Innkomne endringsforslag til fylkesprogrammet

Her kommer endringsforslagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Endringsforslag fra Vestre Toten:
2. En ny fylkeskommune – et enhetsfylke
Andre avsnitt, første setning:
………………….med økt folkestyre med færre avgjørelser

4. Oppland under en global oppvarming
Første avsnitt, andre linje:
Disse kommer især fra biltransport, oppvarming, fritidsvirksomhet og hyttebygging.

Vi tror det er noe sært å peke på at hyttebygging og fritidsvirksomhet er blant de store stygge ulvene når det gjelder forurensning – ihvert fall må det lages et tilleggsdokument hvor dette blir tydeligere forklart.

Vi anbefaler at setningen heller bør lyde:
Disse kommer især fra biltransport, flytransport, oppvarming og industri.

6. Helse og omsorg
Første avsnitt. Bare et spørsmål:

Bør det føyes til distriktspsykiatriske sentra i tillegg til distriktsmedisinske sentra ? Vi skjønner at dette kan diskuteres og vil bare stille spørsmålet.

Forslag om to nye kulepunkt:

* Pårørendegrupper i samarbeid med psykiatritjenesten etableres for å støtte pasienter med psykiske vansker.

* Tannhelsetjenesten. (Dette bør bli et nytt punkt – i samsvar med det Venstre sentralt mener).

Dessuten: Kan det under dette kapitelet sies noe om hvordan Venstre ser på foholdet mellom offentlig og privat tjenesteyting i helsesektoren ?

8. Utdanning
Første kulepunkt, første setning.
Forslag til endring:
Ha en god offentlig grunnskole. Men friskoler kan være et supplement der foreldrene vil foretrekke et pedagogisk eller livssynsmessig alternativ til den offentlige skolen.

Nytt kulepunkt:
* Elevene må ta ansvar for egen læring og møte til skolen uthvilte og forberedte i forhold til lekser og hjemmearbeid.
(Elevundersøkelser i Oppland viser at mange elever ikke har sovet mer enn 3-4 timer når de kommer til skolen og ofte uten å ha spist frokost. I en del tilfeller er det ikke gjort lekser/hjemmearbeid. Uten å være moralistiske bør vi si noe om den enkeltes ansvar for seg selv og samfunnsutviklingen).

Forøvrig – bare et spørsmål:
Er det en tanke heller å styrke høgskolene i Oppland framfor et Innlandsuniversitet ? Vi er særskilt opptatt av at realfagene, edb, biologi og teknologi styrkes med henblikk på næringslivet og tror at det antageligvis best kan skje ved å styrke eksisterende høgskolemiljøer. Diskusjonene internt i Innlandsuniversitetet så langt peker ihvertfall ikke i positiv retning.

9. Kultur

Kapittelet bør hete: 9. Kultur og idrett.

Forslag til endring i første kulepunkt:
* Styrke og videreutvikle mosjonsidretten og arbeide for bedre……………

Vi ser at dette kapittelet fokuserer på ren kultur, men mange er også opptatt av idretten. Man bør kanskje derfor under dette kapittelet berøre idretten. Det er mulig at å trekke idretten inn virker forstyrrende på “kulturfokuset”, men i mine ører hører kultur og idrett sammen. (Det såkalte utvidede kulturbegrep).

Forslag til nytt punkt (bare for å vise at vi er opptatt av idretten):

* Idretten har en viktig funksjon for utviklingen av barn og unge. Derfor må fylkeskommunen støtte opp om idrettsorganisasjonene og frivillig arbeid.

Endringsforslag fra Einar Wiklund:

Einar Wiklund

Einar Wiklund
Foto: Christoffer Biong

“Alle arrangementer i fylkeskommunal regi bør være alkoholfrie.” Dette som en viktig signal i forhold til det stadig voksende alkoholproblemet i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**