Regler for å få tatt opp sak i bystyret

Drammen Venstre ønsker at bystyret skal behandle sak om salg av kommunale tomter på Holmen på ny, sett i lys av at Drammens befolkning ikke selv ønsker den utvilkingen som er planlagt og satt i gang av flertallet av politikerne der ute. Her er reglene som forklarer hvorfor vi trenger 300 underskrifter fra Drammensere for å få dette til; det såkalte innbyggerinitiativet om Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ang. innbyggerinitiativ: det er snakk om minst 300 underskrifter fra folk som er folkeregistrert i Drammen. Det.er ingen begrensning mht. alder.
Listene må “kvalitetssjekkes” før innlevering! Se lovtekst og veiledning her:

§ 39a. Innbyggerinitiativ
1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.
3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har
a)
samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
b)
samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.
4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Fra veileder, rundskriv H-2149:

Kommuneloven fikk i 2003 et nytt kapittel 6A om innbyggerinitiativ. Kommuneloven § 39a lyder:
Ҥ 39a Innbyggerinitiativ

1. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.
3. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.
4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.”

Kjerneinnholdet i bestemmelsen er at kommunens og fylkeskommunens innbyggere har en rett til på visse vilkår å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret eller fylkestinget selv. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2003. Det er blitt redegjort for innbyggerinitiativ i vårt rundskriv H-18/03 fra 27. juni 2003. Innbyggerinitiativ gjelder både i forhold til kommunestyret og fylkestinget. Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden i kommunen eller fylket (initiativrett). Det er i loven satt visse minimumsvilkår for at det skal oppstå en plikt for kommunestyret eller fylkestinget til å behandle forslaget. I denne veilederen vil vi utdype og redegjøre nærmere for bestemmelsens vilkår.

Å fremme forslag etter § 39a er en rettighet for kommunens og fylkeskommunens innbyggere. Det betyr at kommunestyret eller fylkestinget er forpliktet til å ta stilling til forslaget som fremmes, så fremt lovens vilkår for øvrig er oppfylt. Departementet vil understreke at selv om vilkårene for behandling av initiativ ikke er oppfylt, står kommunestyret eller fylkestinget fritt til likevel å ta saken opp til behandling.

De som står bak et initiativ har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Forslag som er satt frem og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av særlige regler, jf. kommuneloven § 39a nr. 4. Avgjørelsen som fattes kan imidlertid være gjenstand for lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. Dette krever underskrift fra minst tre medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget. På vanlig måte kan også departementet/fylkesmannen ta en sak opp til lovlighetskontroll av eget tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**