Eldre utsettes for overgrep

Det er bra at det nå oppstår en debatt rundt eldre som opplever overgrep fra de offentlige tjenestene enten i sine hjem eller i institusjoner. Dette skriver Ingegerd Espås, leder i Vern for eldre og Nordstrand Venstres 1. kandidat ved høstens direktevalg til bydelsutvalg, i sitt svar på leserbrev i Aften Aften, torsdag 19.04.07, undertegnet av Wenche Dahl, Fagforbundet Nordstrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ingegerd Espås

Foto: Reidar Lerdal

De fleste ansatte i institusjoner og i hjemmetjenester gjør en kjempejobb, all ære til de. Dessverre så finnes det også unntak og det er de unntakene som vi må komme til livs.

Wenche Dahl fra Fagforbundet Nordstrand taler de ansattes sak, mens Vern for eldre har som oppgave å hjelpe eldre som blir utsatt for overgrep i hjemmet og i institusjoner. For å kunne hjelpe de på best mulig måte, er det viktig å synliggjøre at det gjøres overgrep, også fra det offentlige hjelpeapparatet. De eldre er ikke de som roper høyest, de knapt nok hvisker når de utsettes for overgrep.

Vern for eldre kan dokumentere at det i 2006 ble meldt flere overgrep mot eldre fra offentlige ansatte enn tidligere.
Det er dessverre slik at noen hjemmehjelpere som får fullmakt til å ta ut penger på brukernes bankkort, misbruker denne tilliten. Det hender også at hjemmehjelpere låner penger fra brukerne. De eldre er redde for å miste tjenestene, de er redd for ikke å bli trodd og de orker ikke påkjenningen ved å gå til anmeldelse.
Dette kunne muligens vært unngått hvis man ved ansettelser av ansatte i hjemmetjenesten, hadde krevd vandelsattest.

Etter Dagsrevyens innslag Langfredag, har Vern for eldre mottatt mange telefoner fra pårørende og også fra ansatte ved sykehjem, som er glad for at problematikken rundt overgrep mot eldre i sykehjem, har blitt tatt opp. Det bekreftes fra ansatte at de ikke tør melde ifra om uheldige tilstander, fordi de er redd for represalier fra sine overordnede.

I mange tilfeller dreier det seg om manglende respekt for beboerne på sykehjem. Jeg er derfor glad for at Wenche Dahl i sitt leserbrev sier at vi vil ha en helhetlig eldreomsorg hvor tjenestene utføres i samarbeid mellom bruker og ansatt, med omsorg og respekt for de eldre.

Det er mangel på respekt for beboerne når de kan flyttes til et annet sykehjem med ên dags varsel; At de ikke får se sine egne bankutskrifter; At de ikke får nødvendig informasjon om vedtak som er fattet; At maten ikke blir skåret opp, når de ikke klarer det selv; Hardhendt behandling. Eksemplene er mange flere. De eldre selv har liten eller ingen påvirkning på sin egen situasjon, og de klager heller ikke. De heldige er de som har pårørende som kan tale beboernes sak og melde ifra når de opplever overgrep mot sine nærmeste. De som kommer dårligst ut er de som ikke har pårørende som kan sikre deres rettigheter.

Vi må jobbe fra flere vinklinger for å påse at eldre får den pleie de trenger, at respekten for den eldre økes i omsorgssituasjonen, at allmenheten får vite om hva som skjer og ikke minst at diskusjon skapes omkring denne viktige offentlige oppgaven som er lagt til bydelene i Oslo. Som leder for Vern for eldre vil jeg jobbe for å redusere vold og overgrep mot eldre i hjemmet og i institusjoner. Som 1.kandidat og medlem i Bydelsutvalget vil jeg politisk jobbe for å finne gode løsninger samt at kunnskap om overgrep mot eldre vil komme byen til gode gjennom Venstre sitt engasjement for en bedre eldreomsorg.

Ingegerd Espås
Venstres 1. kandidat til Nordstrand bydelsutvalg

Ingegerd Espås

Foto: Reidar Lerdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**