Interpellasjon til ordføreren i kommunestyremøtet 15. mai

Folkevalgtes rett og plikt til å uttale seg i det offentlige rom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


En folkevalgt og et politisk parti har både en rett og en plikt til å argumentere offentlig for sitt syn i politiske saker. Det være seg fra kommunestyrets talerstol, i avisenes spalter eller andre medier – og i andre fora. Det er slik vårt demokratiske system er innrettet.

I noen ytterst få tilfeller prøver ressurssterke borgere å legge utilbørlig press på de folkevalgte, og hvor deres opptreden kan oppleves som truende. Press og trusler mot folkevalgte kan føre til at kommunens innbyggere og folkevalgte ikke tør å delta i lokalpolitikken. Det er trist at lokaldemokratiet forvitres på en slik måte; det er ikke forenlig med vårt demokratiske system.

Mitt spørsmål til ordføreren er:

Hva er korrekt håndtering av saker der ressurssterke borgere bruker uakseptable virkemidler for å oppnå støtte eller taushet fra folkevalgte politikere?

Sætre, 29/3 2007

Marianne Arctander
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**