Lokale tiltak, globalt klima

Tittelen er hentet fra Budstikkas leder 22. januar. Den var tydelig og uten forbehold; Klimapolitikken må føres også i kommunene, og settes på agendaen i kommunevalgkampen. Klima- og miljøutfordringene er ikke nye. De har bygget seg opp over lang tid, og Venstre har alltid vært en pådriver for at Asker skal bli en mer miljøvennlig kommune. Derfor støtter vi Budstikkas leder fullt og helt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En viktig del av miljøinnsatsen bør ligge i at hver og en av oss blir mer bevisste våre valg som brukere og forbrukere. Kommunen kan stimulere oss til mer miljøvennlige valg, legge viktige premisser og innrette egen virksomhet på en klima- og miljøvennlig måte. Signaleffektene overfor egne innbyggere og omverdenen er viktig i seg selv. Det mangler ikke på muligheter, her er eksempler på verdifulle tiltak:

Videre utbygging i kommunen må primært skje rundt sentra, med korte avstander til kollektive transportruter og mellom der folk bor, handler og har sine aktiviteter. Kollektivtransporten må prioriteres fremfor tilrettelegging for økt privatbilisme. Gang- og sykkelveier og sykkelfelt må anlegges slik at de blir attraktive å bruke, også som gjennomgående, trygge ferdselsårer. Å tilrettelegge for arbeidsplasser der folk bor og tilby barnehageplass i nærmiljøet vil bidra ytterligere til redusert transportbehov (og lavere stressfaktor).

Kommunen må i egen virksomhet velge miljøvennlige transportløsninger. Kanskje kan også de mer enn 3000 ansatte i kommunen stimuleres til å gå, sykle eller kjøre kollektivt til og fra jobb?

Konsentrert bebyggelse og flere leiligheter er heldigvis i tråd med det mange ønsker seg i dag. Slik bebyggelse legger beslag på mindre ressurser til bygningsmasse og i bruk. Det øker mulighetene for kostnadseffektive energiløsninger basert på fornybar energi, gjerne i fjern- eller nærvarmeanlegg, og lavere energiforbruk. Nå har vi fått nye nasjonale energikrav i bygg som gjør at oppvarmingsbehovet i nye bygg reduseres. Men å sikre at kravene overholdes er i stor grad et spørsmål om kontroll lokalt, altså om en prioritering fra kommunens side.

Kommunale bygg og anlegg må bygges og innrettes slik at energi- og annen ressursbruk begrenses. Skoler og institusjoner utstyres nå for redusert energibruk. I tillegg må brukerne motiveres til energieffektivisering.

Det lekker både ut og inn av vann- og avløpssystemet i Asker. Det som ligger under bakken er ofte både gjemt og glemt. Selv om lekkasjene ikke direkte fører til klimagassutslipp, kan de føre til betydelige miljøskader. Vi bør dessuten begrense forbruket av vann, som er en ressurs på linje med alt annet vi bruker.

Det er en rivende utvikling på avfallsområdet. På få år er avfall gått fra å være et problem til å bli en ressurs. Nå utvikles stadig mer effektive løsninger for å nyttiggjøre avfall til nye produkter og energi. I Asker gjenstår spørsmålet om hvilken løsning vi skal velge for matavfallet. Forbrenning med energigjenvinning eller både energi og ny jord? Uansett behandlingsform må kommunen gjennom informasjon og differensierte renovasjonsgebyrer stimulere alle til å generere mindre avfall. Det er definitivt den mest klima- og miljøvennlige løsningen.

Kommunen er videre storforbruker av mange varer og tjenester. Asker må bli en "grønn" innkjøper – Kjøpe varer og tjenester som medfører minst mulig miljøulemper i produksjon, bruk og tilintetgjøring. Vi må stille krav til produsenter og leverandører, herunder også krav til miljøvennlige plasseringer av våre energifond.

Venstre har tatt initiativ til miljøtiltak på stort sett alle områdene som er nevnt over. Sammen med våre samarbeidspartnere i flertallskonstellasjonen har vi også fått gjennomslag for mange av tiltakene i inneværende kommunestyreperiode, men slett ikke alt. Et forslag initiert av Venstre ved budsjettbehandlingen høsten 2003 kan tjene som illustrasjon. I forslaget ba vi om en systematisk gjennomgang av energiforbruket i kommunale bygg samt innføring av miljøregnskap (grønt regnskap), for redusert forbruk og økt miljøbevissthet i kommunal virksomhet. Forslaget ble vedtatt. Resultatet så langt er at vi har innført omfattende energisparetiltak, men miljøregnskap er ikke realisert.

Ressurssterke Asker bør også ha som mål å bidra mer direkte til miljøtiltak og en positiv utvikling i verden rundt oss. Det er derfor flott at Unge Venstres initiativ til Asker og Bærum som "Fairtrade" kommuner har fått god oppslutning.

Vi er alle stolte av den utstrakte frivilligheten og dugnadsånden vi har i Asker. Nå er tiden moden for en skikkelig miljødugnad også, en dugnad som bør inkludere frivillige organisasjoner, næringsliv og hver enkelt av oss. Det store fellesskapet vårt — kommunen — kan og skal vise vei!

Ingvild Tautra Vevatne (varaordfører)
Terje Stamer Wahl (kommunestyrerepresentant)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**