Askers parkeringsplan — et nyttig verktøy!

Venstre har vært pådriver for en parkeringsstrategi for Asker sentrum. Hvorfor? Fordi Asker sentrum etter hvert er et betydelig handelssted og viktig trafikknutepunkt, med flere brukergrupper som har ulike parkeringsbehov. Å ha et klart bilde av parkeringssituasjonen og en forståelse av ulike behov, utfordringer og løsninger er nødvendig både for administrasjonen og for oss politikere. Administrasjonen har gjort en god jobb i å tydeliggjøre dette i den parkeringsplanen som nå er vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Planen bygger på en filosofi om å få til en balanse mellom god tilgjengelighet på den ene siden, og bedre miljø, økt trafikksikkerhet og redusert biltrafikk på den annen. Parkeringsplasser legger beslag på store arealer som har alternativ verdi, og det koster å drifte plassene. Det er derfor et naturlig utgangspunkt at parkering i sentrum, med den ressursbruk og miljøulempe det innebærer, bør koste noe.

Når det gjelder parkeringsplasser for handlende er det positivt at det nå vil bli arbeidet for å harmonisere avgiftsnivå og avgiftsperiode for kommunale og private plasser. Det er naturlig at det også innføres en viss avgift på plasser som primært er for arbeidstagere i Asker. Disse plassene ligger i randsonen av sentrum, og vil avgiftsbelegges mer forsiktig enn plassene for handlende.

For Venstre var ønsket om å få utarbeidet en parkeringsstrategi ikke minst knyttet til de uløste parkeringsproblemene for pendlerne. For å stimulere til et mer miljøvennlig transportmønster mener vi at pendlerplassene bør være gratis. Samtidig er pendlerparkeringen Jernbaneverkets og Fylkets ansvar. Når Jernbaneverket i sin høringsuttalelse til den planen som nå er vedtatt uttalte at det “..ikke er aktuelt å bygge nye plasser i tilknytning til stasjonen fordi det er så god parkeringsdekning i Asker sentrum som helhet”, viser dette at det har vært behov for å tydeliggjøre både prinsipper, roller og ansvar. Vi mener at dette er gjort på en god måte ved de vedtakene som ble gjort ved behandlingen av planen.

Det er spesielt gledelig at denne tydeliggjøringen og planprosessen i seg selv har satt fart i samarbeidet med Jernbaneverket og Fylket. I tillegg til administrasjonen i Asker kommune har Høyres saksordfører og ressurspersoner fra Ap og FrP deltatt konstruktivt i disse samtalene. Planen og planarbeidet har altså allerede fungert som et nyttig verktøy for å få gode parkeringsløsninger for pendlerne, slik vi i Venstre håpet på.

Terje Stamer Wahl (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**