Kapittel 3

Miljø og utvikling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Miljø ug utvikling

Venstre er og skal være det framste miljøpartiet. Hovedutfordringen for Lier på dette området er å få redusert bruken av landbruk, natur og friområder (LNF-områder) i utbyggingsprosjekter, og mer bruk av miljøvennlige energikilder til oppvarming. Lier er blant Østlandets vakreste bygder, men det er rom for forbedringer som kan gjøre bygda vår enda vakrere, triveligere og mer funksjonell i moderne forstand. Derfor blir en mer miljøvennlig arealplanlegging og arealbruk viktig i årene framover.

Kollektivtrafikk
For Venstre er det et hovedmål å prioritere mer miljøvennlig transport, slik at flere reiser kollektivt og lar bilen stå. For å få dette til er lav pris, hyppige avganger, god fremkommelighet og god komfort på buss avgjørende faktorer.

Bedre rutetilbud
Det er viktig å sikre gode rutetilbud. Venstre mener at det må vurderes ulike strategier for å bedre dette. Blant annet bør det sees på muligheten med tilknytning av rutenettet fra Reistad, og Lahell områdene med rutenettet fra Drammen til Lier. At Lier i dag ikke har et kollektivtilbud fra denne siden av dalen til kommunenes sentrum synes Venstre er svært uheldig. Liers sentrumkjerne bør være tilgjengelig for alle Liers borgere med kollektivtransport, spesielt med tanke på at sentrum nå skal utvikles både kulturelt og handelsmessig, og fordi Helsestasjon for hele ytre Lier ligger i Liers sentrumsområde.

Holdeplasser og rutetider.
Venstre menes det må satses på utbygging av digital informasjon på hovedholdeplassene (Sylling, Lierbyen, Bjørkesvingen, Amtmannssvingen, Lier stasjon) om rutetider, når neste buss/tog kommer, forsinkelser etc. På alle holdeplasser må det være oppslått skilting med korrekte rutetider, en benk å vente på samt en søppeldunk.

Mer alternativt drivstoff
Venstre ønsker at det skal stilles krav om at en andel av bussene skal gå på alternativt drivstoff, og at biodiesel benyttes i så stor grad som mulig. Når hydrogenbusser blir tilgjengelige, må Lier være en pådriver for at slike skal tas i bruk. Bilparken til kommunen bør ved fornying erstattes med biler som benyter miljøvennlig drivstoff.

Mer kollektivsamarbeid i regionen
Et godt kollektivtilbud i regionen må fortsettes som et samarbeid med nabokommunene. Gjennom et slikt samarbeid må man også se på kollektive transportmidler i en helhetlig sammenheng som inkluderer båt og tog, i tillegg til buss. Det er viktig at rutetidene til de forskjellige transportmidlene korresponderer, og at det blir tilrettelagt for sykkelparkering gjerne under tak i forbindelse med sentrumsutviklingen i Lier og ved Lier stasjon. Parkeringen ved Lier stasjon må trygges og utvikles for økt bruk.

Bil i sentrum

Venstre vil ha færre biler i sentrumsgatene for å skape en triveligere og mer levende sentrumskjerne. Virkemidler for å oppnå dette er restriktiv parkeringspolitikk på gategrunn i sentrum, tilrettelagt for parkering utenfor selve sentrumskjernen og bilfrie gater. Venstre vil innføre et tak på parkeringsplasser i sentrum. Det må legges til rette for nærings-, nytte- og varetransport med korttidsplasser. Det må være gratis de første to timene, men dyrere å stå i lengere perioder ved inne i sentrumskjernen på dagtid, men gratis på kvelds- og nattestid og i helgene. Parkering utenfor sentrum bør være gratis

Mer pendleparkering
De siste årene har det vært et problem med plass på pendleparkeringsplassene. Dette fordi Lier får besøk av mange sesongarbeidere som landbruksnæringen i kommunen også har behov for at kommer. Enkelte av pendleparkeringsplassene har derfor vært stengt sommerstid for å hindre uønsket camping av sesongarbeidere. Venstre mener pendleparkeringsplassene bør oppgraderes, og at det bør opprettes bommer inn til området som pendlere kan leie nøkkelkort til for en symbolsk sum. Venstre mener dette vil være en viktig satsing for å øke kompiskjøring inn til f. eks Oslo-området.

Parkeringsanlegg
I parkeringsanlegget ved Liertoppen må det legges til rette for Elbiler med reserverte plasser og lademuligheter. Dersom det blir bygd flere parkeringsanlegg i bygda må disse ha tilrettelagte plasser for Elbiler.


Trafikk og skoler.

Mange av skolene i Lier sliter med stor trafikk til og fra skolens område i forbindelse med foreldre som transporterer elever. Venstre mener det bør iverksettes tiltak rundt de enkelte skolene for å fjerne dette problemet. Ved økt kunnskap og informasjon i forhold til problematikken i oppstart av skoleåret. Å organisere gågrupper slik at alle elever har minst en medelev å gå til å fra skolen/bussen med, er med på å sikre skoleveien og hjelpe elevene i gang med å venne seg til å gå til skolen.

Veier og sykkelveier
For Venstre er det viktig at nye veiprosjekter i Lier skal ha et miljøaspekt. Det vil si at de må lede trafikk utenom sentrum og boligområder. Flere sykkelveier i hele kommunen vil dessuten gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel fremfor bil.

Dagslett-Viker
Venstre er for tunnel utløp ved Viker da dette vil minke trafikkbelastning ved et av Liers beste dyrkningsområder. Ved å la prosjektet munne ut direkte på E-18 vil en dessuten fjerne gjennomgangstrafikken fra Oslofjordtunellen i området Linnes — Brakerøya, lette trykket på veinettet ved Lahell. Ved en utgang ven Linnes vil betydelige mengder med dyrket mark forsvinne, samtidig som Gullaug skole vil ligge svært nær R-23. Svevestøv fra dieselbilene vil kunne bli et stort problem for skolens elever. Således er Dagslett-Viker et miljøprosjekt, mens Dagslett-Linnes er det motsatte.
Dette vil også medvirke til en bedre miljøprofil i utviklingen av Lierstranda.

Gi veien tilbake til folket.
Dagens sykkelveinett i Lier er altfor dårlig. Venstre vil ha et gjennomgående nett, slik at man har kontinuitet på sykkelvei eller trygge sideveier fra alle skolekretser og inn til sentrum. Dette må prioriteres over flere valgperioder.
Viktige prosjekt er blant annet sykkelvei fra Lierkroa – Lier stasjon, fra Gluggen – Sandakerkrysset, fra Eikenga – Renskaug, Vestsideveien og Lyngås — Nordal.
Venstre ønsker videre at gang-/sykkelveiene kun strøs på den ene halvsiden om vinteren, slik at den andre halvdelen vinterstid kan benyttes med sparkstøtting eller ski.

Tryggere skoleveier
Det er svært viktig å sikre skoleveiene slik at foreldre trygt kan sende barna gående til skolen. Bevilgningene til dette området har vært økt betydelig de siste årene, men Venstre mener at det trengs en videre opptrapping for å sikre farlige veistrekninger, slik at alle barn i Lier får trygge skoleveier. Kommunen bør søke samarbeidsprosjekt med fylket, stat og private aktører for finansiering.

Bevar Gamle Hegg skole
Venstre går i mot riving av Gamle Hegg skole. Lier har mange grønne lunger, men det er stort press på mange arealer. Området ved Gamle Hegg skole blir av mange sett på som et potensielt utbyggings område i Lier sentrum. Venstre mener det er viktig å bevare både bygget som er et av svært få eldre bygg i sentrum, og grøntområdet rundt for bruk til fritidsaktiviteter. Venstre ønsker å tilrettelegge området med benker og oppgradering av grusbane, sandvolleybane og lignende

Kulturhus, mangfold og fellesskap.
Venstre støtter initiativet til å etablere et nytt kulturhus i forbindelse med Meierigården. Dette ligger midt i kulturaksen, og vil bli et allsidig og levende kulturhus med et mangfoldig kulturliv i Lierbyen sentrum.

Boligbygging og miljø

Lierstranda, miljøopprydding og innovasjon.
Drammensfjorden må sees på i et helhetlig perspektiv, når det kommer til vijoner og utvikling.
Lier Venstre støtter en alternativ/kombinert utvikling av Holmen. Mange byer har flyttet godshåndtering ut av sentrum, slik at det har gitt rom for spennende byfornyelse.
Lier Venstre ser fordelene med et knutepunkt for sjø- bane og vei. Drammen havn er imidlertid lokalisert for tett på Oslo havn og vil derfor i liten grad nytte transportveien bane. Godstransport på vei må begrenses i tett befolkede områder. Drammen havn skal ha som mål å håndtere gods for Buskerud og nordre Vestfold
Lier Venstre ønsker eindomsutviklere og private aktører velkommen til å utvikle og foreta en nødvendig miljøopprydding i området fra Brakerøya til Gilhusodden. Det er viktig å sikre allmennheten tilgang til fjorden og opprydding og utbygging skal ivareta naturens interesser.

Boligbygging
Det er stor etterspørsel av boliger i Lier, men Lier Venstre vil ikke ofre "grønne Lier" gjennom å omregulere landbruks og naturområder, samt å bryte markagrensen. Vi vil legge til rette for økt boligbygging i skolekretser som har kapasitet til flere elever. Boligbygging i sjøfronten skal kun tillates i allerede bebygde områder og det er viktig at det legges til rette for offentlighetens tilgang til sjøen gjennom brygger og promenader. Det bør generelt stilles økt krav til god og nyskapende arkitektur og energieffektive/ og energiriktige bygg.

Sosial boligbygging
De høye boligprisene gjør det vanskelig for unge i etableringsfasen å komme inn på boligmarkedet. Venstre vil at kommunen som reguleringsmyndighet legger til rette for bygging av rimelige eie- og utleieboliger til ungdom både i sentrumsnære områder.

Ja til de trådløse områdene
I dag er det flere norske og europeiske byer som har satt i gang arbeidet med å ha trådløs internettilgang i bykjernen. Venstre vil i perioden arbeide for at Lier kommune sammen med det private næringslivet skal etablere en trådløs internettilgang i første omgang i Lierbyen og senere også rundt utearealene ved bygdas ungdoms og videregående skoler.

Forurensing og friluftsliv
For Venstre er det viktig at Lier må bli en foregangskommune når det gjelder utslipp til luft, avfallshåndtering og tilrettelegging for friluftsliv.

Redusert luftforurensing
Utslippene til luft er klimagasser som bidrar til global oppvarming, gasser som fører til sur nedbør og gasser og partikler som skaper ubehag lokalt. Venstre vil at Lier kommune setter seg ambisiøse mål om å redusere miljøskadelige utslipp til luft. Lier må utarbeide en målrettet klimaplan med gode tiltak. Dette må inkludere en panteordning for ved- og oljeovner, transporttiltak og ENØK-tiltak.

Økte miljøtiltak i kommunale bygg
Lier kommune har en stor eiendomsmasse, og må gå fortsatt foran med et godt eksempel ved å videreføre miljøtiltak i egne bygg. Både ut fra miljøhensyn og økonomiske hensyn vil kommunen være tjent med å fortsette å satse på ENØK-tiltak. Venstre ønsker å fortsatt ha fokus på ENØK-tiltak i kommunale bygg. Dette må innbefatte tiltak som for eksempel varmepumper, sparepærer, vannbåren varme og utbygging av fjernvarme. Bruk av olje og gass til oppvarming er svært miljøskadelig, og Venstre mener at dette kun kan tillates som reserveløsning i kommunale bygg.

Ja til miljømerking av offentlige innkjøp
Venstre har som mål at alle offentlige innkjøp skal innebære at produktene er miljømerket. Når det gjelder papir, vil Venstre gå enda lenger, og foreslår at Lier kommune skal bruke 100 prosent resirkulert papir til skrivepapir/kopipapir. Det er imidlertid viktig å sikre at det finnes arkiveksemplarer på mer holdbart papir.

Avfallshåndtering, mer kildesortering
Lier har gjort en god innsats for resirkulering av avfall. Det finnes miljøstasjoner ved de fleste boligområder i bygda, Venstre mener av like vel at det er behov for flere slike punkter så det blir enklere for den enkelte borger og daglig sortere eget avfall. Miljøstasjonene er ofte overfylte og mange setter igjen restavfall eller spesialavfall som de kunne levert gratis ved gjenvinningsstasjonen. Dette er det viktig å få ryddet opp i så hele bygda fremstår som ren, ryddig og miljøvennlig.
Det gjenstår videre en god del arbeid med opprydding av ulovlige søppelfyllinger i bygda. Det er viktig og få til en kollektiv dugnad der alle borgere av bygda vår deltar i å rydde opp i sitt nærmiljø.
Venstre mener det og er viktig med tilgjengelige søppeldunker ved bussholdeplasser, i park/grøntområder og i sentrum. Venstre vil legge til rette for bedre kildesortering ved å videreutvikle systemet for dette derfor ønsker Venstre at slike søppeldunker har inntak fra forskjellige kanter der en er papir, en plast, en pant og en rest.

Biologisk avfall
Venstre ønsker å etablere et anlegg for produksjon av biogass. Både innlevert våtorganisk avfall og trevirke/restprodukter fra landbruket kan bidra til produksjon av fornybar energi.

Bedre tilrettelegging av turområder
Lier har unike naturområder på alle kanter. Vi har fjord, sjø, elv og skog. Liers innbyggere har tilgang på friluftslivsopplevelser med sin egen bolig som utgangspunkt, dette er viktig også ved bygging av nye boligområder, at nye byggefelt ikke stenger for etablerte stier ut i friluftsområder. Venstre vil opprettholde markagrensen, legge til rette for et aktivt friluftsliv og sørge for vedlikehold av turstier

Finnemarka
Venstre ønsker at Lier kommune skal lage en forvaltningsplan for Finnemarka, helst i samarbeid med de andre kommunene som er eiere av deler av Finnemarka, men dersom dette ikke er mulig bør Lier kommune gå foran som et godt eksempel å få bevart viktige områder av marka for friluftsliv og naturopplevelse. Områder som en tidlig bør se på for å verne, er Skimten og Storsteinsfjellområdet.

Motorsport og miljø.
Det er viktig at Lier kommune tilrettelegger for alle slags aktiviteter på en hensiktsmessig og miljøvennlig måte. Venstre ønsker derfor at all motorsportsaktivitet sees på under et, og ønsker å avgrense dette til Leirdalen og Lyngås. Venstre ønsker et sterkere fokus på motorisert ferdsel i utmark, og vil ikke tillate dette hverken sommer eller vinterstid. Det da dette er til sjenanse for øvrige friluftsinteresser, samt at det skader skog og mark og forstyrrer dyrelivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**