Du er sjefen!

Folkestyre og lokaldemokrati

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stemmemakt og borgermakt
Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden — også utenom valgene.

Valgurne

Foto: Microsoft

Venstre vil:
– videreføre ordningen med direktevalg til bydelsutvalgene.
– innføre 16-årig stemmerett for å inkludere ungdom i det formelle demokratiet og øke valgdeltagelsen blant ungdom.
– gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke kandidater fra listene ved valg til bydelsutvalg og bystyre.
– sikre større åpenhet i kommunen. Informasjon fra kommunen som ikke er unntatt offentlighet skal være gratis og lett tilgjengelig for alle.
– at kommunalt ansatte fritt skal kunne uttale seg om forhold som har offentlighetens interesse.
– gi lokale velforeninger, elevråd, foreldreutvalg, frivillige organisasjoner og andre aktører en bedre mulighet til å komme med innspill i saker som angår dem.

Lokaldemokrati
Venstre vil at flest mulig beslutninger skal tas lokalt, fordi borgerne selv er de beste til å bestemme over lokale forhold. Bydelene må bli tildelt ytterligere ansvar og makt.

Venstre vil:
– styrke bydelenes økonomi for å øke det lokale handlingsrommet.
– at bydelsutvalgene selv skal ansette bydelsdirektør.
– overlate ansvaret for lokale plansaker og klagebehandlingen i lokale byggesaker til bydelsutvalgene.
– gi alle bydeler ansvaret for fartsreduserende tiltak, renovasjon i det offentlige rom og skjøtsel av grøntområder.
– gi bydelsutvalgene ansvar for å oppnevne representanter til driftsstyrer på skoler og sykehjem, samt andre lokale styrer, råd og utvalg.
– overføre ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og lokalbibliotekene til bydelene.
– gi bydelene ansvar for skjenkepolitikken, med unntak av indre sentrum.
– at tjenester bydelene kjøper av kommunen til standardpriser fritt skal kunne kjøpes også fra alternative tilbydere i frivillig eller privat sektor dersom de lokale politikerne finner dette mer hensiktsmessig.
– gjøre bydelsutvalgene bedre i stand til å skjøtte sine verv gjennom styrking av ordninger for godtgjørelse og kompensasjon av tapt arbeidsfortjeneste.

Gå til neste kapittel:
Kapittel 2 – En moderne miljøby

Gå til kapitteloversikt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**