Kapittel 2

Næringspolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lier Venstre ønsker å bevare den grønne bygda, full av livskraft, landbrukskompetanse og innovativ virksomhet. En forutsetning for dette er at "det grønne" ikke bare blir en floskel" men at aktørene kan samarbeide om felles forståelse av hva dette innebærer.

En forutsetning for å lykkes med visjoner er god kommuneøkonomi som gir frihet, handlekraft og investeringsmuligheter. Venstre vil arbeide for en bedret kommuneøkonomi, færre statlige reformer og øremerking, dessuten frihet til å bestemmelse eget skattøre.

Venstre vil føre en forsvarlig økonomisk politikk. Lier Kommune står overfor store investeringsutfordringer innenfor eldreomsorg og skole. Lier Venstre ønsker i større prosjekter å gå inn for offentlige og private samarbeidsmodeller. På denne måten får den private aktøren delta på en viktig samfunnsarena og bidra til mer økonomisk forutsigbare prosjekt og reduserte vedlikeholdskostnader. Slike prosjekt vil dessuten gi politikerne og administrasjonen økt fokus på innhold og kvalitet i institusjonene.

Lier Venstre ser det hensiktsmessig å skille ut egen drift i kommunale selskap, med kommunestyret som kontroll- og tilsynsinstans. Vi er derimot skeptiske til at kommunens selskaper skal ut å konkurrere på det åpne markedet og true private selskaper. Det er en trussel i mot demokratiet, når kommunen blir mer opptatt av å øke kompetansen innenfor sektorer hvor det er penger å tjene enn å lytte til folkets røst.

Lier Kommune må fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, som dermed vil sikre god nyrekruttering og bred kompetanse. Lederlønningene behøver ikke være ledende, men varierte oppgaver, frihet under ansvar og et godt sosialt miljø skal kjennetegne den kommunale arbeidsplass. En aktiv seniorpolitikk kan bety at vi sikrer rekruttering av eldre arbeidstakere.

For at Lier skal ta sitt ansvar og forberede en tid med reduserte olje- og gassinntekter, er det nødvendig å tenke nytt. Vi må skape en arena for kreativitet og fremtidsoptimisme, hvor kunnskapsbasert næring og utvikling av kompetanse innenfor det tradisjonelle landbruket må styrkes. Lier Kommune må aktivt gå inn å støtte arenaer for innovasjon og kunnskapsutvikling, slik som for eksempel prosjekt for utvikling av alternativ aktivitet innenfor landbrukssektoren og "Papirbredden" i Drammen.
Det ligger en stor samfunnsverdi i at mennesker velger å starte egen virksomhet. Det å være sin egen arbeidsgiver er en verdi i seg selv og skaper gjerne frie men ansvarsfulle borgere. Entrepenørskap som fag og få bedrifter aktivt inn som partnere i skolen gir innholdet i skoledagen et riktigere spenn mellom teori og praksis.

Kultur og opplevelses næring har et stort potensial i Lier. Vi har en aktiv landbrukskommune som ligger midt i hjertet av østlandsområdet. Det å kombinere et innovativt landbruk med vårt nasjonale ansvar i forhold til matproduksjon er et bærekraftig prosjekt. Vi aner konturene av hva "Kulturnatten" skal komme til å bety og tilføre Lier av nye arbeidsplasser.
Lier Venstre ser at alle grener innefor hestesporten har fått et godt fotfeste i Lier. Mange næringer har utbytte av dette, fra fòr-produksjon, sadelmakere, ridelærere til å knytte til seg personer som har behov for tilrettelagte arbeidsplasser.

Bolig- og næringsutviklere som tar ansvar for å rydde opp i gamle miljøsynder er hjertelig velkomne til bygda vår, spesielt når det gjelder kystlinja vår. Lier er en presskommune. Det betyr at vi kan tillate oss å være kresne og restriktive og bruke tid på arealplanlegging. Lier Venstre ønsker ikke en massiv nedbygging av kommunen, men stå i mot presset fra mange utbyggere. "Den grønne kommunen" skal ha innhold og derfor skal det satses innenfor relevant næringsutvikling.

Et godt samarbeid med nabokommunene er viktig for både trivsel, næringsutvikling og infrastruktur. Lier Venstre ser seg som en del av vestregionen og mener samarbeidet bør styrkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**