Interpellasjon om støy fra Norcems virksomhet i Slemmestad

Er støyen fra Norcems virksomhet i strid med bestemmelsene i reguleringsplanen fra 1991?
Har kommunen vurdert klagen fra boligsameiet med bestemmelsene i kommunehelseloven?
Dette var noen av spørsmålene fra interpellasjonen som varaordfører Lasse Thue (V) tok opp i kommunestyret 19.04.07. Les hele interpellasjonen og rådmannenn Bjørn Orhagens svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Foto: Mary kristine Sandal Johansen (2006)

Ordfører

Røyken kommune er den senere tid blitt kontaktet av Odden Marina Boligsameie grunnet støy fra Norcem’s anlegg på Slemmestad.

Her henvises det til en spørreundersøkelse gjennomført av boligsameiet. Av de 123 mottatte svarene sier hele 81 at de er sterkt plaget av støy, 28 er tidvis plaget og kun 14 er ikke plaget av støy.

Boligsameiet viser til forutsetningene i reguleringsbestemmelsenes § 3, bokstav D Støy for Odden, datert 20.06.91. Her heter det at støynivået skal være redusert til 55 dba før boligbygging ble tillatt.
Videre ble øvre støygrenser satt til:
– dagstøy, maksimum 50 dba
– kveld kl.18-22, 45 dba
– natt kl. 22-06, 40 dba
– søndag og helligdag, 45 dba

I brev av 21.02.07 skriver boligsameiet at:
"Som dere allerede vet bryter Norcem konsekvent mot disse forutsetningene både på dag, kveld, natt og på søndag og helligdager."

Videre kreves det at Røyken kommune fastsetter klare støykrav til Norcem, og at det gjennomføres uavhengige støymålinger som overvåker vedtatte vilkår for aktiviteten.

– Hva er blitt gjort fra kommunens side for å følge opp de boligsameiets henvendelser?
– Er støyen fra Norcem’s virksomhet i strid med bestemmelsene i reguleringsplanen fra 1991?
– Ha r kommunen vurdert klagen fra boligsameiet med bestemmelsene i Kommunehelsetjenesteloven?

Lasse Narjord Thue — Venstre

Svar.

Hva er gjort fra kommunens side:

Alle henvendelser, pr. telefon, mail og pr. brev, fra Boligsameiet er fulgt opp
Alt utført i henhold til Kommunehelselovens § 4-a om miljørettet helsevern.

Historikk:
Klage fra Boligsameiet på støy fra båter i jule- og nyttårshelgen
29.desember 2005: Kommunen ber om uttalelse fra Norcem på støy ved lossing i jule- og nyttårshelgen 2005.

Brev fra Norcem datert 13.01.06 hvor de beklager de hendelser der støynivået har overskredet akseptable grenser og forplikter seg til å fokusere på å redusere alle typer miljøbelastninger ved anlegget på Slemmestad.

Helseavdelingen brev til Norcem påpekt spesielt støy fra 3 båter som ikke overholder forskriftens krav ( navngitte), samtidig bedt om vurdering av egne støymålinger.

Helseavdelingen innhentet logg fra Havnevesenet på anløp til Norcems anlegg. Loggen viser 57 anløp i 2005 og fra 01.01.06 — 21.03.06 13 anløp.

Møte april 2006 mellom representanter for Norcems ledelse, leder av Odden Marina Boligsameie og Helseavdelingen ved Helseenhetsleder og fungerende kommunelege.
Avtale inngått om 6 konkrete tiltak for reduksjon av støy som ligger utenfor tillatte verdier.:

1. Norcem har pålagt rederiene å gå gjennom og iverksette tiltak for å redusere støy.
Navngitte båter skal skjerme luftinntak, modifisere eksosutløp, bytte lyddemper. 1 navngitt båt skal ikke lenger leies inn.
2. Alle rutiner ved lossing skal gjennomgås med tanke på å redusere støy. Bl.a. vil båtene bli lagt til kai med den side som avgir minst støy mot Odden (der dette er praktisk mulig), innskjerpe at dører og ventiler skal være lukket og minst mulig bruk av "unødvendige" motorer / generatorer.
3. Norcem vil så langt det er mulig søke å unngå at båter ankommer og losser mellom kl 23.00 og 06.00. Det må likevel påregnes at dette noen ganger er nødvendig.
4. Sekkebåter og båter med tilslag til NorBetong skal ikke losse om natten
5. Lasting av bulkbiler er godt skjermet og anses ikke som noe problem
6. Vi regner med at ovennevnte gjennomføres fortløpende og innen 30. juni 2006. Deretter vil Norcem gjennomføre nye støymålinger av uavhegig part etter nærmere avtale med de berørte parter. Herunder bør også avklares hva som er gjeldende støykrav.

To nye klager høsten 2006 fra beboere (august og oktober). Klagen behandlet med telefon til Norcem fra Helseenheten
Norcem skrev avviksrapport og stoppet lossing.

Siste klagen behandlet 1. februar 2007 Helseenheten varslet strengere tiltak pr. telefon.
Norcem stoppet lossingen (behandlet avviket med beordret stopp fra Norcem`s ledelse)

Av støygrensen som bli beskrevet som krav er det i reguleringsbestemmelsene følgende §.
§3 d Støy: Før bygging av boliger på Odden kan finne sted, skal støynivået fra industri / virksomhet være redusert til under 55 dBA.
Det står i bestemmelsene ingenting hvor støynivået skal måles, men daværende målinger ble foretatt ved kai og på åsrygg og lå innenfor støykravet den gang.

De andre støynivåene som er nevnt er fra dagens forskrifter og anbefalinger. Kommunen må forholde seg til de støykrav som til enhver tid finnes i forskriften for denne type virksomhet.

Støy fra de aktuelle båtene overskrider klart kravet fra 1991. Norcem har selv tatt tak i dette og vurdert tiltak etter krav fra Helseenheten.

Støymålinger vil måtte foretas ved hver lossing og lasting og vil kunne gi "falsk" positivt resultat. Norcem har til nå derfor vurdert dette selv.
Men dette er det kravet om støymålinger som muntlig er formidlet til Norcems ledelse etter episoden 1. februar.

Videre oppfølgning:
Nytt møte med Norcems ledelse og representant for Boligsameiet.
Planlagt innen utgangen av mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**