Felles fartsestemmelser for småbåter

I dag er der et mylder av ulike fartsbestemmelser for småbåter i Sørlandsskjærgården. Kristiansand Venstre tar opp saken i formannskapet og ber ordføreren ta et initiativ overfor nabokommunene for å forenkle og rydde opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Høyvann2

Foto: Dag Vige

I brevet til ordfører Jan Oddvar Skisland mener Dag Vige det er ønskelig å drøfte hvordan en kan gå frem i overfor nabokommunene.
Under følger en tekst som omhandler de vesentlige spørsmålsstillinger. Der er også et sammendrag av gjeldende fartsestemmelsene i skjærgården i Kristiansand. Når en leser disse, er det lett å forstå at der er behov for forenkling…

ENKLERE FARTSBESTEMMELSER I BYFJORDEN

På lovdata.no fant Venstre informasjon om hvilke fartsbestemmelser som gjelder for ferdsel i skjærgården i Kristiansand. Vedlagt er oversikten vi er kommet frem til. De som bryter bestemmelsene kan straffes med bøter.
Søgne kommune har hatt fartsbestemmelser som er enda mer detaljrike og omfattende enn det som gjelder for Kristiansand, men har nå grepet fatt i saken.
Kommunene rundt Oslofjorden har blitt enige om en enkel bestemmelse om at all trafikk nærmere enn 150 meter fra land ikke skal foregå i mer enn 5 knop.
Mener ordføreren det er behov for å forenkle fartsbestemmelsene i Kristiansands skjærgård for å gjøre disse mer oversiktlige for de som ferdes i skjærgården?
Vil ordføreren eventuelt ta et initiativ til at det blir gjort?
Mener ordføreren det bør tas kontakt med kystkommunene for å komme frem til et felles regelverk for Skagerak-kysten?

Småbåttrafikken, og ulykkesfrekvensen, har de siste år økt radikalt. Sikkerhet til sjøs er avhengig av at der er enkle og tydelige regler som folk kjenner til og som blir overholdt.

Et lokalt initiativ for å lage et enklere regelverk om fartsbestemmelser langs Sørlandskysten er å foretrekke fremfor et pålegg fra et departementalt byråkrati.

Etter Venstres mening er innledningen til bestemmelsene om fart på sjøen en viktig rettesnor for ferdselen: Maskindrevne fartøyer skal innen havnedistriktet ikke anvende større fart enn nødvendig av hensyn til sikker manøvrering. Ikke under noen omstendigheter må farten være så stor at det oppstår skadesjø som kan volde skade eller fare for andre fartøyer eller offentlige eller private havneanlegg.

VEDLEGG

I Auglandsbukta skal fartøyer vest for en linje trukket fra sydligste punkt på Jaktodden til nordøstligste punkt på Storeneset gå med redusert fart, ikke over 3 knop

I Vesterhavn skal fartøyene mellom en linje trukket fra Odderøy fyr til østligste punkt på Myrodden og en linje trukket fra Nordoddens sydøstligste punkt til sydsiden av Kornsiloen på kai 13 N, gå med redusert fart, ikke over 5 knop

Nord for en linje trukket fra Nordoddens sydøstligste punkt til sydsiden av Kornsiloen på kai 13 N, skal farten ikke være over 3 knop

I Østerhavnen skal fartøyer nord for en linje trukket fra nordøstligste punkt i Lille Noddevik til sydligste punkt på Tangen, gå med redusert fart, ikke over 3 knop

Under fart i Otra skal fartøyer nord for en linje trukket rettvisende øst for Tangens sydøstligste punkt til Galgebergtangen gå med redusert fart, ikke over 6 knop regnet over grunnen
Under fart i Bertesbukta skal fartøyer nord for en linje trukket vest fra sydligste punkt på søndre Kuholmene til vestsiden av Kuholmsbukta, gå med redusert fart, ikke over 3 knop.
Randøsundsleden 6 – seks knop er største tillatte hastighet for fartøyer under fart i Randøsundsleden innenfor sjøområdet begrenset i øst av en rettvisende linje 016/196 grader gjennom østre Randøs nordligste pynt og over sundet til Mannevigoddens sydligste pynt. I vest i leden av en rettvisende linje 138/318 grader fra Herø over sydspissen av Teistholmen og videre til Dvergsnestangen. Videre i syd av en rettvisende linje 103/283 grader fra vestre side av Stokken over varde på Bakmannskjær til Herø.
Herøkanalen 3 – tre knop er største tillatte hastighet for fartøyer under fart i Herøkanalen innenfor en rettvisende linje 110/290 grader i nord trukket gjennom pos. N. 58 ° 07′ 03” og E. 08 ° 05′ 42” fra skjær på østre Herøs nordvestside over til vestre Herø og i syd av en rettvisende linje 137/317 grader trukket gjennom pos. N. 58 ° 06′ 51” og E. 08 ° 05′ 36” ved molo på østre Herøs sydvestside over sundet til vestre Herø.
Bredalsholmen-Andøya 5 – fem knop er største tillatte hastighet for fartøyer under fart i sundet mellom Bredalsholmen og Andøya innenfor et sjøområde begrenset i syd av en rettvisende linje 053/233 grader trukket fra Andøyas sydøstligste pynt over sydspissen av holme og videre til Bredalsholmen og i øst av en rettvisende linje 155/335 grader trukket mellom nordligste pynt på Bredalsholmen over sundet til Andøya (Halvreisoddens sydspiss).
Brøvikbu 5 – fem knop er største tillatte hastighet for fartøyer under fart i Brøvikbukta vest for en rettvisende linje 015/195 grader trukket gjennom Andøyas sydøstligste pynt og Madeiras nordøstligste pynt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**