og naturfag.
Skal vi forbedre innholdet i skolen — må vi begynne med å styrke læreren. Læreren skal være er
en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg, og stiller krav
og setter grenser.

Medvirkning fra elever, ansatte og foreldre i utvikling av de videregående skolene
Elevene må høres og tas på alvor i prosessen med å utvikle den videregående skolen i Østfold.
Det er elevene skolen er til for. Uten elever ingen skole. De videregående skolene er i dag
monopolinstitusjoner. Det er da ekstra viktig at ansatte, elever og foreldre gis reell
medinnflytelse i utviklingen av disse skolene. Fylkeskommunen skal være aktiv pådriver i dette
arbeidet blant annet gjennom å sørge for at utviklings og omstillingsprosesser er åpne og at
relevant informasjon er tilgjengelig.

Utvidet tilbud — 1. klasse videregående skole
Østfold Venstre har som visjon at alle i Østfold skal ha et tilbud om VG1 i alle fag så nær
hjemstedet at elevene kan bo hjemme. Tilbudet skal forbedres både gjennom oppretting av nye
VG1 klasser og gjennom bedret kollektivtrafikk. I fylkestingsperioden vil Venstre arbeide for
at det opprettes minst fire nye VG1 klasser som bidrar til bedre geografisk dekning.

Yrkesfag
Venstre vil ha praksis fra første år på yrkesfag. De mer teoritunge fagene kan i større grad fases
inn når elevenes modenhet og motivasjon er til stede. Samtidig er det viktig at man forebygger
frafall på et tidligst mulig tidspunkt. Yrkesopplæringsløpet må være preget av stor fleksibilitet
både for fagretningene og for den enkelte elev og lærling. Ikke alle bør tvinges gjennom
skoleår med vekt på teori før det blir gitt mulighet til praksisplass.
Opprettholdelse av Halden videregående skole, studiested

Tosterødberget
Østfold Venstre går inn for å opprettholde tilrettelagt tilbud med internat til elever med sosiale
og emosjonelle vansker på Tosterødberget i Halden.

Valgfrihet
Østfold Venstre ønsker at fylkets videregående skoler skal utvikle seg uavhengig av hverandre.
Dette gjelder undervisningsform, vurderingsform og faglig tilbud (for eksempel IB-linje). Det
er også et ønske at hver enkelt elev skal finne et tilbud som passer til egne ønsker. Derfor vil vi
innføre fritt skolevalg.

Kompetanseutvikling
For systematisk å gjøre etter- og videreutdanningsordningene bedre vil Venstre gradvis innføre
et kompetanseår for lærere — det vil si en ordning som innebærer at lærere etter et visst antall år
kan få permisjon enten for å ta videre utdannelse, eller for å praktisere i annet arbeid som er
relevant for skolen. Venstre vil jobbe for en prøveordning i Østfold.

Åpen skolepolitikk for bedret kvalitet
Venstres mål er at skolene skal ha mer frihet, men samtidig må foreldre og politikere ha innsyn
i kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet. Fylkespolitikerne skal hvert år gjennom en
fylkeskommunal skolekonferanse få innsikt i kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet i
skolene. Politikerne skal også på denne måten bidra gjennom utviking av lokal skolepolitikk
slik det er nedfelt i avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

Elevtjenesten
Skolene må kvalitetssikre rådgivingstjenesten. Hver skole bør ha tilgang på tilstrekkelig antall
rådgivere med dedikert utdanning til disse formålene. Det må bli en bedre yrkes- og
studierådgivning for elevene. Samspillet mellom skole/utdanningsinstitusjon, lokalsamfunn og
arbeidsmarkedet bør prioriteres i arbeidet med å gi god faglig rådgivning.
Sosialrådgiverne trenger styrket kompetanse på tilrettelagt opplæring, emosjonelle og sosiale
vansker og samarbeid med øvrig skolehelsetjeneste. Fylkeskommunen må være pådriver for å
styrke helsetjenesten i den videregående skolen.

Østfold Venstre vil:
Utvide tilbudet på VG 1 videregående skole i fylket
Opprettholde Halden videregående skole, studiested Tosterødberget
Innføre fritt skolevalg i Østfold
Innføre kompetanseår til lærerne for kompetanseoppbygging som en prøveordning på
en valgt skole eller avdeling.
Bidra til åpenhet og medvirkning fra ansatte, elever og foreldre i videre utvikling av
skolene og skoletilbudet
Styrke elevtjenesten i den videregående skolen

Mer til dem som trenger det mest!
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på hverandre. I Norge handler det ikke
lenger om å løfte hele befolkningen, men om å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Derfor
vil Venstre prioritere dem som trenger det mest i stedet for å smøre nye velferdsgoder tynt ut
over alle. Vi vil ha særlig fokus på barn og unges oppvekst.

Juridisk hjelp til enkeltpersoner
Mange mennesker er utsatt for overgrep av større selskaper eller det offentlige. Mange har
behov for en juridisk førstelinjetjeneste som kan gi råd om hvilken hjelp man kan påregne og
om angi videre juridisk oppfølging er aktuelt. Østfold Venstre ønsker å innføre en ordning slik
som "jusbuss" der jus-studenter gir råd til enkeltpersoner med juridiske spørsmål.

Tannhelsetjenesten
Østfold Venstre ønsker å videreføre tannhelsetilbudet slik det foreligger i dag der tilbudet gis til
de som trenger det mest. I tillegg skal det utvides til å gjelde minstepensjonister og
sosialklienter. Det skal velges en pilotkommune i Østfold for å prøve ut denne ordningen.

Østfold som fylke for rettferdig handel
Østfold Venstre ønsker at Østfold skal være et sentrum i Norge innen rettferdig handel med
varer fra fattige land. Rettferdig handel innebærer at bønder og produsenter får bedre betalt for
sine varer, samt at varene som kjøpes skal være produsert under ansvarlige arbeidsforhold. For
å bidra til velstandsutvikling i fattige land må rettferdig handel fremmes. Østfold
fylkeskommune skal derfor forplikte seg til å handle varer som har merke for rettferdig handel
og jobbe aktivt for at Østfolds innbyggere og næringsliv handler slike varer.

Østfold Venstre vil:
Gi et tilbud om begrenset gratis juridisk hjelp til enkeltpersoner
Velge en kommune for å prøve et opplegg med utvidet gratis tannpleie
Arbeide for at fylkeskommunen forplikter seg til å handle varer som har merket for
rettferdig handel

Åpenhet, lokaldemokrati og fylkeskommunens virksomhet
Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg
i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves
spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.

Overvåking
Venstre ønsker ikke unødig overvåking av hensyn til personvernet. Derfor vil vi avskaffe
overvåking i fylkeskommunal regi, da dette er å distansere seg fra det egentlige problemet, som
er mangel på personlig ansvar. Bruk penger på mennesker og ikke elektronikk. Borgere skal
ikke behøve å føle seg overvåket.

Det nye fylket
Venstre går inn for at dagens fylker erstattes med en enhetsfylkemodell. Dette innebærer at
statlige oppgaver som ligger under fylkesmannen kommer under folkevalgt beslutning på
mellomnivå. Fylkesmannen (staten) vil alene sitte med kontrolloppgaver. Venstres
enhetsfylkemodell er en utvidelse av det vellykkede enhetsfylkeforsøket i Møre og Romsdal.
Venstre ser for seg færre fylker enn i dag, men endringer må skje frivillig og gjennom en åpen
og inkluderende prosess.
Oppgaver for de nye fylkene
Venstre ønsker at sykehusene skal under direkte eierskap og styring av det nye fylket.

Øvrige oppgaver som helt eller delvis skal overføres til det nye fylket:
a) Utvikling og næring
b) Natur- og miljøforvaltning
c) Kultur
d) Samferdsel
e) Videregående utdanning
Venstres vil arbeide videre med detaljering av oppgavefordelingen mellom kommuner, fylker
og staten, med sikte på en vesentlig desentralisering og styrking av demokratiet.
Østfold Venstre vil ikke selge fylkeskommunens aksjer i Østfold Energi i fylkestingsperioden
2007-2011.

Østfold Venstre vil:
Støtte det rikspolitiske arbeidet for innføring av enhetsfylket
Begrense det nye fylkets oppgaver til felter der lokaldemokratiet kan virke og der det er
naturlig å se på tvers av kommunegrensene

Venstres Verdier
Frihet
Storsinnet
Fordomsfritt
Solidarisk
Fremskrittsglad
Miljøvennlig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**