Energistyring og energiøkonomisering i kommunale bygninger — rapport og vurdering

Terje Stamer Wahl; innlegg i kommunestyret 05.06

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ordfører,

denne saken har bakgrunn i et verbalforslag fra samarbeidspartiene til Handlingsprogrammet 2004 — 2007, der vi fremmet, og fikk vedtatt, forslag om enøk-tiltak. Venstre hadde også i lang tid forut for nevnte vedtak arbeidet aktivt med å få enøk og tilrettelegging for alternativ energi på dagsorden i Asker.

Asker kommune med sine 350.000 kvm kommunal bygningsmasse og årlige energiregning på 56 millioner kroner er en betydelig energibruker. Med dagens økende prisnivå på strøm og olje kan vi oppleve at regningen for å dekke vårt årlige energibehov på ca 70 millioner kWh vil stige dramatisk fremover, faktisk med mange millioner årlig.

Den saken vi har på bordet i dag viser at vi allerede ser gode resultater av det som er gjort, og den sannsynliggjør at vi vil få svært god avkastning ved å gå videre. Med økte energipriser vil selvfølgelig inntjeningstiden for de tiltak som nå er iverksatt eller anbefalt, reduseres ytterligere fra de beregnede gjennomsnittlige 4 år. Det er imidlertid viktig at også ytterligere tiltak vurderes løpende, nettopp fordi evt. økte energipriser vil gjøre stadig flere energisparetiltak lønnsomme.

Som kommune bør vi heller ikke begrense oss til å vurdere den rent bedriftsøkonomiske siden ved energisparingen, men også se saken i et mye større perspektiv — miljøperspektivet. Energieffektivisering er miljøarbeid i praksis. Som det riktig sies i saksfremlegget, gir kommunens handlinger på dette feltet også viktige signaleffekter til omgivelsene. Og satsningen bør utnyttes også i det pedagogiske arbeidet, både i skoler og barnehager.

Det er grunn til å understreke at gode resultater fra dette energiprosjektet ikke bare er et spørsmål om tekniske løsninger. Det dreier seg også om menneskers holdninger og handlinger — et ønske om og en vilje til faktisk å handle. Det er viktig å skape en kultur for energieffektivisering, enøk, som bør være på plass i hele organisasjonen. Fra ledelsen på toppen og nedover i organisasjonen — hos alle. Det bør vi merke oss. Driftspersonell har selvfølgelig en nøkkelrolle, og vi må sørge for at de har god kompetanse og motivasjon.

I Venstre ønsker vi at Asker kommune skal fortsette den offensive satsningen vi nå ser, og utvikle dette arbeidet videre. Foruten en relativt teknisk satsning på energisparing ønsker vi sterkere satsning på å stimulere brukerne av de enkelte bygg og anlegg til mer energisparende adferd. Dette kan f.eks skje ved å sammenligne forbruk over tid mellom ulike bygg — la det gå konkurranse i å spare energi, og gjerne la de enhetene som sparer mest også belønnes økonomisk. Å måle ressursbruken i en slik form for “grønt regnskap” kan med fordel også inkludere forbruk av andre ressurser, i tillegg til energi.

Videre må vi fremover være mer bevisst på å tilrettelegge for bruk av alternativer til strøm og olje, og vurdere hvordan vi kan få økt energifleksibiliteten i bygningsmassen vår. Bl.a kan fjernvarme vise seg å være en løsning som er lønnsom for deler av Asker.

Vi må altså ikke hvile i dette arbeidet. Fra vår side vil vi fortsatt trykke på for redusert og mer miljøvennlig ressursbruk. Om det skulle være tvil: Venstre støtter saken fullt og helt, og ser frem til fortsettelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**