Uttalelser fra Røyken Venstre vedtatt på årsmøtet 25.01.07

Røyken Venstre arbeider for økt aktivitet i miljøarbeidet. På årsmøtet 250107 ble to uttalelser vedtatt:
– Røyken Venstre vil ha en stilling for miljøkonsulent, gjerne i samarbeid med nabokommunene.
– Den andre uttalelsen omhandler miljøinformasjonsloven og miljøstatusmal på internet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljøkonsulent

Tidligere var det miljøkonsulenter i flere kommuner, men nå er mange av disse stillingene borte. Kommunene Røyken og Hurum har som viktige kystkommuner i Buskerud et press på seg fra flere hold. Det er nok å nevne stikkord som trussel om dumping i Dramstadbukta, utfordringer i forhold til hundremeter belte i strandsonen, småbåthavner og kyststien. I tillegg kommer andre miljøutfordringer som alle kommuner står ovenfor.

På denne bakgrunn vil vi ta opp igjen og kjempe for forslaget om miljøkonsulent; gjerne i samarbeid med Hurum og andre nabokommuner.

Miljøkonsulent vil kunne konsentrere seg om å være en pådriver i administrasjonen for å løse/følge opp viktige miljøsaker på kommunalt og interkommunalt nivå. Dette er helt i tråd med Venstres overordnede prinsipp om at beslutninger skal tas nærmest mulig dem som berører.

En slik miljøkonsulent som også arbeider på tvers av kommunegrensene vil kunne drive disse prosjektene fremover slik at politikerene får til behandling gode og samlede løsninger for regionen.

Miljøinformasjonsloven og miljøstatusmal på internet

Miljøinformasjonsloven fra 1. januar 2004 gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Det er kommunens ansvar at innbyggerene har tilgang til informasjon om miljøsituasjonen i kommunen.

Miljøvernforvaltningen har utviklet en kommunal miljøstatusmal (www.miljostatus.no)
Med denne malen kan kommunene legge inn rapporter på intenett. Røyken Venstre kjenner til at Statens Forurensingstilsyn (SFT) og Kommunenes sentralforbund (KS) arbeider for å videreutvikle og forbedre disse malene. Røyken Venstre vil arbeide for at Røyken kommune får dette på plass i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**