– Gi Oslo ansvaret for psykiatri og rusomsorg

Oslo Venstre krever at ansvaret for helsetjenester på rus- og psykiatriområdet blir tilbakeført til Oslo kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ane Willumsen

Foto: Oslo Venstre

– Nå må regjeringen rydde opp i rotet som er skapt i rusomsorgen og psykiatrien, sier Ane Willumsen (V), som er representant i helse- og sosialkomitéen i bystyret.

Uttalelse vedtatt på Oslo Venstres årsmøte:

Oslo Venstre krever at ansvaret for helsetjenester på rus- og psykiatriområdet blir tilbakeført til Oslo kommune. Med dagens uoversiktlige organisering blir pasientene alt for ofte kasteballer mellom ulike kommunale og statlige institusjoner og behandlingstilbud. Regjeringen må rydde opp, og gi Oslo kommune mulighet til å ta et helhetlig ansvar.

Venstre var imot den statlige helsereformen, og mener fortsatt at primæransvaret for helse må tilbakeføres fra statlig til regionalt nivå. Oslo søkte om om et unntak for å få beholde ansvaret for rusomsorgen ved gjennomføringen av helsereformen. Vi fikk beholde ansvaret på barnevernsområdet, men ikke på rus- og psykiatriområdet.

Etter at staten overtok ansvaret for førstelinjetjenestene, har situasjonen forverret seg for Oslos narkomane. Det er nå lange ventelister til behandlingsinstitusjonene, og liten samhandling mellom behandling og oppfølging, særlig innenfor legemiddelassistert behandling av rusavhengige. Narkomane spedbarnsforeldre har fått tilbudet delt i to, slik at det nå er staten som har ansvaret under graviditeten, mens kommunen overtar når barnet er født. Tidligere ble mor og barn fulgt av det samme teamet gjennom hele prosessen.

Oslo har en lang forhistorie som foregangskommune på det sosiale området, og har utviklet mange modeller som staten senere har gjort til nasjonale løsninger. Oslo er unik i norsk sammenheng, med over 500.000 innbyggere og særlige storbyutfordringer. Uavhengig av den generelle organiseringen av helsevesenet, mener Oslo Venstre det nå er på tide at Oslo får tilbake ansvaret for psykiatri og rusomsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**