Lekestativ redder ikke klimaet

1300 millioner mennesker risikerer å miste sine hjem om den globale gjennomsnittstemperaturen øker med tre grader. Flere hundre millioner kan miste drikkevannet sitt. Ekstremvær vil bli mer og mer dagligdags. Dette viser klimaendringenes enorme dimensjon. Da hjelper det lite at Veronica Wiik (SV) og Jens Revold (SV) i sitt innlegg 8. mai skryter over mange fine tiltak som «Grønn barneby», barnas kommunestyre, bedre lekemuligheter for barn og bedre gang- og sykkelstier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jonas Eilertsen

Foto: Roar Sollied

Venstre er rett nok for alle disse tiltakene, men i kampen mot klimaendringene er disse tiltakene puslete.

Tall fra SSB viser at siden 1991 er utslippene i Tromsø kommune redusert med ni prosent, mens gjennomsnittskommunen har økt sine utslipp med 13 prosent. Nedgangen skyldes først og fremst mindre bruk av fyringsoljer i industrien, næringsvirksomhet og husholdningene og reduserte utslipp fra avfallsdeponi.

Sakens kjerne
Her er vi inne på kjerneproblematikken. Det er gjort lite eller ingenting fra kommunens side når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp. Det er private husholdninger og private aktører som har redusert sine utslipp, ikke kommunen styrt av SV og Ap. Har Tromsø SV en målsetting for hvor mye vi skal redusere våre lokale klimagassutslipp innen 2020? Vil SV være med på Venstres målsetting om 40 prosent reduksjon innen 2020 i forhold til 1990-nivå? Det hjelper lite med en klimahandlingsplan som SV skryter av, når man ikke har et tallfestet mål på reduksjon. Da ender man opp med å gjøre de behagelige, ikke de nødvendige tiltakene. Det er dette som har skjedd i Tromsø kommune.

Tall fra SSB viser at veitrafikk i 2005 sto for 46 prosent av Tromsøs klimagassutslipp. Det var nettopp her Tromsø ble slaktet i NAFs undersøkelse, som også var bakgrunnen for mitt forrige innlegg. Wiik og Revold svarer nemlig ikke på dette. Men er ikke SV enig i at det er flaut at Tromsø kommune kun har en eneste bil som går nullutslippsteknologi? Hva har SV/Ap egentlig gjort for å redusere klimagassutslippene fra vei?

Hva med å gjøre som Venstre, som går inn for at all lett kommunal transport skal over på el, og transport med større krav til distanse og tyngre frakt skal over på biodrivstoff? Sosialistisk Venstreparti er ikke tilhengere av markedsøkonomi og markedsmekanismer. Da er det kanskje vanskelig for dem å se at dette er tiltak som vil skape en etterspørsel etter nullutslippsdrivstoff. Noe som igjen vil føre til et utvidet tilbud. Bruk av markedsmekanismer er avgjørende for å redde kloden og få ned klimagassutslippene. Tromsø kommune har en vanvittig forbrukermakt, Venstre ønsker å bruke den forbrukermakten i klimaets tjeneste.

El og bio
På denne måten (og gjennom flere andre tiltak) kan man sikre at det eksisterer en bred infrastruktur på biodrivstoff og el. slik at Tromsøs innbyggere får en reell mulighet til å bruke miljøvennlig transport, både ved bruk av personbil og kollektivtransport. Infrastrukturen bør dels bygges opp av kommunen selv, dels ved avtaler med kommersielle aktører som bensinstasjoner.

Det må også eksistere reserverte parkeringsplasser for elbiler med ladestasjoner på kommunale parkeringsplasser i alle bydeler. Både ladestasjonene og parkeringsplassene skal være gratis. Innen 2011 bør man minst ha utplassert to hundre ladestasjoner i Tromsø. I tillegg bør Tromsøs ENØK-fond utvides, slik at kjøp av personlige ladestasjoner skal være et ENØK-tiltak.

Det er hyggelig at Wiik og Revold synes det er flott om jeg kommer inn i kommunestyret. Selv om SV ikke har gjort nok for å redusere klimagassutslippene i Tromsø, er SV fortsatt det fremste miljøpartiet på sosialistisk side. På samme måte er Venstre det fremste miljøpartiet på borgerlig side.

Høstens valg blir et klimavalg. For velgere som er opptatt av klimapolitikk bør valget stå mellom SV og Venstre. SV er sosialister, Venstre er liberale. Valget er ditt

Av: Jonas Stein Eilertsen, andrekandidat Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**