Fylkesmannens nei styrker eiendomsretten

Fylkesmannen i Vestfold har omgjort Planutvalgets vedtak om å tillate en boligblokk med syv leiligheter blant eneboligene på Stub. Begrunnelsen for omgjøringen er at tiltaket ikke er vurdert etter “skjønnhetsparagrafen” i bygningsloven og at tiltaket krever regulering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mot to stemmer (Venstre og SV) vedtok planutvalgets 13. desember 2006 å si ja til oppføring av boligblokk med syv leiligheter på Stubveien 2. Etter klage fra fem naboer på Stub, har Fylkesmannen i Vestfold omgjort planutvalgets vedtak.

Fylkesmannens hovedbegrunnelse for omgjøringen av vedtaket er at den planlagte boligblokken ikke tilfredsstiller krav om “respekt for naturgitte og bygde omgivelser”. Han uttaler bl.a at “bygningen fremstår (således) som et fremmedelement i det eksisterende bygningsmiljø” og at “det kompakte formuttrykket medfører at bygget visuelt blir svært dominerende også sett fra bakenforliggende eiendommer”.

Representanter for flere av de politiske partiene i Sandefjord ynder å omtale fylkesmannen som “overkommune” når lokalt fattede vedtak omgjøres av fylkesmannen. Vi vil påpeke at fylkesmannens nei denne gang begrunnes med at kommunen ikke har stilt krav om reguleringsplan (slik kommuneplanens arealdel forutsetter) og at tiltaket ikke er vurdert i lys av plan- og bygningslovens § 74 nr2.

Fylkesmannens begrunnelse for omgjøringen av vedtaket er helt i tråd med de synspunkter Venstre hele tiden har stått for i denne saken: Venstre har programfestet å legge til rette for fortetting av eksisterende boligområder og har støttet flesteparten av prosjektene som har vært behandlet i planutvalget. Det må likevel være et krav at fortettingen skjer med nødvendig respekt for omgivelsene slik at ikke sakesløse naboer påføres vesentlige ulemper og økonomiske tap.

Fylkesmannes omgjøring er — i første rekke — en seier for naboene som har protestert og vunnet fram med sin klage. I neste omgang vil den også ha betydning for andre, tilsvarende saker. I sitt svar viser Fylkesmannen til at det er stor fare for presendens i liknende boligstrøk der det er ønske om fortetting motivert ut fra økonomiske interesser. Etter vår oppfatning er det utvilsomt at eiendomsretten styrkes gjennom fylkesmannens avgjørelse; Det skal ikke være fritt fram for å gjennomføre tiltak som gir egen vinning når naboene samtidig påføres betydelige ulemper.

Anne Marie Horntvedt og Tor Homleid, Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**