Ideologi og forord til programmet

MER FRIHET – MER ANSVAR

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt fordi vi har tillit til enkeltmennesket med toleranse for ulike livssyn med sterk vekt på ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Venstre et grønt parti. Venstre mener at naturens likevekt og mangfold er verdier som må ligge til grunn for konkret miljøpolitikk.

Venstre tror på et samfunn tuftet på nestekjærlighet, omsorg, rettferdig fordeling, respekt for hverandre uten diskriminering og rasisme. Dette er verdier som Venstre vil arbeide for både i nasjonal og global sammenheng. Dette betyr at Venstre går inn for livssynsnøytralitet i det offentlige tjenestetilbudet.


FYLKESKOMMUNEN ER VIKTIG FOR LOKALDEMOKRATIET OG KOMMUNENE I BUSKERUD!

Runolv Stegane fra siden

Foto: Stine B. Osnes

"Lokaldemokrati og åpenhet i sentrum, sykehusene tilbake til demokratisk styring."
(Runolv Stegane, Venstres 1. kandidat)

Venstre vil:

– gjøre fylkeskommunen og de fylkeskommunale oppgavene tydelige for innbyggerne i Buskerud
– sørge for tett kontakt mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen
– styrke samspillet mellom forsknings- og utviklingsmiljøene i Buskerud og fylkeskommunen

Venstre er opptatt av et levende folkestyre. Flest mulig avgjørelser som har betydning for samfunnsutviklingen skal tas av folkevalgte organer eller organer med et direkte ansvar overfor det folkevalgte nivå. Derfor vil Venstre grunnlovsfeste det lokale selvstyret og Venstre vil ha tre folkestyrte forvaltningsnivåer.

En forutsetning for dette er at flere oppgaver blir flytta fra statlig styring til fylkeskommunal styring. Fylkeskommunen må få større myndighet når det gjelder natur- og miljøforvaltning, næringsutvikling, videregående utdanning, samferdsel og kultur. Dette krever at både økonomiske virkemidler og reell makt til å prioritere blir overført fra staten til fylkeskommunen.

Eventuelle endringer av fylkesinndeling må skje frivillig og gjennom en åpen og inkluderende prosess. Venstre sier ja til Buskerud og nei til at kommunene og fylkeskommunen skal være en statlig filial.

Venstre vil utvikle dagens fylkeskommuner slik at de får langt større innvirkning på samfunnsutviklingen, på bekostning av statlig styring. Venstre går derfor inn for enhetsfylket hvor fylkesmannsembete avvikles som et regionalt statlig forvaltningsorgan. Den myndighet som fylkesmannen i dag har, skal i utgangspunktet legges til fylket, ledet av fylkestinget som det direkte folkevalgte organ. De arbeidsoppgavene som fylkesmannen har og som ikke kan legges under folkevalgt styring på fylkesnivå, kan løses uten et fylkesmannsembete slik vi kjenner det i dag.
Fylkesmannen bør kun sitte igjen med enkelte kontrolloppgaver.

For Venstre er det avgjørende at vi har et godt og likeverdig helsetilbud til alle som trenger det – når de trenger det. Derfor ønsker vi at sykehusene skal under direkte eierskap og styring av det nye fylket. Statlig overtakelse av sykehusene har ikke gitt bedre ressursutnyttelse eller bedre service. Venstre mener at fylkene, i større grad enn staten, vil kunne styre helsesektoren slik at pasientene kommer i sentrum. Venstre ønsker å satse på forebyggende helsevern innenfor bedriftshelsetjenesten.

Fylkeskommunen må prioritere tiltak som tar sikte på å øke borgernes interesse for – og identitet til – den virksomheten fylkeskommunen driver. Venstre vil at Buskerud fylkeskommune skal oppfattes som en serviceinstans for innbyggerne. Derfor må det utarbeides serviceerklæringer innenfor alle fylkeskommunale tjenesteområder.

I tråd med den livssynspluralistiske situasjonen i Norge hvor den stadig økende andel av innbyggerne har en fremmedkulturell bakgrunn, er det viktig at kommuner og fylkeskommunen inntar en livssynsnøytral holdning til de forskjellige tros- og livssynssamfunn. Blant annet fordrer dette at det legges til rette for rimelige/gratis verdige og livssynsnøytrale seremonirom. Behovet for dette er spesielt stort i forbindelse med gravferd. Venstre vil derfor arbeide for at det tilbys livssynsnøytrale seremonirom i alle kommuner.

Tilbake til innholdsfortegnelsen til programmet

Runolv Stegane fra siden

Foto: Stine B. Osnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**