Folkemøtet i Holmsbu en braksuksess

Hurum Venstre inviterte til åpen debatt i Holmsbu 7. mars. Man ønsket å sette søkelyset på den videre utvikling i Holmsbu. Hurum Venstres leder Gunn-Torill Homme Mathisen og kommunestyrerepresentant Marianne Arctander (V) ønsket de 45 frammøtte velkommen. De vektla innledningsvis at et folkemøte er en arena for meningsbrytninger. Her skal man ikke vedta noe som helst, men kun lytte til hverandres synspunkter. Møteleder Finn Dale Iversen (V) åpnet debatten med følgende tristesse; "Sammen staket de ut kollisjonskursen".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Folkemøtet i Holmsbu

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Folket i Holmsbu er glade i nærmiljøet sitt. De etterspør en helhetstenkning som tar hensyn til ønsket om å bevare Holmsbus særpreg. Holmsbumannen Aksel Hugo savnet en visjon fra Hurum Kommune. Han ønsket å vite hva lokalpolitikere og den kommunale administrasjonen så for seg i Holmsbu om 10 år. Mange hadde meninger om dette.

Betraktninger ble luftet og mange hadde innspill til den videre utviklingen i Holmsbu. Det rådet en generell bekymring for hvordan kommunen hadde tenkt å løse de trafikale utfordringene i forbindelse med boligutvikling i framtiden; i første omgang med Schulerudhagen, men også for framtidige boligfelt.

Modell av Schulerudhagen

Foto: Finn Dale Iversen

Holmsbu Eiendom ved Jan Indrehus viste fram en ny modell av Schulerudhagen. De lokale investorene ønsker å bygge 28 boliger med et stort grøntareal i midten til allmenn benyttelse. Hus og leiligheter vil få varierende mønehøyde, der de høyeste på 2,5 etg. vil bli liggende tilbaketrukket mot åsen. Det er her et terrengfall på 5 m. Utnyttelsesgrad i "Hagen" er 20 %.

En mulig løsning, som nylig avgåtte leder for Fellesutvalget Ivar Jørstad, la fram, var å legge en ny veitrasè fra Holmsbu kirke og ned mot Schulerudhagen. Kommuneplanen åpner for boligbygging på nedsiden av Holmsbu kirke, så hvorfor ikke se disse utbyggingene i sammenheng, var oppfordringen.

Skolegata, som investorene tenker seg som atkomstvei, ble heftig diskutert. Flertallet på folkemøtet var redd for at belastningen med 90 nye biler blir for stor for Skolegata, selv etter veiutbedring. Martin Bertelsen (SV) spurte om det var tenkt på muligheten av å anlegge parkeringshus utenfor bo-området slik at Schulerudhagen blir bilfritt, men svaret var nei.

Flere av de frammøtte var nyinnflyttere med små barn. De etterlyste bedre tilrettelegging for helårsboliger og savnet lys i vinduene i vinterhalvåret. Boplikten ble også diskutert. En tanke som kom fram etter at møtet var offisielt avsluttet, var at kommunen kunne anbefale at på det nylig vedtatte næringsområdet / hytteområdetToftestad på Rødtangen ble lagt ut til rimelige boligtomter for helårsboliger – i stedet for enda flere hytter.

Leonard Larsen, leder Holmbu Vel, oppfordret alle til å være aktive i høringsrunden når bebyggelsesplanen for Schulerudhagen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Vel’et vil initiere et møte hvor man kommer fram til et høringssvar. I tillegg ble det oppfordret til den enkelte å sende inn sine egne betraktninger, da dette er den beste måten å fram sitt syn.

Konklusjonen Marianne Arctander (V) kunne trekke av debatten, var at Hurum Kommune mangler en helhetstenkning. Bit for bit, sak for sak. Tankegangen er dyr for både innbyggerne og kommunen. Framfor at sterke investorer skal diktere utviklingen i Hurum, bør kommunen selv spille en aktiv rolle, være i forkant av utviklingen og selv legge premissene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**