Venstre støtter frivillig innsats

Frivillig innsats er en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet. Sandefjord Venstre ønsker derfor å støtte arbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger og lytte til deres synspunkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sandefjord Venstre har i år som ved tidligere valgår gjort henvendelser til byens frivillige lag og foreninger. Vi har bedt om innspill og ønsker til Venstres valgprogram for perioden 2007 – 2011. Tilbakemeldingene har vært positive og deler av det vi har mottatt er innarbeidet i Venstres program for høstens kommunevalg. De frivillige lag og foreninger er gjennomgående bekymret for sin inntektssituasjon.

Når spilleautomatmonopolet trer i kraft til sommeren, vil det ventelig oppstå en nedgang i inntektene for de frivillige organisasjonene. Det vil dessuten bli en omfordeling av inntektene fordi foreninger som mister automatinntekter må forsøke å erstatte disse i et marked som har tilhørt foreninger uten automatinntekter. Dette kommer på toppen av at kommunen "fratok" foreningslivet relativt store og sikre inntekter for noen år tilbake, da det ble slutt på papirinnsamlinger og vi gikk over til kildesortering.

Sandefjord kommune fikk et regnskapsmessig overskudd på om lag 53 millioner kroner i 2006. Bystyret har besluttet å anvende om lag 20 millioner av dette til et "kursreguleringsfond" for å møte svingninger i kursutviklingen i kraftfondet. Ytterligere om lag 10 millioner ble besluttet å tilbakeføre til de kommunale etatene.

I Bystyret foreslo Venstre i tillegg å sette av 10 millioner kroner til et nytt fond øremerket kulturforeninger og barne- og ungdomsorganisasjoner. Venstres hovedbegrunnelse var det forventede bortfall i automatinntekter og at vi burde benytte "de gode tidene" til å sikre øremerkede inntekter for kulturarbeid og barne- og ungdomsarbeidet i Sandefjord. Budsjettflertallet — Høyre/FrP/KrF — var dessverre ikke enig i Venstres forslag. Forslaget falt mot Venstres og Frode Anmarkruds (SV) stemmer.

Venstre vil love at vår innsats for frivilligheten i Sandefjord ikke stopper med dette.

Dag Bjørvik, Gruppeleder i Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**