Venstre fikk gjennomslag for klimainterpellasjon

På kommunestyremøtet i april fremmet Tone M. Anderssen, på vegne av Larvik Venstre, en interpellasjon om at det etableres en lokal klimaplan for kommunen.
Interpellasjonen ble enstemmig vedtatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre fikk mye ros av de andre partiene i kommunestyret i Larvik for å ha fremmet denne viktige saken.

Ordlyden på interpellasjonen var slik:

"Larvik kommune må ta initiativet til utarbeidelse av lokal energi -og klimaplan"

En del kommuner, som f.eks. Gjøvik, har utarbeidet og vedtatt sine lokale energi og klimaplaner. I følge Lavutslippsutvalget som la fram sin rapport for miljøvernminister Helen Bjørnøy i oktober i fjor; Et klimavennlig Norge (NOU 2006:18), vil reduksjonspotensialet for CO₂ utslipp i kommune-Norge kunne utgjøre ca. 11 %.

Selv om Larvik kommune er en mindre aktør i det store helhetsbildet, er det imidlertid en viktig aktør som påvirker og har en rolle som foregangsaktør. I lovverket finnes det noen muligheter, blant annet ved å tenke og tilrettelegge for alternativ oppvarming i utbygging av nye boligområder (bruk av Plan — og bygningsloven). Vi vil vi hevde at det er ved egen drift og med en aktiv holdning man kan skape de beste resultatene. Det nytter ikke å pålegge utbyggere å benytte alternative energikilder, dersom ikke kommunen selv går foran.

Her mener vi at Larvik kommune faktisk kan bidra på lang og kort sikt ved selv å sette seg i førersetet.
At klimaproblemene stadig blir tydeligere er vel noe som omtrent hele det politiske miljøet i Norge har tatt inn over seg. Fortsatt er det mulig å redusere skadevirkningene gjennom tiltak på alle nivåer i samfunnet. Internasjonale avtaler og nasjonale tiltak er avgjørende, men nettopp bidragene fra lokalsamfunn og enkeltmennesker er og blir svært viktige.
Vi mener Larvik kommune har virkemidler som kan bidra betydelig til å redusere skadelige utslipp. Blant annet kan kommunen:

Arbeide for at biodrivstoff er tilgjengelig og pålegge bruk av dette i kommunale virksomheter.
Bidra til at innbyggerne kan velge fornybar energi som fjernvarme, nærvarme og bioenergi.
Innarbeide klimaaspektet i arealpolitikken
Spare strøm/energi i egen bygningsmasse
Benytte miljøvennlig oppvarming i offentlige nybygg
Sette miljøkriterier ved offentlige innkjøp
Starte lokale klimavettkampanjer
Kjøpe kvoter for å nøytralisere effekten av egne klimautslipp

Larvik Venstre foreslår:

Larvik kommune utarbeider en lokal klimaplan som legges frem til behandling og vedtak i første kommunestyremøte over sommeren.

Larvik, 23. mars 2007

Hallstein Bast og Tone M. Anderssen


Vedtaket ble som følger:
“Kommunestyret ber rådmanne revidere KOU (kommunal offentlig utredning) 2003:1 “Aktuelle Klima- og Energistrategier og Tiltak i LArvik”, og at dette innarbeides i forslag til Strategidokument 2008-2011.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**