Pressemelding vedrørende bygging av ny ungdomskole og idrettshall

Fire partier, som samlet representerer et klart flertall i bystyret, har meddelt ordføreren at de akter å gå inn for bygging av ny ungdomsskole og idrettshall. Vedtaket om å renovere ungdomsskolen på Fagertun blir dermed opphevet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


(se pressemeldingen i Word-format her)

Skole

Foto: Luth

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til vedtak basert på nevnte realiteter. Dessuten har administrasjonen foretatt en konsekvensanalyse for økonomien i Lillesand kommune for årene 2007 — 2010.

Rådmannen legger inn en betydelig realvekst i forventede skatteinntekter, et fortsatt høyt utbyttenivå i Agder Energi i årene fremover, og tilnærmet nullvekst i løpende utgifter til helse, skoler, barnehager og kultur. Likevel ender Lillesand kommune opp med underskudd fra og med 2008. I 2010 vil underskuddet ha steget til nærmere 5 millioner kroner.

Investering i en ny skole kan ikke realiseres med dagens inntektsstruktur, uten det Venstre vil karakterisere som et uforsvarlig press på dagens tjenestevolum og kvalitet.

Ut fra kommunens svake økonomi og store behov for økt innsats i det totale tjenestetilbudet, har Venstre hele tiden gått inn for å renovere ungdomsskolen på Fagertun, i stedet for å bygge ny skole. Vi har ansett dette som et akseptabelt alternativ, på linje med hva som er gjort ved de øvrige skolene i kommunen.

Venstre vil, i likhet med rådmannen, akseptere de politiske realitetene som er beskrevet innledningsvis. Vi ønsker ikke omkamp på skolesaken enda en gang. Som arbeidsgiver har vi et ansvar for at både administrasjonen og ansatte i skolesektoren, særlig på Lillesand ungdomsskole, opplever en viss forutsigbarhet. Vi oppfatter også skolesaken som en belastning på Lillesand kommunes troverdighet i forhold til anbydere som har måttet forholde seg til skiftende bystyrevedtak. Derfor mener vi at saken ikke må medføre ny usikkerhet ut over det som ligger i eventuelle økte kostnader ved selve utbyggingen og tilretteleggingen for denne.

De økonomiske følgene på kommunens øvrige virksomhet synes imidlertid å bli så negative for innbyggerne at eiendomsskatt bør innføres allerede fra 2009 med lav sats (2 promille). Venstre har ønsket å innføre eiendomsskatt for å bedre tjenestetilbudet i kommunen. Nå må vi må alle ta inn over oss den situasjonen kommunen kommer i, uansett hva vi har stemt for tidligere.

Venstre fremmer derfor følgende forslag i det ekstraordinære møtet i formannskapet og bystyret:

FORSLAG I SKOLESAKEN

Bystyret slutter seg til administrajonens forslag til vedtak med følgende endringer og tilføyelser:

Siste punkt utgår og erstattes med:
– Rådmannens forslag om disponering av økt utbytte fra Agder Energi til ekstra seniorsatsing, økte deltidsstillinger og rentefond innarbeides i budsjettet for 2007.

Nytt tillegg:
– For å sikre et forsvarlig tjenestetilbud innen omsorg, barnehagene og skolene i planperioden innføres eiendomsskatt i Lillesand kommune fra og med 2009 med skattesats 2 promille.

Venstre”

PRESSEKONTAKT
Kristian Sundtoft — Mobil 91341237

Petter N. Toldnæs (sign.), Leder
Kristian Sundtoft (sign.), Gruppeleder
Tor Audun Danielsen (sign.), Bystyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**