En moderne miljøby

Alle i Oslo har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Det må derfor legges langt bedre til rette for å kunne leve miljøvennlig i byen. Fortsatt er 30 prosent av befolkningen plaget av støy, og luftkvaliteten i indre by og langs hovedveiene oppfyller ikke nasjonale eller EUs krav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Oslo skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene: Utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og gjøre Oslo til en av de fremste byer i verden til å ta i bruk ny miljøteknologi.

Ta vare på byens grøntområder
Oslo har en fantastisk beliggenhet i et amfi mellom marka og Oslofjorden. Venstre vil ivareta byens spesielle biologiske mangfold og grønne særpreg. At byen får flere innbyggere skal ikke føre til nedbygging av grøntområder.

Finnes park

Foto: Jan Einar Henriksen

Venstre vil:
– sikre at markagrensa ligger fast.
– ivareta Oslos unike biologiske mangfold.
– verne grøntarealer, inkludert hele Husebyskogen ved Makrellbekken-Huseby, og sørge for bedre forbindelser mellom de grønne områdene.
– etablere et helhetlig verneområde (bynasjonalpark) med Maridalen, Akerselva miljøpark, Bygdøy, Hovedøya, Ekebergskrenten og Østensjøvannet.
– at kommunen skal gå til sak mot eiere som ikke respekterer allemannsretten langs fjorden og sørge for at ulovlige stengsler fjernes.
– holde parkene velstelte og rene for søppel.
– fullføre og merke turveinettet.
– gjenåpne bekker og opparbeide turveier langs Oslos syv elver.
– arbeide for å flytte Oslo kretsfengsel og Bredtvedt kvinnefengsel, slik at eiendommene kan anvendes til andre formål.

Et enda bedre kollektivtilbud
Venstre vil gjøre kollektivtilbudet til det naturlige alternativet for transport i Oslo. Økning i kollektivreisende skal gi billigere reiser. Det er derfor fortsatt behov for solid satsing på kollektivtransport. Kollektivtransporten må prioriteres foran biltrafikken innenfor ring 3 og langs hovedveiene.

Jernbane, tog, skinner

Venstre vil:
– gjøre månedskortet billigere for både reiser i byen og inn til byen for å få flere reisende.
– arbeide for å fjerne aldersgrensen på studentmånedskort og øke rabatten på disse til 50 prosent på lik linje med honnør- og ungdomskort.
– utvide gratistilbudet til alle barn under skolepliktig alder.
– ruste opp t-banen til metro-standard med vedlikeholdte stasjoner, og aldri mer enn ti minutters ventetid.
– sikre fem- og ti-minutters ruter på hele trikkenettet. Bedre fremkommeligheten slik at trikken og bussen kommer raskere frem.
– opprette flere busslinjer med fem-minutters grunnruter.
– sørge for at det ved anbudsprosesser legges inn krav om at alle busser skal gå på biodrivstoff.
– oppgradere eksisterende t-bane- og trikkenett.
– ruste opp t-banetunnelen mellom Nationaltheatret og Majorstuen til moderne sikkerhetsstandard.
– forlenge Frognerseterbanen til Tryvannshøgda, og ruste opp hele Frognerseterbanen frem mot ski-VM i 2011.
– bygge t-banestasjon i Homannsbyen
– opprettholde alle eksisterende trikkelinjer og bygge ny trikkelinje til Kværnerdalen og Vålerenga fra Bjørvika, samt ny trikkelinje fra Sinsen til Årvoll/Bjerke/Tonsen.
– sikre at Kolsåsbanen gjenåpnes og forlenges til Rykkinn.
– etablere persontrafikk på Alnabanen.
– overta og konkurranseutsette togdriften i Groruddalen for å få et bedre tilbud med flere avganger.
– etablere ny stasjon på Breivoll.
– øke kapasiteten i fellestunnelen mellom Tøyen og Majorstuen.
– etablere gode kollektivløsninger for Lørenområdet.
– ruste opp buss- og trikkeholdeplasser med universell utforming og bedre vedlikeholdet.
– sørge for at vognparken økes.

Køfri by
Oslo skal bli en køfri by der trafikken flyter jevnt i rushtiden, og hvor de negative sidene ved bilbruk — ulykker, forurensning og det at bilen tar mye plass — er betydelig redusert. Bomiljøer må skjermes mot støy og forurensning.

Trafikk, vei, kø

Venstre vil:
– sikre at minst 50 prosent av midlene i Oslopakke 3 går til miljøtiltak og bedre kollektivtrafikk.
– arbeide for Mosseveien i tunnel, Manglerudtunnelen, lang Røatunnel, lokk over E6 i Groruddalen, nytt Nydals-kryss og miljøtunneler langs E18 vestover fra Filipstad til Lysaker, alt finansiert med trafikantbetaling og midler fra Oslo, Akershus og staten i Oslopakke 3.
– legge til rette for "park and ride"-parkeringsplasser ved flere jernbane og t-banestasjoner.
– utrede Bredtvet-diagonalen i sammenheng med Fossum-diagonalen.
– gå inn for en nedsenket Ullevål-slette.
– jobbe for å få innført veiprising for å regulere trafikkbelastningen.
– legge til grunn at all trafikkøkning skal løses ved en forbedret kollektivtransport — ikke ved å øke kapasiteten på veiene.

Sykkelbyen Oslo
Venstre vil bedre fremkommeligheten og gjøre det tryggere å sykle. Oslo skal bli en ny fremtidsrettet sykkelby.

sykkelbyen mandal

Venstre vil:
– fullføre hovedsykkelveinettet og Grønn rute innen 2011.
– sørge for sammenhengende sykkelveier gjennom sentrum og øke fremkommeligheten for syklende i indre by.
– ha tryggere og høyere standard på sykkelveinettet med bredere traséer, tydeligere avgrensning mot kjørebanen, bedre merking, samt fjerne bilparkering på innsiden av sykkelveiene.
– tilrettelegge for sykling ved all gate- og veiplanlegging. Alle kryssløsninger og busslommer må tilrettelegges for sykkel.
– opprette trygge sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkter.
– innføre ordning med sykkelgodtgjørelse for ansatte i kommunen som velger å bruke sykkel til jobb i stedet for bil.
– bygge ny sykkelsti i Maridalen og Sørkedalen for å få sikrere og bedre tilgjengelighet.
– etablere "svart løype" i marka for dem som vil sykle fort.
– ta initiativ til gjeninnføring av sykkeltoget til Stryken.

Globalt klimaansvar
Klimaendringer påvirker oss alle, og er en av de alvorligste truslene verden står overfor. Venstre vil sørge for at Oslo oppfyller sin del av Kyoto-avtalen og blir ledende i anvendelsen av ny miljøteknologi, og gjør det enkelt å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg.

Industri

Venstre vil:
– fremme bruk av vannbåren varme i alle nybygg.
– avvikle bruk av all olje til oppvarming i Oslo innen 2020.
– sørge for at alle kommunale bygg varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller jordvarme.
– at det offentlige går i front ved innføring av energisparende tiltak, som for eksempel temperaturstyring og tidsbrytere, og Venstre har som mål at alle kommunens virkeområder blir ISO 14001/EMAS eller Miljøfyrtårn-sertifiserte.
– fordoble fjernvarmedekningen i Oslo.
– arbeide for bruk av energieffektiv teknologi og bygningsmateriale i alle nybygg i Oslo.
– at alle biler som brukes av det offentlige bruker lav-/nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2011.
– ta i bruk nullutslippsteknologi i Oslo Sporveier, og sette krav om biodrivstoff- eller hydrogenbusser i Osloregionen.
– sette krav om lav-/nullutslippsteknologi ved utlysning og utsteding av taxiløyver.
– inngå både nasjonalt og internasjonalt forpliktende samarbeid om innkjøp og bruk av ny miljøteknologi.
– øke ENØK-fondet og rekruttere flere "Grønne familier".
– gjennomføre en klimavettkampanje i Oslo for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester.
– systematisk ta i bruk solenergi og solvarmeanlegg i Oslo.
– redusere klimautslippene ved kommunens egen reisevirksomhet ved at alle kommunens ansatte skal benytte seg av det mest miljøvennlige reisealternativ som praktisk mulig.
– at tyve prosent av matforbruket på offentlige institusjoner og arbeidsplasser skal være økologiske eller FairTrade-produkter innen 2011, og vri matforbruket i mer miljøvennlig retning.
– gjøre Oslo til en internasjonal FairTrade by.
– gjøre ski-VM i 2011 til et internasjonalt utstillingsvindu for moderne miljøteknologi.
– arbeide for at oljeselskapene skal pålegges å sette opp pumper for biodrivstoff —E85, biodiesel og biogass.

Bort med søppelet
Oslo skal bli en ren by. Søppel skal bort fra gatebildet. Vi må slutte å slippe ut miljøgifter, og det må ryddes opp i gamle fyllinger. Venstre har en målsetning om at Oslo skal være en nullavfallsby.

Venstre vil:
– gjennomføre omfattende tiltak for å redusere avfallsmengden i Oslo, blant annet gjennom krav til produktdesign ut i fra en livsløpstenkning for produkter som Oslo kommune kjøper inn og innføring av utsortering og gjenvinning avfall uten fare for utslipp av miljøfarlige stoffer. Det skal aldri være mer enn 300 meter fra den enkelte husholdning til nærmeste returpunkt.
– innføre utsortering av våtorganisk avfall som skal brukes som biogass i transportsektoren.
– foreta en nødvendig utfasing av all deponering av avfall, og sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort. Grønmoanlegget skal stenges som planlagt og omgjøres til areal for sport og rekreasjon.
– fortsette opprensingen av byens syv elver.
– samarbeide med private for å tilby attraktive gassgriller i et utvalg av grøntområdene for å få ned forbruket av engangsgriller og plassere flere resirkuleringsstasjoner for engangsgriller der det er nødvendig.
– kreve kjøp av oblater for å benytte dieselbiler uten partikkelfilter.
– sørge for at veier og fortau holdes rene og trygge.
– opprettholde piggdekkavgiften i Oslo.

Gå til neste kapittel:
Kapittel 3 – Levende storby

Gå til kapitteloversikt

Søppel

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**