5. Venstre vil ha et nasjonalt kulturløft

Målet for Venstres kulturpolitikk er et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. Kultur i alle ytrings- og aktivitetsformer skaper tilhørighet og engasjement og utgjør det “limet” som knytter mennesker sammen om fellesoppgaver. Kultur skaper bolyst og trivsel. Det offentlige har derfor en sentral og viktig oppgave når det gjelder å legge til rette forholdene for kulturell aktivitet på alle plan, samt å medvirke til å skape det økonomiske grunnlaget for denne aktiviteten. Dugnadsinnsats og privat initiativ skal premieres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kulturell frihet – et enklere kultur-Norge – desentralisert tilbud
Målet må være å skape kulturell frihet. Det vil også kunne gi grunnlag for en kreativ næringsvirksomhet som er viktig både for våre lokalsamfunn og for næringslivet for øvrig. Gjennom samspill mellom offentlig sektor, en fri kultursektor og næringslivet kan det skapes vekst og gode uviklingsvilkår i alle deler av fylket. I slike prosesser vil Venstre være opptatt av å sikre bredde og mangfold og bidra til en åpen og demokratisk struktur.

Venstre ønsker et enklere kultur-Norge med minst mulig byråkrati og krav til dokumentasjon. Offentlige støtteordninger må sikre rekruttering og premiere aktivitet. Vi vil legge til rette for at det skal være stimulerende å legge ned innsats i kultur- og idrettsarbeid. De frivillige organisasjonenes innsats representere store verdier for samfunnet. Fylkeskommunen må derfor være en aktiv økonomisk støttespiller for lag og organisasjoner og privatpersoner som engasjerer seg.

Venstre ønsker et desentralisert kulturtilbud. Kulturen gir livskraft til lokalsamfunnet, og den er en forutsetning for generell trivsel og vekst. Fylkeskommunen må derfor være lydhør overfor lokale ideer og prosjekter og medvirke til samordning og utvikling på tvers av kommunegrenser. Det er likevel viktig at sentrale kulturinstitusjoner styrkes og består som samlende sentra..

Den kulturelle skolesekken – avtale med alle kommuner
Venstre var en pådriver for innføring av den kulturelle skolesekken. Ordningen har gitt barn og ungdom mulighet til å oppleve konserter, kunstutstillinger, forfatterbesøk, dans og teater. Økt bruk av kultur blant barn og ungdom har vært en inspirasjon både for skoleverket og kulturlivet. Buskerud Venstre vil utvide Den kulturelle skolesekken til også å omfatte de videregående skolene og barnehagene. Venstre ønsker at kunstnere og grupper må få tilgang til midler til produksjon av utstillinger og forestillinger for og med, barn og ungdom.

Venstre vil arbeide for at det inngås avtaler om Den kulturelle skolesekken med alle kommuner i fylket. Her er det viktig å få til et samarbeid med museene slik at også kulturhistorie får en sentral plass. Terra Buskerud, historiebok om Buskerud på nett, må markedsføres overfor alle grunnskoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken. Venstre ønsker at eldre sikres tilgang til kulturopplevelser. Vi ønsker derfor å støtte den kulturelle tillebagen.

Teater – teaterverksteder – kunstnersenter – musikk
Det er viktig at fylkeskommunen legger til rette for og støtter opp om kultursentre rundt om i fylket. Venstre støtter videreutvikling av teatervirksomheten og vil spesielt ha fokus på at de fire teaterverkstedene i fylket skal være i stand til å yte faglig bistand til teatergrupper i sine regioner. Vi vil også arbeide for en positiv videreutvikling av Kunstnersenteret i Drammen og Kulturhovedstaden Vestfossen.

Venstre vil støtte og medvirke til videreutvikling av de etablerte musikkfestivalene i fylket. Venstre vil også arbeide for gjennomføring av vedtatt musikkplan. Det er viktig å få etablert et bedre samarbeid mellom fylket, kommunene og de sentrale musikkorganisasjonene for å sikre at statlige og kommunale midler til musikkformål nyttes på beste måte.

Økt satsing på bibliotekene

Buskerud Venstre mener at bibliotekene er en viktig kilde for leseglede både for barn, ungdom og voksne. Bibliotekene har en nøkkelrolle i både å formidle litteratur og annen kunst og samtidig være et opplevelsessenter og samlingspunkt for kunnskap og informasjon.

Venstre ønsker å stimulere til et mangfold av lokale bibliotek-varianter der særegen profil både er mulig og ønskelig. Venstre ønsker en fortsatt satsing på digitale bibliotektjenester og andre prosjekter som gir bibliotekene nytt innhold.
Bibliotekene må opprettholdes som et gratis tilbud, og sikres bedre mulighet til å holde åpent om ettermiddagene og i helgene. Biblioteker må kunne tilby sine brukere gratis Internett-tilgang.

Satsing på museene — krafttak for vedlikehold – kulturminner

Venstre vil sikre og utvikle museumsdriften som en viktig kulturbærer mellom generasjonene. Museene har vært gjennom en sammenslåingsprosess som skulle gi bedre økonomi, men de statlige bevilgningene har ikke blitt fulgt opp. Museene sliter med stram økonomi og har i dag ikke mulighet til å ta vare på historiske bygg på en fullgod måte. Venstre har tatt initiativ til å øke det fylkeskommunale tilskuddet, blant annet til vedlikehold, og har fått gjennomslag for dette. Vi vil i kommende periode arbeide for å styrke bevilgningene ytterligere. Det må tas et krafttak når det gjelder vedlikehold.

Kulturminner er sporene av våre forfedres liv og virke, og uten dem vil vi være tradisjons- og historieløse. Det må sikres at verneverdige kulturminner ikke går tapt.
Venstre mener det er på høy tid å utarbeide kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer og vil arbeide for at fylkeskommunen blir pådriver overfor kommunene.

Venstre støtter arbeidet med å bygge opplevelsessenteret Hringariki, Buskeruds tusenårssted i Hønefoss.

Rom for skapende krefter og lokalt engasjement
Venstre vil øke den statlige støtten til lokale og regionale kulturbygg. Det er avgjørende for framtidig vekst på kulturområdet at de skapende krefter får gode arenaer å utfolde seg på. Venstre vil ha et bredt kulturhusbegrep, og arbeide for fleksible regler for offentlig støtte. Det må legges særlig vekt på å legge til rette for barn og unges skaperkraft. Venstre vil markere barn og ungdommers naturlige plass i kulturhusene, hvor fri utfoldelse innenfor alle genrer er viktig.

Venstre vil arbeide for en egen opptrappingsplan for kulturell infrastruktur. Buskerud Venstre vil arbeide for at midlene som avsettes over statsbudsjettet til nasjonale, regionale og lokale kulturbygg skal økes betydelig gjennom en slik plan. I dag er det en rekke kommunale, fylkeskommunale og regionale små og store byggeprosjekter som ikke kan realiseres på grunn av for små statlige bevilgninger. Venstre ønsker en offensiv satsing på kulturbygg i perioden.

Krav til estetikk – utsmykning av fylkeskommunale bygg

Venstre vil at det ved utforming av de offentlige rom, skal settes estetiske krav. Det må tas hensyn til naturens utforming og til øvrige eksisterende omgivelser. Spesielt viktig er det å vise respekt for og verne om bevaringsverdige bygninger og tradisjonsrike miljøer. Venstre mener at det er viktig å benytte seg av kunstnere som ideskapere og rådgivere i plansammenheng.
Venstre ønsker en sterkere satsing på kunst og kultur i det offentlige rom. Alle fylkeskommunale nybygg skal ha utsmykning som fortrinnsvis utføres av kunstnere fra Buskerud. Det må hvert år avsettes bevilgninger til innkjøp av kunst.

Venstre er stolte av vår nasjonale kulturarv, men norsk kultur må ikke "være seg selv nok". Buskerud er et flerkulturelt samfunn hvor mange nye folkegrupper har verdifulle kulturtradisjoner. Vi må legge forholdene til rette for at ulike kulturelle grupper kan fungere sammen. Venstre vil derfor støtte flerkulturelle prosjekter.

Kulturpris/kulturstipend styrkes

Buskerud Venstre støtter aktivt en ordning med kulturstipend for ungdom under 20 år som fylkeskommunen har vedtatt å innføre fra 2007. Vi vil også videreføre ordningen med årlig utdeling av kulturpris – og øke denne.

Kulturkort for ungdom
Fylkestinget har med støtte fra Venstre, vedtatt å innføre av kulturkort for ungdom. Venstre vil arbeide for å få dette på plass og sikre økonomiske ressurser til prosjektet.

Idretten – vår største folkebevegelse
Idretten er Norges største folkebevegelse. Idrettslagene kanaliserer dugnadsånd og spiller en stor rolle for trivsel og folkehelse. I folkehelsearbeidet skal Venstre være en aktiv pådriver. Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge. Venstre vil videreutvikle samarbeidet med Idrettskretsen og øke bevilgningene til det nye samarbeidsprosjektet mellom idrett og skole, Il@skolen. Det er et mål for Venstre at samarbeidet mellom fylkeskommune, kommuner, idrettskrets og skolen, gjennom prosjektet Il@skolen, kan utvides til alle kommuner i fylket.

Idrettsstipend
Buskerud Venstre har vært en aktiv pådriver for et nytt tiltak med idrettsstipend for utøvere under 20 år. I tillegg vil vi opprettholde og øke det tradisjonelle stipendet.

Idrettsanlegg
Fylkeskommunens støtte til anlegg (fylkesidrettsanlegg) bør økes. Det er viktig å prioritere anlegg som har fått tildelt store og viktige arrangementer. Ved prioritering av spillemiddelsøknader, bør fylkeskommunen i stor grad følge idrettens egne prioriteringer. Venstre vil være en pådriver for at kommunene tar en større del av ansvaret for anleggsutbygging. Vi vil også arbeide for at skiflygingsbakken i Vikersund fortsatt blir et nasjonalanlegg.
Hønefoss og Ringerike Rideklubb er et viktig regionalt hestesportanlegg med stor aktivitet. Idrettsanlegget bør få status som fylkesidrettsanlegg.

Venstre vil:

– forenkle kulturbyråkratiet og ha et desentralisert kulturtilbud
– støtte frivillig lags- og organisasjonsarbeid og dugnadsånd
– styrke Den kulturelle skolesekken og teaterverksted
– støtte de rike musikktradisjonene i fylket og følge opp musikkplanen
– øke støtten til museene med særlig vekt på vedlikehold
– satse på enkle og rimelige planløsninger for kulturbygg
– arbeide for gode estetiske løsninger i de offentlige rom
– ha kunstnerisk utsmykning av fylkeskommunale nybygg
– videreutvikle det fylkeskommunale samarbeidet med idrettskretsen
– at fylkeskommunen øker støtten fylkesidrettsanlegg og anlegg som står foran store arrangementer
– at fylkeskommunen og alle kommuner i Buskerud i samarbeid med idretten, styrker fysisk aktivitet i skolen
– innføre kulturkort for ungdom
– satse på idretts- og kulturstipend for ungdom
– arbeide for at skiflygingsbakken i Vikersund fortsatt blir et nasjonalanlegg

Tilbake til innholdsfortegnelsen til programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**