Flaut for Tromsø – og SV

En undersøkelse NAF har gjort blant de største bykommunene i Norge gir Tromsø strykkarakter for manglende klimatiltak i forhold til utslipp fra kommunens egen bilpark. Dette er flaut for Tromsø og flaut for “miljøpartiet” SV, som sammen med Ap har gjort Tromsø til en nasjonal miljøsinke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jonas Eilertsen

Foto: Frode Fjeldstad

Tromsø SV har sviktet miljøkampen og den lokale kampen mot klimaendringene. Men til SVs forsvar skal det sies at de har samarbeidet med Ap, et parti som aldri har prioritert miljø hvis det har vært i konflikt med LO og industriens ønsker.

Politikk handler om å prioritere. Det er tydelig at SV som har vært en del av den politiske ledelse i Tromsø de siste 8 årene, har vært mer opptatt av å opprettholde eiendomsskatt og unødvendig offentlig byråkrati enn av å satse på en offensiv klimapolitikk. De få forslagene som kommer fram er stort sett gammeldags miljøpolitikk fra 70-tallet. Det sier litt om de manglende ambisjonene ved Tromsø SVs klimapolitikk, når leder av miljø- og transportkomitéen, Jeanine Helén Ringstad (SV), mener at det viktigste tiltaket SV vil gjøre er å oppfordre kommunalt ansatte til å gå på jobben!

Løsningene på kampen mot klimaendringene går ikke gjennom 70-tallets forbudspolitikk og tanken om "nullvekst". For å løse klimakrisen er vi nødt til å bruke moderne teknologi og markedsløsninger. Tromsø kommune må som en av de viktigste markedsaktørene ta sitt ansvar og satse på biler med nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen. Venstre vil at alle biler som brukes av det offentlige bruker nullutslippsteknologi innen 2015. Slike biler må få gratis parkering og få mulighet til å kjøre på strekninger som i dag er reservert for kollektivtrafikk og de må få fritak fra Tromsøavgiften.

Tromsø bør også ha sin egen klimahandlingsplan. Det er oppsiktsvekkende at dette ikke er tilfelle i dag. Venstre vil i neste kommunestyremøte legge frem et forslag om en klimahandlingsplan hvor Tromsø tar sikte på å redusere sine klimagassutslipp med 40% innen 2020 i forhold til 1990-nivå.

Tromsø kommune bør også få overta driften av kollektivtilbudet fra fylkeskommunen. Det har blitt gjort prøveprosjekt med dette i Bergen, noe som har vist seg å være særdeles vellykket. Bergen har under styre av Venstre, Høyre og Krf blitt en nasjonal miljøvinner. Likevel vil regjeringen nekte Bergen kommune å fortsette drift av sin egen kollektivtrafikk! Venstre mener at all drift av kollektivtilbud bør konkurranseutsettes. Det viktigste for miljøet er at innbyggerne i Tromsø får det billigste og beste kollektivtilbudet, ikke om det drives av private eller offentlige leverandører.

Verdens miljødag skal i juni arrangeres i byen som har færrest kilometer gang- og sykkelstier per innbygger. Byen har mest svevestøv i landet og den mangler fullstendig fokus på å handle lokalt, eksempelvis i egen bilpark. Det er klart at Tromsø under SVs ledelse ikke har gjort seg fortjent til et slik arrangement.

Likevel bør vi rette blikket fremover. Venstre mener, som nesten samtlige klimaforskere, at global oppvarming er vår tids største trussel og at alt annet blir ubetydelig i forhold. Derfor må en bærekraftig utvikling ligge som grunnstein for all politikk som utformes i Tromsø. Venstre vil at Tromsø skal være en av verdens mest miljøvennlige byer. Tør de andre partiene å følge Venstres offensive linje?

Jonas Stein Eilertsen
2.kandidat for Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**