Politisk program
2023 – 2027

Lier Venstre

Her finner du Lier Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Lier Venstre går til valg på og vil jobbe for i Lier kommune i perioden 2023 – 2027.

Kjære velger,

Som Liers liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Vår visjon er en grønnere, friere og rausere kommune. Det er utgangspunktet for dette programmet.

Vi skal gjøre Lier til en foregangskommune i klima- og miljøpolitikken. Da må det bli enklere og billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Derfor vil Venstre ha billigere og bedre kollektivtransport, og gjøre kommunen tryggere og mer tilgjengelig for syklister og gående. Samtidig skal vi stanse nedbyggingen av natur, og ta vare på viktige friluftsområder, etablere flere nye grøntområder, og gjøre strender og elvebredder mer tilgjengelige og attraktive for rekreasjon og aktivitet.

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Lier. Som liberale er vi opptatt av å gi barn og unge en utdanning og oppvekst som skaper like muligheter for alle. Venstre satser på skolen fordi kunnskap er nøkkelen til å løse utfordringene vi står overfor og utjevne sosiale forskjeller. Slik danner vi grunnlaget for at folk kan leve frie og gode liv.

Lier skal være en raus og inkluderende kommune med plass til alle, uavhengig av bakgrunn, legning, livssyn, kjønn, alder, funksjonsevne og livssituasjon.

Lier skal også være en kommune som satser på kultur, idrett og frivillighet. Vårt mål er å bygge opp et mangfold av tilbud som gjør at alle som ønsker det, kan finne en meningsfull aktivitet å drive med. Vi heier på ildsjeler som legger ned stor innsats i frivillig arbeid, og vil legge til rette for at frivilligheten har gode rammevilkår og arenaer for sin virksomhet. Samtidig skal vi støtte opp om aktiviteter som bidrar til positive opplevelser og som gjør at kommunens innbyggere og tilreisende får tilgang på kultur og idrett av høy kvalitet.

Lier skal være en kommune som spiller på lag med næringslivet for å sikre lokal verdiskaping og arbeidsplasser nær der folk bor. Det betyr både å tilrettelegge for at gründere kan prøve ut sine ideer, og jobbe målrettet for å bidra til at store selskaper eller offentlige aktører etablerer seg i Lier kommune.

Når liberale verdier står under press, både i Norge og i resten av verden, trengs det et parti som står opp for frihet og fellesskap

Over hele verden er det uro og usikkerhet som følge av krigen i Ukraina og økende priser. I en slik situasjon er det lett å ty til enkle og kortsiktige løsninger. Når liberale verdier står under press, både i Norge og i resten av verden, trengs det et parti som står opp for frihet og fellesskap, som tenker langsiktig og som sier tydelig nei til enkle populistiske løsninger.

Når du velger Venstre er du med på å støtte opp om de liberale verdiene.

Vi håper du vil bli med på laget.

Sammen tar vi Lier framover!

Godt valg!

Frihet, demokrati og åpenhet

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Liberal politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Dette krever respekt for ulikhet og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle.

For å skape et samfunn hvor frihet gjelder overalt, for alle, må vi bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og ta vare på naturen. Åpenhet er viktig for dette. Det betyr at all informasjon skal være lett tilgjengelig for alle, og at alle skal kunne påvirke beslutningene som tas i samfunnet.

Vi tror på et samfunn hvor alle trives. Dette innebærer å fokusere på områder som skolen, kulturen, arbeidslivet og frivilligheten. Liberal politikk handler ikke bare om materiell velstand, men også om livskvalitet og menneskelig vekst. Vi er alltid på utkikk etter bedre løsninger og tror at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Lier Venstre vil:

 • styrke bevisstheten rundt ordningen “publikums spørrekvarter” i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre
 • videreføre og styrke “Barn og unges kommunestyre” i Lier
 • styrke og utvikle Ungdomsrådet i Lier som demokratisk arena
 • styrke innbyggermedvirkning i utviklingssaker på et tidlig stadium
 • kreve bedre og mer forståelig språk i saksfremlegg
 • styrke samarbeidet med, og bidra til etablering av, velforeninger i hele Lier
 • styrke satsingen på kommunens hjemmesider som informasjonsportal for innbyggerne
 • videreutvikle kommunes digitale tjenester med selvbetjeningsløsninger som gir innbyggerne mer kontroll og avlaster administrasjonen
 • ha et særlig fokus på informasjonsaktivitet og tilrettelegging for bruk av stemmerett for særlig sårbare grupper, så som personer med høy alder, bevegelses- eller annen funksjonsnedsettelse og fremmedspråklige

Barnehage, skole og oppvekst

Barnehager skal gi barna en god start i livet. For å oppnå dette, er det viktig med høy voksentetthet og pedagogisk kompetanse. Vi ønsker et mangfold av barnehager og fagfolk for å gi en god oppvekst for flest mulig. Vi vil at alle skal ha et tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor, når de trenger det. Derfor vil Venstre sikre løpende opptak i barnehagene.

Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Venstre mener at fagfolkene skal bestemme metodene som brukes i skole og barnehage, og redusere lærernes tid brukt på kontroll og rapportering. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring, motivasjon og læringsglede for alle.

Vi vil utvikle et bredere tilbud av aktiviteter i SFO, slik at barn kan uttrykke seg på forskjellige måter og utvikle seg innen flere uttrykksformer.

Lier Venstre vil:

Barnehage:
 • gi familier tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor
 • ta initiativ til å utvide barnehagekapasiteten på Lierskogen
 • følge nasjonale satser for tilskudd til barnehagene i Lier og sikre tilstrekkelig kapasitet til løpende opptak
 • investere i kommunale barnehagebygg, uteareal og lekeområder
 • at pedagoger skal være med fra begynnelsen når man tegner og planlegger bygg og uteområder for barnehage eller skole
 • bevare naturområder som ligger ved skoler og barnehager, og ellers fremme bruk av naturen i lek og læring
 • sørge for alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser gjennom hele utdanningsløpet, inkludert barnehage
 • fullføre og utvikle/styrke Sunne Aktive Liunger (SAL) i samtlige skoler og barnehager
 • styrke og systematisere svømmeopplæring av 5-åringene slik at tilbudet når alle
 • jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere
 • tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte for å sikre kompetanse blant de ansatte i barnehagen som ikke har formell utdanning
 • koble på Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) tidlig der det er behov for det
 • styrke samhandlingen for overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgangen fra barnehage til skole
 • styrke barnehageansattes kompetanse om barn med høyt læringspotensial
Grunnskole:
 • videreføre fritt skolevalg for grunnskolen i Lier
 • myke opp overgangen mellom barnehage og grunnskole ved bruk av metoder som lekbasert læring
 • styrke PP-tjenesten og sørge for at barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging får det tilbudet de har krav på
 • forbedre barns leseferdigheter gjennom en satsing på skolebibliotek og tilgang på nok trykte læremidler i skolen
 • styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse
 • gi god alderstilpasset seksualitetsundervisning gjennom hele skoleløpet gjennom samarbeid med helsetjenestene
 • tilrettelegge for et sterkere samarbeid mellom fritidsaktiviteter og skole, spesielt i barneskolen
 • gjøre kulturskoletilbudet tilgjengelig for barn og unge i Lier gjennom konseptet “kulturkarusell” i SFO
 • gjøre norsk tegnspråk tilgjengelig som valgfag i ungdomsskolen
 • styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen og tilby kurs til lærere i faget utdanningsvalg
 • ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet
 • styrke tilpasset opplæring, for eksempel ved å tilby intensivkurs i overgangen mellom ungdomsskole og videregående
 • gi KS og staten tydelige signaler fra lokale skoleeiere om nødvendigheten av å rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen
 • styrke rammene til etter- og videreutdanning av lærere
 • sikre lærerne, skolelederne og skoleeierne veiledning og rådgivning om bruk av digital teknologi i skolen
 • lage en plan for utrulling av skolehager i Lierskolen på elevenes premisser
 • bygge Fjordbyen skole
 • sikre framdrift i byggingen av nye Tranby skole
 • bevare Oddevall skole
 • legge ned Nordal skole
 • sikre anstendige toalettfasiliteter på Heia skole
 • sikre trygg skolevei rundt Høvik Skole med planfri undergang Nøsteveien/Jensvollveien og fortsette utrullingen av “hjertesoner” rundt alle skoler i Lier for å begrense bilkjøring og trafikkfarlige situasjoner

Klima, miljø og samferdsel

Jordens ressurser er begrensede. Vi står både lokalt, nasjonalt og internasjonalt overfor en grunnleggende omstilling til et lavutslippssamfunn som vil berøre alle sektorer i samfunnet. Venstre legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin klima- og miljøpolitikk.

Energieffektivisering er et viktig klima- og miljøtiltak. Vi vil forsterke innsatsen og gjennomføre energiøkonomiserende (ENØK)-tiltak i alle kommunale bygg og sørge for at nasjonale støtteordninger til ENØK-tiltak i private hjem gjøres kjent. Venstre vil at deler av Lier kommunes overskudd fra sine aksjer i kraftselskap skal brukes til ENØK-tiltak for innbyggere i Lier kommune med lav inntekt, slik at alle kan bli med på det grønne skiftet.

Klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer. For at folk skal velge grønt, må det finnes gode og rimelige alternativer. For at næringslivet skal utvikle gode grønne alternativer, må det være konkurransedyktig. Vi ser på sirkulærøkonomi som en løsning for fremtidens næringsliv, inkludert matprodusenter.

Vi prioriterer natur og miljø, og vil bevare og etablere grøntområder, gjenåpne vassdrag og sikre tilgang til skoger, fjorder, elver og strender. Vi ser på skogen som en biologisk ressurs med stort biologisk mangfold, og vil bidra til skogvern, samtidig som vi støtter aktivt skogbruk i områder der det er lite konflikt med andre interesser.

Befolkningsøkningen må skje ved smart fortetting langs kollektivaksene, heller enn som spredt utbygging i LNF-områder eller på dyrkbar mark. Grønne mobilitetsløsninger faller lettere på plass når bosettingsmønsteret er gjennomtenkt og godt planlagt.

Venstre vil at flere skal gjennomføre hverdagsreisene sine til fots, med sykkel, med kollektivtransport eller ved å benytte seg av bildelingsordninger. Da må vi gjøre de grønne transportløsningene mer attraktive. Vi må bygge flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere og bedre. Når vi skal utvikle lokalsamfunnet vårt, må vi gjøre det på menneskenes premisser, ikke bilenes. Vi må utvikle Lier på en måte som reduserer behovet for bil i hverdagen.

Lier kommunes klimagassutslipp kommer i stor grad fra transport. Vi vil redusere utslippene ved å gjøre kollektivtilbudet konkurransedyktig og sykkeltransport trygt, raskt og attraktivt. Støy fra veitrafikk er et problem, og vi ønsker å sørge for effektiv støyskjerming langs E18 gjennom Lier.

Lier Venstre vil:

Klima og energi:
 • ha en ny og ambisiøs klima- og energiplan
 • etablere et ENØK-fond til innbyggere i Lier kommune med lav inntekt basert på utbytte fra Lier kommunes aksjer i kraftselskap
 • stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser og styrke kommunenes kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser
 • stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre, og at kommunen kan kreve dette i private utbygginger
 • stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold
 • gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenkling av det lokale regelverket
 • sørge for at strømnettet er dimensjonert for at private husholdninger kan produsere og levere strøm
 • samarbeide med næringsliv og landbruk for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp
Miljø og natur:
 • styrke jordvernet og bevare markagrensa
 • prioritere naturvern og begrense tap av biologisk mangfold
 • sørge for at alle har tilgang til grøntarealer, skoger, parker og strender eller vassdrag i rimelig nærhet til der de bor
 • ivareta og utvide parkarealer i tettbebygde strøk og sørge for at disse bidrar til økt lokalt artsmangfold
 • omgjøre mer gateareal og flere parkeringsplasser til fortaushager og mikroparker
 • stille krav om grøntområder i utvikling av nye boligområder og beplantning som fremmer biologisk mangfold
 • fremme biologisk mangfold i kantvegetasjon langs veier i Lier
 • ha en storstilt utbedring av tilgjengelige søppelbøtter langs de mest trafikkerte gang- og sykkelveiene
 • fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner og stille krav til eksisterende baner om oppsamling og begrensning av lekkasjer av gummigranulater
 • tilrettelegge for etablering av tømmestasjon for septik fra småbåter i Drammensfjorden
 • utvide Linnesstranda naturreservat
 • verne om ravinedaler i Lier
 • verne Sørumåsen og Søndre Bråtan for boligutvikling
 • bevare skogområdet nord på Tranby (ved siden av Haugane) som buffersone mot pukkverket og E18 og tilbakeføre området til LNF ved neste kommuneplanrullering
Sirkulær økonomi og gjenbruk:
 • lage en gjenbruksstrategi som legger til rette for at kommunen kan velge brukt framfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig
 • legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter
 • stimulere sirkulær økonomi ved å legge til rette for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon
 • støtte opp om låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, turutstyr og lignende etter modell fra BUA-ordningen
Samferdsel:
 • jobbe for at Stortinget bevilger penger til prosjektet E134 i tunnel til Viker
 • tilbakeføre Røykenveien til lokalveg tilpasset kollektivtrafikk, sykkel og gange
 • bidra til etablering av byvekstavtale i samarbeid med Drammen og få framdrift i prosjektet med utslippsfri fjord- og elveferje
 • jobbe for et billigere og bedre busstilbud
 • prioritere kollektivtrafikk, sykkel og gange i alle samferdselsprosjekter
 • fullføre gang- og sykkelveinettet i Lier og prioritere strekningene Nøsteveien mellom Frognerlia og Stoppen, Drammensveien mellom Lierskogen og Asker og initiere tiltak langs Vestsideveien og Ringeriksveien
 • etablere en levende, offensiv sykkelplan for Lier, med mål om å øke sykkelandelen til landssnittet
 • øke attraktiviteten for sykling ved å få på plass prioritert snørydding av sykkelveier og feiing på sommerstid
 • rekruttere flere elsyklister ved å teste ut ambulerende utlånsordning i samarbeid med lokale bedrifter
 • utvikle kollektivknutepunktene i Lier og jobbe for trygg sykkelparkering og bedre korrespondanse mellom kollektivtransporten
 • legge til rette for bildelingsordninger, for eksempel gjennom anbud på bruk av offentlige parkeringsplasser
 • etablere flere ladestasjoner for elbiler, inkludert hurtigladere i Sylling og Lierbyen
 • legge til rette for lademuligheter for elbåter i alle småbåthavner

Landbruk, næring og arbeidsliv

Kreativitet og innovasjon blomstrer i et åpent, liberalt samfunn der markedskonkurransen er rettferdig. Vi i Lier Venstre mener det er viktig å stimulere mangfoldet av forsøk og initiativ, noe som vil åpne flere veier til verdiskaping.

Lier Venstre vil støtte innovasjon og næringsutvikling i landbruket og lokal foredling av landbruksprodukter. Lier har hele 12 % av landets grønnsaksareal og er en av Norges største veksthuskommuner. I tillegg blir mye mat pakket og distribuert herfra. Lier har sterke fagmiljø innen de fleste landbruksproduksjoner, og avstand til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås er kort. Som følge av mange utviklingsorienterte og innovative bønder har dette gitt grunnlag for samarbeid mellom produsenter og ledende kunnskapsmiljøer.

Sirkulærøkonomi og bærekraftige produkter er sentrale i dagens næringsliv. Vi vil legge til rette for bedrifter som fokuserer på dette. Vi vil også gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift, med særlig fokus på de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Vi anser kompetansearbeidsplasser som en måte å demme opp for arbeidsreiser ut av kommunen.

Infrastruktur er essensielt for å tiltrekke grønne bedrifter. Vi vil prioritere kollektivtrafikk og miljøvennlig transport, og planlegge utvikling i tråd med visjonen “Grønne Lier”.

Lier kommune skal være fremtidsrettet og utviklingsorientert, med særlig fokus på mat, helse og miljø. Vi vil ha kompetansearbeidsplasser på Lierstranda, særlig i tilknytning til det nye sykehuset, for å styrke sammenhengen mellom helse og mat, og drive næringsutvikling i tråd med en grønn og sunn livsstil.

Lier Venstre vil:

Lokal næringspolitikk:
 • arbeide for å etablere et politisk hovedutvalg for landbruk og næring for økt dialog og samarbeid mellom kommunen og næringene
 • arbeide for rask og forutsigbar saksbehandling for næringsdrivende og videreutvikle Lier kommunes digitale tjenester
 • ta initiativ overfor små gårdsbruk der dyrka/dyrkbar mark er mindre enn konsesjonsgrensen og tilby veiledning og kompetanseheving med mål om å stimulere til økt produksjon av mat
 • aktivt bruke landbrukskontoret til å stimulere til reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket, fremme regenerativt landbruk som binder karbon og reparerer naturlige kretsløp og øke andelen økologisk landbruk fordi det er viktig både for naturmangfold og forbrukerens valgfrihet
 • legge til rette for økt lokal videreforedling av råvarer slik at mer verdiskaping tilfaller bonden og produsenten, blant annet ved å utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende
 • støtte mer produksjon i urbant landbruk og parsellhager
 • legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som REKO-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger
 • åpne for enkel saksgang og godkjenning av mobile salgsboder for mat
 • gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet for å fremme innovative, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner
 • vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransene
 • eksperimentere med nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning
 • fortsette satsingen på læreplasser, vektlegge læreplasser ved offentlige innkjøp
 • stimulere sirkulær økonomi ved å legge til rette for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon
 • stimulere til sosialt entreprenørskap rettet mot helse, omsorg og velferd
 • styrke Ungt Entreprenørskap i Lierskolen og arbeide for mer entreprenørskap i skolen generelt
 • styrke og videreutvikle Lierlaben som møteplass for gründere og småbedrifter
 • se på allerede etablerte næringstomter og hvordan de kan utnyttes bedre
Et likestilt og inkluderende arbeidsliv:
 • at Lier kommune tar sitt samfunnsansvar og sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne
 • sørge for at individuelt tilpasset assistanse, for eksempel brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig slik at flere kan stå i jobb
 • styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for å hjelpe flere ut i ordinært arbeid
 • samarbeide med lokalt næringsliv for å skaffe flere praksisplasser for flyktninger

Kultur, idrett og friluftsliv

Kultur og idrett er viktige ytringsformer som fremmer demokrati, livskvalitet og menneskelig vekst. Kulturlivets arenaer som teatre, museer og biblioteker, beriker oss med erfaringer og kunnskap, og styrker demokratiet. Kulturlivet, inkludert skolesekken og frivillighet, krever ressurser og rom for alle uttrykksformer. Venstre vil oppmuntre til mangfold i kulturopplevelser for barn og unge og støtter bevaring av Liers unike historiske særpreg.

Biblioteker, som møteplasser for offentlig samtale og integrering, skal være godt utrustede og ha kvalifisert personale. Venstre vil ha et tilgjengelig bibliotek i Lierbyen på gateplan i denne perioden og vi ønsker spesielt å satse på skolebibliotekene.

Idretten skaper sosiale nettverk og fremmer folkehelse. Venstre ønsker å støtte frivillighet, idrett og friluftsliv og legge til rette for egenorganisert idrett. Den organiserte idretten har ansvar for å tilby et bredt spekter av aktiviteter til alle innbyggere. Venstre oppfordrer til idrettsanlegg som favner bredden og støtter oppunder nye idrettsaktiviteter.

Alle skal ha rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. For barn og unge kan friluftslivet være en arena for mestring, samhold og naturopplevelser, og legge grunnlaget for fysisk aktivitet resten av livet. Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte.

Venstre støtter opprusting av turstier, friområder, sykkelveier og lignende for å styrke Lier som feriekommune. Vi støtter også initiativ som fremmer miljøvennlige turmuligheter og nærferie.

Lier Venstre vil:

 • flytte biblioteket i Lierbyen til gateplan og utvikle biblioteket etter modell fra Biblo Tøyen
 • etablere matkultursenter på gamle Gilhus gård etter mal fra Geitmyra
 • styrke og utvikle BUA
 • innføre “den kulturelle sandkassa” for barnehagebarna i Lier
 • innføre Kulturskolen i SFO
 • sette av midler til sommeråpne tilbud ved V2 i Lierbyen og Tranby bibliotek
 • sikre at ungdom i hele Lier skal ha tilgang til forsamlingslokaler i sitt nærmiljø
 • bidra til at kommunens lokaler skal være åpent og gratis å bruke for barne- og ungdomsfrivilligheten og gjøre skolene tilgjengelig som møteplasser for lokalmiljøer utenom skoletid der det er behov
 • etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner
 • støtte og utvikle Lier Bygdetun som sentralt utgangspunkt for kultur- og museumsopplevelser i Lier
 • at det i utviklingssaker skal det tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer
 • slå ned på spekulativt forfall av verneverdige bygg og kulturminner
 • øke kompetansen på gamle og verneverdige bygg i Lier Eiendom KF
 • ruste opp og gjøre den gamle kongevegen gjennom Lier (Frydenlund – Lierbyen – Paradisbakkene – Gjellebekk – Asker) til museumsveg
 • løfte kulturminner i Lier, bla. gravhauger og helleristningen Lierelgen, og markere kulturminnedagene hver høst
 • støtte arbeidet med å få etablert ny flerbrukshall på Tranby, inkludert svømmehall
 • delfinansiere heltidsstilling i Lier Idretts- og aktivitetsråd
 • ta initiativ til å inkludere funksjonshemmede i Lier Idrettsråd
 • innføre Idrettsforbundets konsept “Aktive Lokalsamfunn” i Lier
 • sørge for å holde prisene nede for barneaktivitet og sikre at alle har mulighet til å delta ved å styrke og utvikle Eplefondet til å inkludere alle fritidsaktiviteter for barn og unge
 • oppmuntre til større bredde i idretten, bla. ved å støtte arbeidet for et utvidet tilbud om e-sport, gaming og andre nye idrettsgrener
 • tilrettelegge for egenorganisert idrett og sørge for flere aktivitetsarenaer gjennom samarbeid med TVERGA
 • øke støtten til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og legge til rette for flerårige støtteordninger
 • styrke og systematisere svømmeopplæring av barnehagebarn slik at tilbudet når alle
 • sørge for at alle elever skal være svømmedyktige innen utgangen av 4.klasse.
 • styrke og utvikle etablerte badeplasser i Lier, tillate lisensierte boder/foodtrucks for salg av is og småmat
 • styrke Engersand som badested for unge og bygge stupetårn og ta initiativ til subsidiert transport med “badebuss”
 • støtte opp om Eiksetra som Liers prioriterte utfartssted
 • bidra til at alle liunger kan komme seg ut i marka uavhengig av bil ved å etablere turbuss til Eiksetra
 • bidra til at alle liunger har tilgjengelige turstier eller tilfartsveier til marka i nærheten av der de bor
 • etablere flere inngjerdede hundeparker i samarbeid med velforeninger og interessegrupper i Lier, etter modell fra Hennummarka Hundepark
 • ruste opp gangbroer over “linja” mellom Lierbyen og Spikkestad
 • arbeide for å få på plass ridestier marka i samarbeid med ridesentrene i kommunen og innlemme tiltakene i ordningen med tippemidler på lik linje med tufteparker og lysløyper og sørge for trygge tilfartsveier

Helse og velferd

Vi lever lenger, og det krever en effektiv helsetjeneste og bred forebygging. Vi mener et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører bidrar til en bedre helsetjeneste med innovasjon og nytenkning. Pasienten skal være i sentrum med mer innsyn og kontroll over egen helse og ny teknologi kan gi pasienten nye muligheter.

Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale forskjeller og gi flere leveår med god helse. Venstre ønsker et løft i folkehelsearbeidet og legger vekt på forebyggende medisin. Fastlegene bør i større grad bidra med forebyggende tiltak som trening på grønn resept.

Psykisk helse må prioriteres innenfor førstelinjetjenesten, og hjelpen må gjøres mer tilgjengelig. Det må bli lettere å få hjelp uten å måtte stå på venteliste i mange måneder. God behandling av psykisk sykdom krever brukermedvirkning og behandlingsopplegg tilpasset den enkelte. Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og styrke ettervernet i Lier. Vi vil koordinere samarbeidet bedre mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten for å sikre kontinuitet i behandlingen.

Seksuell og reproduktiv helse er viktig for et trygt og selvstendig liv. Seksualitetsundervisning er en vesentlig del av dette, og skolen, helsestasjoner og andre ressursorganisasjoner har en viktig rolle.

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling, legge til rette for rustestingsapparater og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet. Å forhindre utenforskap i samfunnet og sikre gode oppvekst- og levekår for alle er det viktigste vi gjør for å unngå at rus fremstår som en attraktiv løsning i en vanskelig livssituasjon.

Er du i en livssituasjon hvor du trenger NAV, så trenger du løsninger, ikke firkantede regler. Det er Nav som skal sørge for at de som mister inntekt, får støtte til å leve verdige liv. Nav er på rett vei, men må bli mer brukervennlig. En av de største utfordringene, både for Nav og brukerne, er at regelverket er komplekst. Vi vil gjøre Nav enklere og mer tilpasningsdyktig. Saksbehandlerne må få mulighet til å bruke skjønn når regler står i veien for fornuftige løsninger, og plikt til å skrive brev som er tydelige og forståelige.

I framtida vil vi kunne utføre en rekke målinger og selvtester for å undersøke og behandle egen sykdom. Mobil helseteknologi vil særlig kunne gi pasienter med kroniske sykdommer bedre behandling og oppfølging, samtidig som det er ressursbesparende for helsevesenet. Velferdsteknologi vil gi den enkelte mulighet til å ta kontroll over egen helse og vil endre måten helsepersonell kommuniserer med pasientene på.

Venstre mener ny teknologi vil revolusjonere helsevesenet og sikre gode og bærekraftige løsninger til det beste for pasienten. For at ny teknologi skal tas i bruk må det lønne seg for helsepersonell å bruke den, og de må være trygge på teknologien. Derfor trenger vi et etter- og videreutdanningsløft for helsefagarbeidere.

Venstre er bekymret for økende barnefattigdom, spesielt blant barn med ikke-vestlig bakgrunn. Vi vil bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier gjennom forsvarlige boforhold, trygge barnehager, gode skoler, arbeid for foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter.

Lier Venstre vil:

 • tilby sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere en arbeidshverdag hvor det er mulig å stå i heltidsstilling, blant annet gjennom å se på alternative turnusordninger, økt bemanning og avlastning for arbeidsoppgaver som kan løses av andre yrkesgrupper
 • styrke jordmortjenesten og ha tett og god oppfølging i barselomsorgen
 • styrke oppfølgingen i første trimester og i forbindelse med abort
 • jobbe opp mot staten for å stanse de planlagte reduksjonene i antall liggedøgn på sykehus for kvinner i barsel
 • at alle nye familier tilbys en oppfølgingssamtale i løpet av de første fire ukene for å forebygge fødselsdepresjon hos foreldrene
 • sikre kompetent ammehjelp og fysioterapi etter fødsel
 • styrke og videreutvikle Frisklivssentralen i Lier
 • utvide Sunne Aktive Liunger til å inkludere eldre, funksjonshemmede og folk med psykiske lidelser i samarbeid med Frisklivssentralen og idrettslag
 • legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving
 • etablere ordningen med grønn resept – bruke trening i forebygging og behandling av pasienter, gjerne i samarbeid med lokale fysioterapeuter og treningssentre
 • styrke kompetansen på rus og psykisk helse i skolehelsetjenesten
 • ha en lavterskel psykologtjeneste, og mer tilgjengelige lavterskeltilbud for rusrelatert og psykisk helse, uten henvisning
 • at det på kommunens nettsider skal være lett å få oversikt over tilgjengelige psykologers ventetid og spesialiseringsområde og søkerens rettigheter ved avslag
 • øke tilbudet i barnevernet med flere foster-/beredskapshjem
 • styrke tilbudet for pårørende
 • sørge for at flere får vite om muligheten til å søke om omsorgslønn og praktisk bistand
 • styrke oppfølgingstilbudet til unge med rus- og kriminalitetsproblemer
 • ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt familiesituasjon, psykiatri og sykdom
 • at rusavhengige gis samme tilgang til ordinære legemidler som det ikke-rusavhengige har i dag
 • sørge for et bedre tilbud om ettervern for personer med rusproblemer
 • etablere ettervernsboliger med oppfølging i etterkant av behandling i rusomsorgen
 • opprette hardbruksboliger for mennesker som aktivt ruser seg og av den grunn ekskluderes fra boligmarkedet
 • styrke aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom
 • ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag og ha størst mulig innflytelse over eget liv. Samtidig skal det tas hensyn til eldre uten digital kompetanse
 • stimulere til at flere eldre tar ansvar for sin egen bosituasjon, og legge til rette for nye typer boliger med mer fellesskap
 • ha et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at man kan få en bolig som er tilpasset etter hvor godt man klarer seg selv
 • legge til rette for at sykehjem og omsorgsboliger har et tilpasset tilbud som reflekterer enkeltmenneskers interesser og ønsker
 • sikre bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)
 • ha et rikt aktivitetstilbud på bo- og omsorgshjemmene som er tilpasset det mangfoldet av mennesker som bor sammen de siste årene av livet
 • teste ut et pilotprogram med serviceverter i hjemmetjenesten – økt livsglede og trygghet, etter modell fra Kristiansund
 • sørge for etter- og videreutdanning av ansatte i hjemmesykepleien innen palliasjon, for å legge til rette for planlagt hjemmedød.

Likestilling, frivillighet og inkludering

Alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet eller religion. For Venstre innebærer reell likestilling at man ikke bare skal ha formelle rettigheter, men også reelle muligheter.

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Å delta i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering. Det bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. Kommunene og lokalsamfunnene spiller en viktig rolle i å inkludere flere gjennom ordninger som brukerstyrt personlig assistent (BPA), introduksjonskurs som leder til deltakelse i arbeidslivet, og samarbeid om tilrettelegging hos bedriftene.

Funksjonshemmede i Lier skal ha frihet til å leve på egne premisser. Vi vil styrke kommunens tilbud av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), inkludert de over 67 år. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til et godt bosted og tar initiativ til boligsosiale tiltak for å sikre valgfrihet i boligmarkedet.

Vi arbeider for et samfunn der alle kan føle seg hjemme, uavhengig av etnisk og nasjonal bakgrunn. Innvandring gjør samfunnet vårt sterkere, og vi trenger en god innvandrings- og integreringspolitikk. Inkludering krever både rettigheter og plikter. Alle må lære seg norsk, forstå norsk kultur og delta i arbeidslivet eller skaffe seg en utdanning.

Lier Venstre vil:

 • sørge for alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser gjennom hele utdanningsløpet, inkludert barnehage
 • ta initiativ til PRIDE-markering i Lier
 • ta initiativ til politikk som øker antall mannlige søkere til stillinger innen barnehage, skole og helserelatert arbeid
 • sikre universell utforming
 • sikre at kommunens tilbud om BPA er tilgjengelig for alle som trenger og ønsker det. BPA er ikke bare helsehjelp, men et likestillingsverktøy
 • sørge for at tilbydere av BPA-tjenester er lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside
 • at Lier kommune prioriterer et livssynsnøytralt seremonibygg når det skal bygges et kirkebygg i ytre Lier
 • delfinansiere heltidsstilling i Lier Idretts- og aktivitetsråd, for å skape mer aktivitet og gjøre det lettere å være frivillig
 • sikre at frivilligsentralen har økonomi til å legge til rette for mer frivillig arbeid
 • hedre frivilligheten ved å etablere en pris for årets ildsjel
 • minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med søknader om midler og enkle byggesøknader
 • stimulere til etablering av velforeninger i hele bygda og sørge for opplæring i demokratisk arbeid
 • følge IMDIs anmodninger om bosetting av flyktninger og fortsette det gode inkluderingsarbeidet som gjøres i kommunen
 • samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere (EØS) og etablere møteplasser der innvandrerne kan bli kjent med resten av lokalsamfunnet
 • innføre entreprenørskap som valgfag ved Lier Voksenopplæring etter modell fra Ungt Entreprenørskap
 • markere feiringen av demokratiet med å gjøre 17. mai-feiringen i Lierbyen inkluderende og storslagen

Areal- og boligpolitikk

By- og stedsutvikling skal være styrt av innbyggere, ikke utbyggere. Venstre vil sørge for gode prosesser for by- og stedsutvikling som inkluderer de som skal bo og leve i området, og som lar naboer høres når deres nærområder skal utvikles. Prinsipper om bærekraft og livskvalitet er fundamentale for utvikling av byer og tettsteder. Venstre fokuserer på å skape inkluderende samfunn med likhet i muligheter, inkludert tilgang til skoler og arbeidsliv.

Byer og tettsteder blir stadig viktigere i livene våre. Venstre ønsker å fokusere på grønn by- og stedsutvikling, med fokus på miljøhensyn i alle planleggingsfaser. Venstre vil ta vare på mer natur lokalt og stramme inn arealpolitikken for å hindre ytterligere nedbygging. Fortetting rundt eksisterende bosetting og nærhet til tjenesteyting er viktige tiltak for å redusere transportbehov. Venstre mener at nødvendige tjenester bør være innen gangavstand fra boliger.

Venstre vil at Lier skal ha langvarige arealplaner for helhetlig utforming som tar hensyn til transportbehov, nærmiljø, kulturarv, natur og livskvalitet for innbyggere. Stedsutviklingen bør være til fordel for både dagens og fremtidens innbyggere, og boliger av ulik størrelse bør bygges for å sikre mangfold.

For å unngå livløse og dårlige bymiljøer bør det bygges variert, med en god balanse mellom boliger, handel og servicefunksjoner. Venstre foreslår å øke plan- og arkitekturkompetansen i Lier kommune.

Lier står foran en periode med utvikling med store prosjekter planlagt på flere områder, der Fjordbyen er en viktig arena for fremtidig bolig- og stedsutvikling. Venstre vektlegger universell utforming, høy kvalitet og variasjon i boligprosjekter for å hindre forfall og gettofisering.

Kulturminner er viktige og de fortjener en større rolle i utviklingen av Lier. Ved å ta vare på kulturminnene, kan vi styrke følelsen av tilhørighet blant innbyggerne og samtidig ta vare på vår felles historie.

Til sist vil vi nevne Lierbyen, kommunesenteret vårt. Her ser vi store muligheter for utvikling. Vi vil skape et levende sentrum der folk kan bo, jobbe, handle og møtes. Klarer vi å kombinere næring, tjenestetilbud, aktiviteter og opplevelser på en god måte og ramme dette inn med harmonisk arkitektur, kan vi gjøre Lierbyen til et sted innbyggerne kan være stolte av.

Lier Venstre vil:

Areal- og boligpolitikk:

 • kreve at Lier vedtar en ny og kunnskapsbasert arealstrategi før neste kommuneplanrullering der vern av dyrkbar mark, natur og kulturminner står øverst på prioriteringslista
 • kartlegge arealer for restaurering av natur, kulturlandskap og grøntarealer
 • ivareta sammenhengende grøntarealer ved all arealutvikling
 • verne sårbare områder langs strandlinjen med solide buffersoner
 • utnytte og gjenbruke allerede etablerte bo- og næringsarealer
 • sørge for bred medvirkning i by- og stedsutvikling og legge sterkere vekt på barneperspektivet ved arealplanlegging
 • at arealplanlegging skal støtte oppunder målet om at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange og stille krav om grønne mobilitetsløsninger i alle prosjekter
 • prioritere infrastruktur for gående, syklende og kollektivløsning og sette av 10% av kommunens veibudsjett til dette.
 • prioritere ny sykkelplan for Lier, gjøre sykkel til et attraktivt transportmiddel og sørge for gode sykkelparkeringsordninger
 • legge sterkere vekt på miljø- og landskapskvaliteter, arkitektur og estetikk i utviklingssaker
 • sørge for at boligprosjekter skal inneholde et rikt utvalg av boenheter, f.eks. generasjonsboliger, mikrohus, økolandsby, bokollektiv og boligsosiale tiltak slik at vi sikrer mangfold.
 • styrke ordningen «fra leie til eie» i Lier slik at leietakere gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt

Stedsutvikling:

 • gjøre Fjordbyen til et mangfoldig, inkluderende samfunn med grønne urbane “Lier-kvaliteter”: mangfold av boligtyper, miljøvennlig transport, sosiale møteplasser, allmenninger, tilgjengelig strandlinje, sjøliv og parker. Stille høye krav til arkitektonisk utforming og sikre at den står i samsvar med eksisterende bebyggelse
 • jobbe for at Gullaughalvøya blir en grønn oase med plass til et mangfold av boliger, matproduksjon, næring og fellesfunksjoner som samtidig tar vare på naturverdiene på land og til vanns
 • sikre framdrift i transformasjonen av Lierbyen som kommunesenter med gode løsninger for gående og syklende, sentralt plassert bibliotek, attraktive byrom og rik grøntstruktur med parsellhager på kommunens gressplener
 • sørge for framgang i stedsutviklingen på Tranby med å realisere ny flerbrukshall, inkludert svømmehall, ny Tranby skole, et rikt fritidstilbud for barn og unge og bidra til etablering av flere sosiale møteplasser på tvers av skillelinjer
 • opparbeide Kongevegen til museumsveg og reetablere grøntbeltet i Høgdabakkene
 • ta myke trafikanter på Lierskogen på alvor og få på plass en områdeplan for trafikksikkerhet, fullføre gang- og sykkelvei mot Asker, etablere en trygg sykkelparkering på Heiatoppen, øke barnehagekapasiteten og utvikle kulturkirken
 • bevare Søndre Høvik gård og bidra til innbyggermedvirkning for fremtidig bruk og støtte tiltak som oppgraderer omgivelsene på Stoppen og bygger oppunder Kulturskolen og Voksenopplæringen som ett felles inkluderingssenter
 • sørge for økt bokvalitet for alle innbyggere som bor i nærheten av E18 ved å få på plass støyskjerming
 • sørge for at Stortinget bevilger tilstrekkelige midler til realisering av E134 og stille krav om at Røykenveien tilbakeføres til lokalveg tilrettelagt for kollektiv, sykkel og gange
 • utrede framtidig bruk av bygningsmassen på Nordal skole
 • ruste opp og etablere samfunnshus, ungdomsklubber, parker, kulturminner m.m. i alle skolekretser i samarbeid med velforeninger, inkludert øvre del av bygda som Egge, Sjåstad og Sylling
 • etablere hurtigladestasjon for elbiler i Sylling som en del av stedsutviklingen i øvre del av Lier og for å legge til rette for grønn mobilitet i hele Lier

Dyrevelferd

Dyr har en verdi i seg selv, og skal behandles med respekt. Derfor tar vi dyrenes velferd på alvor. Venstre mener at husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Tamme dyr er en viktig del av folkehelsen. Det er mye god folkehelse i å lufte hunden, ha et kjæledyr som trøster og gir selskap og som gjør at man kommer i kontakt med andre.

Lier er en kommune med et stort antall hester. Mange har hest som næring – rideskoler, profesjonelle idrettsutøvere inne ryttersport og ulike kjøredisipliner, hest i turistnæringen, helsesektoren og i landbruket i tillegg til de som har hest som hobby og til rekreasjon. Hester har spesielle behov, som alle andre dyr, hvor utetid og bevegelse er svært viktig. Ikke alle hester får god nok trim i paddock og luftegårder. Venstre ønsker at Lier kommune bidrar til dialog mellom bønder og hestemiljøet for å frigjøre plass på beite og legge til rette for tilfartsveier til utmark. Venstre ønsker at de som ønsker skal få mulighet til å ha hest som næring. Vi vil bidra til å få på plass ridestier i marka i samarbeid med ridesentrene i kommunen og innlemme tiltakene i ordningen med tippemidler.

Dyrene i landbruket er viktige som beitedyr, for å ivareta kulturlandskapet, og som kilde til bærekraftig gjødsel. Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr, skal være et overordnet hensyn. Vi mener at tilsynsmyndighetene skal prioritere dyrevelferd høyere enn de gjør i dag.

Ville dyr i naturen rundt oss er en sentral del av økosystemet, og disse bidrar til å opprettholde balanse i naturen. Lier som presskommune har et spesielt ansvar for å ta vare på sammenhengende grøntarealer og ravinedaler som gir ly og tilholdssted for mange ville dyr.

I arbeidet med dyrevelferd, er det mange frivillige som er involvert. Vi ser det derfor som sentralt å etablere et godt og konstruktivt samarbeid med frivilligheten, og støtte opp under alt det gode arbeidet de gjør. I tillegg mener vi at kommunen selv må innarbeide hensynet til dyreliv i sine planer og sitt arbeid.

Lier Venstre vil:

 • presse på for at Stortinget bevilger tilstrekkelige midler til å få bygget viltovergang over E18 på Gjellebekk
 • at det vedtas en dyrevelferdsplan for hele Lier kommune som inkluderer ville dyr, landbruksdyr og kjæledyr
 • sikre at det tas hensyn til dyreliv ved utbygginger
 • sikre forsvarlig forvaltning av dyrelivet gjennom forskrifter for jakt, fangst og bestandsmål
 • støtte frivillige organisasjoner som jobber innen dyrevelferd, natur og miljø
 • støtte initiativ til etablering av flere hundeparker, etter modell fra Hennummarka Hundepark
 • sørge for at det finnes hundeposekasser langs alle sentrale turveier og friluftsområder
 • arbeide for å få på plass ridestier i marka i samarbeid med hestemiljøet, og sikre trygge tilfartsveier til disse
 • senke fartsgrensen og få på plass skilting som hensyntar hester der de kommer i nær kontakt med biltrafikk
 • presse på for å få opprettet dyrepoliti i Sør-Øst politidistrikt, og dermed bidra til å styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet
 • at Lier kommune skal bidra til skape et større marked for mat fra dyr med bedre livskvalitet ved å etterspørre dyrevernmerket mat ved innkjøp
 • stimulere landbruket til å delta i dyrevernmerkeprogrammet