Akershus må halvere klimagassutslippene

Tall som Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde mandag 19. februar viser at klimagassutslippene i Akershus har gått opp med 18 prosent siden 1991. Landsgjennomsnittet er 13 prosents økning. Akershus Venstre mener at dette er en utvikling i gal retning og at fylkeskommunen må ta mål av seg om å bli en foregangskommune i kampen mot global oppvarming. — Akershus bør sette som målsetning å halvere utslippene innen 2020, sier Wilhelm Berge dy, leder i Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

Målt i CO2-ekvivalenter ble det sluppet ut 2 048 000 tonn klimagasser i Akershus i 2005. Veitrafikken var ansvarlig for hele 62 prosent av utslippene, mens bruk av fossile brensler til oppvarming og andre formål i bygg stod for ca 11 prosent. Landbruk bidro til 8 prosent av utslippene, avfallsdeponsering til ca 3.5, mens øvrige kilder stod for 15,50 prosent.

Mens gjennomsnittskommunen har økt sine utslipp med 13 prosent, har Akershus økt sine med 18 siden 1991. Denne økningen kommer blant annet fordi veitrafikk og annen samferdsel har økt sine utslipp i perioden.
Venstre oppfordrer nå de andre partiene til å vise at de også tar klimatrusselen på alvor.

— Norge sliter med en kraftsosialistisk regjering som ikke tar klimatrusselen på alvor, men som i stedet gir tillatelser til bygging av gasskraftverk uten CO2-rensing. Derfor er det veldig viktig at politikerne i Akershus nå tar ansvar og forplikter seg til å kutte sine lokale klimagassutslipp, slik f.eks. California har gjort i USA. Akershus kan bli Norges California, sier Berge.

— Akershus Venstre ønsker at vi innen 2020 skal ha halvert klimautslippene i forhold til de vi hadde i 1990.

Han mener det er like viktig at fylkeskommuner tallfester klimaforpliktelser som at staten gjør det. — Det er utrolig viktig å tallfeste klimamål. Hvis ikke ender vi lett opp med at det vi kutter bare blir summen av alle behagelige klimatiltak, og ikke summen av de tiltak som faktisk er nødvendige å gjennomføre for å unngå en alvorlig klimakrise, poengeter han.

Akershus Venstre krever en lokal klimatiltaksplan som spesielt sikrer at man reduserer utslippene i veitrafikken som står for over halvparten av utslippene.

Venstres kravliste:
– Akershus skal halvere sine klimagassutslipp fra 1990-nivå innen 2020.
– Alle biler som brukes av det offentlige skal gå på biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2011
– Det skal være fyllestasjoner for biodrivstoff i hele fylket innen 2011
– Oljefyrer i kommunale bygg må erstattes med fornybare energikilder
– Det må stilles krav til alle nybygg om varmeisolasjon og bruk av fornybare energikilder ved oppvarming
– Det må føres eget klimaregnskap for alle kommunale enheter, kombinert med en belønningsordning for de som har de største reduksjonene
– Det må tilrettelegges bedre for bruk av sykkel i hele fylket
– Kollektivtilbudet må styrkes og prisene reduseres

Rapporten fra SSB finner du her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Wilhelm Berge dy leder Akershus Venstre
tlf 928 24 811

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**