3. Et kreativt og nyskapende Tromsø

Tromsø skal være en være en motor for nyskaping og vekst for hele regionen. For å få til dette fokuserer Venstre på å skape et godt næringsklima, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og for å forbedre offentlig sektor. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til å bedre velferdstilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


3.1 MODERNE LØSNINGER FOR NÆRINGSUTVIKLING
Venstre har tro på enkeltmenneskets skaperevne, og vil derfor at kommunen skal være en aktiv støttespiller og tilrettelegger for grundere og bedrifter i etableringsfasen. Det er det nyskapende næringslivet som skaper vekst og arbeidsplasser i byen. Venstre vil bedre rammevilkårene for småbedrifter med de virkemidlene kommunen har til rådighet. Kommunen må ha enkle praktiske regler tilpasset småbedrifters virkelighet.

3.2 ET ENKLERE TROMSØ
Tromsø kommune skal være en ryddig og forutsigbar medspiller for næringslivet i Tromsø. Kommunen kan utføre sine oppgaver langt enklere og bedre enn i dag, og redusere skjemaveldet både internt og overfor næringslivet og befolkningen. Det vil spare tid og ergrelse samtidig som det frigjør ressurser både i næringslivet og i det offentlige som kan settes inn enten til økt verdiskaping eller til å utføre flere fellesoppgaver.

Venstre vil gjøre det så enkelt som mulig for næringsdrivende å skaffe seg oversikt over offentlige lover, regler, forskrifter og andrereguleringer. Dette vil også være til stor hjelp for alle som ikke har norsk som førstespråk. Venstre vil foreslå at også Tromsø kommune setter en tidsgrense for gyldigheten av alle kommunale forskrifter, en såkalt solnedgangspraksis. Dersom ikke forskriften vedtas igjen innen for eksempel 10 år, faller den automatisk bort.

Venstre vil:
– At alle kommunale kontorer skal ha minst en dag med lengre åpningstider slik at folk ikke behøver å ta seg fri fra jobben for å få ordnet noe i kommunen.
– Rydde opp i avgifts- og gebyrjungelen. Et gebyr skal ikke være på mer enn det tjenesten faktisk koster.
– Jobbe for å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger og lærekandidater, slik at det blir enklere for lærlinger å komme i jobb.
– Gjøre flere kommunale tjenester tilgjengelige hele døgnet ved å gjøre dem tilgjengelige på Internett.
– Arbeide for å etablere en mikrokredittordning som blant annet skal tilby lett tilgjengelig startkapital, kurs og råd om bedriftsledelse, samt oppfølging med bedriftsøkonomisk veiledning til grundere.
– Innføre tidsfrister ved behandling av søknader.
– Forenkle parkeringsreglene for håndverkere.
– Senke leieprisen for leie av fortau og utendørs arealer.
– Utvide åpningstiden og bedre markedsføringen av kommunens servicekontor for næringslivet.
– Innføre solnedgangspraksis for kommunale forskrifter.

3.3 KONKURRANSEUTSETNING
Venstre vil gå inn for å konkurranseutsette kommunal virksomhet, der dette kan bidra til å gi bedre kvalitet på tjenestene. Det er viktig at borgerne får frihet til selv å velge hvilket tilbud de vil benytte seg av. Samtidig vil Venstre være en garantist for at alle borgere får et kvalitetssikret tilbud. I en kommune med økonomiske problemer vil også redusering av utgifter være viktig for byen. Konkurranse skjerper tjenesteleverandørene og dermed kvaliteten og prisen på varene og tjenestene som leveres. Uavhengig av om tjenesteleverandøren er privat eller offentlig, må tjenestene kvalitetssikres. Dette må være kommunens ansvar. Venstre vil ikke konkurranseutsette virksomhet som innebærer utøvelse av offentlig myndighet.

3.4 ØKONOMI: OFFENTLIG ANSVARLIGHET = INDIVIDUELL FRIHET
Venstre vil sikre byen økonomisk handlefrihet både på kort og lang sikt. Venstre er opptatt av konsekvensene offentlig overforbruk får for individet. Stadig høyere skattøre og renteøkninger slår usosialt ut og begrenser individuell frihet. Vi vil prioritere god budsjettstyring, nedbetaling av lån og høy kommunal egenfinansiering ved investeringer.

3.5 REDUSERING AV SKATT PÅ ARBEID
Venstre vil redusere skatten på arbeid, spesielt på de laveste inntektene. Venstre ser på en bolig først og fremst som et hjem, ikke et skatteobjekt. Venstre er derfor for en gradvis utfasing av eiendomsskatten. I den utstrekning eiendomsskatt besluttes videreført i Tromsø, vil Venstre kreve at den beregnes etter en enklere modell og med en klar sosial profil som skjermer svake grupper. Dette kan blant annet skje gjennom en ordning som fratar husstander med årsinntekt på under 150 000 fritak fra eiendomsskatt. Det skal være attraktivt å skape verdier i Tromsø, og Venstres skatteprofil vil på sikt øke den totale skatteinngangen til kommunen og dermed sikre morgendagens velferd.

3.6 SALG AV KOMMUNALE AKSJER
Venstre ser at kommunen sitter med unødvendige aksjeposter i flere selskap. Venstre ønsker derfor å selge ut flere av disse aksjepostene for å få forbedre økonomien til kommunen. Tromsø kommune har f.eks. 1,26% av aksjene i Hurtigruten Group, disse er helt unødvendig og bør selges. Inntektene bør gå til et kommunalt fond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**