2. Tromsø den ressurssterke kompetansebyen

Den menneskelige kompetansen er nøkkelen for Tromsøs utvikling og for den enkeltes muligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


2.1 KUNNSKAP OG TOLERANSE I SKOLEN
Venstre mener en god skole er noe av det viktigste vi kan gi våre barn og unge. Da er det viktig at læringen er tilpasset den enkelte elev. Skolen er det viktigste redskap for kunnskapsformidling og sosial utjevning. Skoleeieren Tromsø Kommunes jobb er å sørge for de best mulige rammebetingelsene for Tromsøskolen. Det er også kommunens oppgave å kvalitetssikre skoletilbudet.

2.2 BARNEHAGER OG SFO — EN TRYGG OG GOD OPPVEKST
Barns første møte med offentlige tilbud er barnehagen. Tromsø Venstre mener at å satse på barna betyr å gi et tilbud med høyest mulig kvalitet. Barna våre er de vi først og fremst må ta et ansvar for. Derfor er kvalitet og kvalitetssikring nøkkelord for en god barnehage.

Venstre vil:
– At barnehageutbygginger skal være gjennomtenkt og sikre uteområde og inneklima.
– Ikke godta at midlertidige løsninger blir permanente
– At barnehagene må sikres kompetente medarbeidere og pedagoger og at kommunene skal være villig til å betale for denne kompetansen.
– At SFO som foreldrene betaler for, må kvalitetssikres og gi barna et meningsfullt tilbud. Kommunen skal lage klare rettningslinjer for og finansiere et kvalitetstilbud.
– At det skal være lik subsidiering av private og offentlige barnehager.
– Opprette et fleksibelt barnehagetilbud tilpasset foreldrenes hverdag. Mange foreldre har ikke arbeidstid fra 8 til 16, de må også kunne sikres et godt tilbud.

2.3 TROMSØ VENSTRES SKOLEPOLITISKE MANIFEST
1. Store ambisjoner
Tromsø Venstre har store ambisjoner for Tromsøskolen! Tromsøskolen er grunnsteinen i kompetansebyen Tromsøs utvikling og for den enkeltes muligheter. Venstre vil sette fokus på skolens muligheter og kvalitet.
2. Grunnleggende kunnskaper
Venstre vil sette fokus på at alle elever skal sikres grunnleggende kunnskaper. Når halvparten av elevene ikke kan gangetabellen når de begynner på ungdomsskolen vitner det om et behov for mer fokus på grunnleggende kunnskaper.
3. Sats på læreren!
Venstre vil satse på læreren, fordi vi mener at læreren er nøkkelen for å skape den gode skolen. Læreren skal få autoritet på grunn av faglig tyngde, samt være en person som bryr seg og stiller krav og setter grenser. Venstre vil styrke etterutdanningen av lærerene i Tromsøskolen. Tromsø Venstre går inn for at hver lærer i Tromsøskolen skal få et kompetanseår hvert 7.år til etter- og videreutdanning eller å praktisere et annet yrke.
4. Forpliktende samarbeid mellom alle utdanningsnivå i Tromsø
Venstre vil bygge den gode samtalen mellom universitetslæren, gymnaslæreren, ungdomsskolelæreren, barneskolelæreren og førskolepedagogen. Økt kontakt mellom de forskjellige utdanningsnivå skal sikre mer kompetanseutveksling og samarbeid. Få byer i Norge har et så bredt og dynamisk kompetansemiljø som Tromsø. Disse miljøene befinner seg nesten i skolegården og er en kjemperessurs som må utnyttes. Det er viktig for elevenes motivasjon, forståelse og utvikling at de også får et innblikk i mulighetene og utfordringene som finnes på høyere utdanningsnivå. Venstre vil også styrke rådgivningstjenesten, både med kompetanse og flere stillinger.
5. Tromsø by som en ressurs i undervisninga
Tromsæ by må aktivt brukes i undervisninga. Historie, miljø, institusjoner og kulturarrangementer med lokal tilknytning må brukes aktivt i undervisninga. Venstre foreslår en konkurranse mellom Tromsøskolene om "kjenn din by".
6. Gi Tromsøskolen de lærerne den fortjener
Tromsøskolen er fullstendig avhengig av dyktige lærere for å nå det høye ambisjonsnivået som Venstre har satt. Tromsø Kommune må derfor som skoleeier ha mer kontroll over lærerutdanninga i Tromsø. 50% av elevene på høyskolen og universitet kommer fra Tromsøskolen. Et stort flertall av lærene i Tromsøskolen kommer fra UiT og Hitos, da er rett og rimelig at skoleeier krever innflytelse i forhold til hvilken kompetanse disse institusjonene gir framtidige Tromsølærere. Faglig dyktige lærere åpner muligheter for å gi skolene stor pedagogisk frihet. En slik frihet må samtidig bygge på at vi setter tydelige krav til kvaliteten i opplæringen. Skolen må også få mer frie midler som de selv kan prioritere bruken av
7. Fritt skolevalg
Forskjellige pedagogiske metoder forutsetter også at elevene i grunnskolen gis fritt skolevalg, med lovfestet rett til å gå i egen skolekrets.
8. Individtilpasset opplæring
Alle mennesker er ulike og den største urett man kan gjøre er å behandle alle likt. Venstre vil derfor ha en skole hvor undervisningen i større grad er tilpasset hver enkelt elev. Det betyr blant annet at man kan åpne for forskjellige pedagogiske på forskjellige skoler. En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag. Eleven må ha rett til en egen individuelt tilpasset opplæringsplan som han eller hun selv er med på å utforme. Elevrepresentanter må få bedre skolering. Det er ikke kunnskap som skal jakte eleven, men eleven som skal jakte kunnskap.
9. Rettferdige karakterer
For Venstre er det viktig at tester i skolen først og fremst brukes for å hjelpe elever og lærere til å tilrettelegge opplæringen bedre, og at karakterer fastsettes på en mest mulig riktig og rettferdig måte. Forskjellige metoder for vurdering bør benyttes i større grad.
10. Den Kulturelle Skolesekken
For å gi skolebarn og ungdom en rikere skoledag med vekt på å oppleve, skape og lære innenfor teater, billedkunst, kunsthpndverk, film og musikk er det viktig å videreføre og videreutvikle Den Kulturelle Skolesekken.

2.4 TROMSØ — EN UNIVERSITETSBY
De høyere utdanningsnivåene i Tromsø utgjør en lokal, regional, nasjonal og på flere områder global ressurs. Å tilrettelegge for disse sterke kompetansemiljøene er en av de viktigste oppgavene for Tromsø kommune. UiT skal være en enda større ressurs for kommunen og byens innbyggere. Tromsø kommune skal bli en bedre støttespiller for UiT i felles kamper og lobbyering. Tromsø skal i sterkere grad skal integrere universitetet i bybildet.

Venstre vil:
1) bedre samarbeidet mellom universitetet og grunnskolen.
– Elevene i Tromsøskolen bør komme på universitetet og delta i et opplegg der.
– Tromsøelevene bør få prøve seg med bedre forskningsutstyr, som kan bidra til en langsiktig markedsføring for universitetet og realfag.
– Det skal arbeides for fortsatt drift av et Vitensenter i Tromsø
– Det bør legges til rette for at universitetslærere også kan undervise på grunnskolen. Dette vil være bra og utviklende for grunnskolelæreren og universitetslærerene.
2) styrke Karrieresenteret som et forum mellom universitet og næringslivet
3) arbeide for å bedre studentenes vilkår i Tromsø gjennom studentrabatt på kollektivtransport, generelle helsetilbud, kulturtilbud, studentbarnehager og anskaffelse av tomter for boligbygging. Det er avgjørende for Tromsøs utvikling å fremstå som en attraktiv studentby.
4) ha en felles markedsføringsstrategi av "Kompetansebyen Tromsø" mellom UiT og Tromsø Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**