Kapittel 4

Skole og barnehage

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Skole

Lierskolen er god, men ikke god nok. Utfordringene er blant annet knyttet til enkelte dårlige skolebygg og overfylte skoler, og for få timeressurser. Venstre vil prioritere foreldrenes innflytelse på barnas hverdag og vil ikke gå inn for en heldagsskole hvor ungene våre vil tilbringe opp mot ti timer på skolen.
Venstre ønsker å legge til rette for etablering av et pedagogisk mangfold av ulike barnehager.

Innholdet i skolen
I politikken har det vært stort fokus på skolebygg og skolestruktur, men mindre på innholdet i skolen. Dette er beklagelig fordi skolen er langt mer enn de ytre rammene som bygget representerer. Kunnskap er et viktig grunnlag for frihet, demokrati og nyskaping.

Bedre individuelt tilpasset undervisning
Det er viktig at undervisningen blir tilpasset den enkelte i tråd med intensjonene i Kunnskapsløftet. For å lykkes med dette må undervisningen i større grad differensieres, samtidig som hver enkelt elev blir gjenstand for individuell oppfølging. Venstre mener at skolene må følge opp de differensieringsmulighetene som ligger i Kunnskapsløftet, slik at de tar i bruk de mulighetene som er tilgjengelige i størst mulig grad. Venstre vil blant annet stimulere til etablering av "profilklasser" i ungdomsskolen der det er mulig å velge en tilleggsfordypning.

Styrking av basisfagene
For å kunne mestre livet i det moderne samfunnet er det avgjørende at elevene tilegner seg skikkelige ferdigheter i lesing, skriving og regning. En målrettet satsing på lesing har gjort elevene i Lierskolene gode i dette. Nå er det realfag, eller matte som er i fokus i lierskolen. Derfor mener Venstre at Lier bør gjennomføre et realfagsløft. Barn og unges nysgjerrighet for realfag må pirres gjennom kreativitet. I denne sammenheng ønsker Venstre å lansere ideen vitensenter i Lier. Vitensenteret skal være et populærvitenskapelig opplevelses- og opplæringssenter for teknologi, naturvitenskap og matematikk hvor besøkende lærer ved å eksperimentere med modeller. Barn i alle aldre kan utforske fenomener knyttet til natur, helse, miljø og teknologi. Teknologi og design er et nytt område i skolens nye lærerplaner. Her kunne kommunen i samarbeid med næringslivet utnyttet potesialet i beliggenheten til Hegg Gamle skole og skapt et vitensenter som skal utnyttes aktivt både i skoletid, men som også kunne ha en forretningsdel med utleie til eksempelvis barnebursdager, selge bøker og leker knyttet til opplevelser en kan ha ved senteret. Det handler om å ta vare på de unge talentene, arbeidslivet etterspør faglig nygjerrighet nytenkning, systematikk og samarbeidsevne. First Lego League er også et glimrende realfagstiltak, og Venstre mener Lier ved å opprette et vitensenter, og vil legge til rette for at enkelte lierelever vil kunne delta i denne konkurransen.

Offensiv kvalitetsutvikling
Skolen må være en lærende organisasjon som kontinuerlig driver kvalitetsutvikling på skolenivå med støtte fra kommunenivå. Kvalitetsutvikling må følges opp med kvalitetsvurdering, slik det legges opp til både nasjonalt og lokalt. Venstre ønsker at informasjon om læringsutbytte og læringsmiljø skal være offentlig tilgjengelig på skolenivå med mindre sterke faglige innvendinger reises. Det er imidlertid ikke ønskelig å legge til rette for et rangeringssystem. For Venstre er det viktig å understreke at vi ikke ønsker en skole som har et overdrevet fokus på prøver og resultater, fordi dette kan gjøre undervisningen ensporet. Den gode skole kjennetegnes av fokus på kunnskap gjennom varierte og spennende undervisningsopplegg som engasjerer elevene og vekker interessen for kunnskap. En ensporet "puggeskole" vil bety en kvalitativt dårligere skole.

Ny eksamensordning
Dagens eksamensform med skriftlig skoleeksamen får ikke nødvendigvis alltid frem det beste i elevene. Det er heller ikke en slik arbeidsform som møter dem senere i arbeidslivet. Venstre vil derfor prøve ut alternative eksamensformer som for eksempel mappeevaluering. Skoleeksamener skal fortrinnsvis gjennomføres digitalt.

Mer entreprenørskap i skolen
Norges fremtid er avhengig av nyskaping i næringslivet — de ufødte bedriftene. Det trengs derfor mange nye bedrifter i årene fremover når olje- og gassinntektene etter hvert reduseres. For å lykkes i en satsing på nyskaping må en begynne i skolen. Derfor er "Ungt entreprenørskap" svært viktig gjennom undervisningsopplegg knyttet til elevbedrifter og partnerskap med næringslivet. Venstre vil at alle ungdomsskolene i Lier skal ha elevbedrifter og partnerskap med lokale bedrifter.

Bedre demokratiopplæring og Ungdommens kommunestyre
Gjennom utdanningen skal ikke elevene bare forberede seg på arbeidslivet, men de skal også utvikles til å bli gode borgere. Det vil si at de må bli bevisst på sine rettigheter og sitt ansvar. Målet for Venstre er å utdanne engasjerte, deltakende og opplyste borgere. For å lykkes med dette må utdanningen til demokrati bedres gjennom etter- og videreutdanning av lærere, kommunestyrerollespill og ungdommens kommunestyre.
Gjennom Ungdommens kommunestyre får elevene prøve seg som politiske aktører. Venstre vil videreutvikle dette på en måte som kan engasjere alle elevene fra barnetrinnet til ungdomsskolen til å komme med uttalelser til enkelte vedtak som skal fattes politisk og som angår barn og unge. I Ungdommens kommunestyre må representanter for alle barneskoler og ungdomsskoler i Lier møtes. Ungdomsskolene kan være fadder for barneskolene. I det forberedende arbeidet skal alle elevgrupper delta. Ungdommens kommunestyre må fortsatt råde over egne budsjettmidler, i tillegg til å ha uttalelsesrett til saker som skal behandles i hovedutvalg eller kommunestyre og som vedgår barn og unge.

Mer kultur i skolen
"Den kulturelle skolesekken" er et godt og verdifullt tiltak som gir barn og unge kulturelle opplevelser i form av et bredt spekter av ulike inntrykk og uttrykk. Venstre vil videreutvikle dette konseptet, spesielt i form av aktiviteter der barn selv får utrykke seg gjennom ulike aktiviteter, som for eksempel scenekunst og bildekunst. "Den kulturelle skolesekken" må gi et mangfoldig tilbud ved at både kulturarven og det nyskapende, grensesprengende får sin naturlige plass. Lier Venstre ønsker flere lokal kunstnere inn i skolen som et supplement i undervisningen. Venstre vil også utvide ordningen, slik at frivillige organisasjoner med friluftstilbud til barn og unge blir en del av "Den kulturelle skolesekken". Naturopplevelser er en viktig del av kulturarven vår.

Sats på IKT
Vi trenger et løft innenfor data opplæring. Barn og unge lærer seg å beherske moderne informasjons- og kommunikasjons teknologi (IKT), men slike verktøy bør utvilsomt brukes mer i undervisningen. Dette betinger at skolene har utstyr til det. Vi trenger flere maskiner per elev slik at IKT kan brukes mer i undervisningen. Venstre mener i utgangspunktet at hver elev ved ungdomsskolene bør få tilgang til sin egen bærbare pc, og vil arbeide for å nå dette målet.

Bedre alternative opplæringstilbud
Det er ikke alle elevene som greier å tilpasse seg den ordinære skolen. For disse elevene er det derfor viktig at det finnes alternative opplæringstilbud, enten for noen dager i uken eller som et heltidstilbud. Venstre ønsker å sikre en bredde og variasjon, blant annet gjennom prosjektet inn på tunet slik at alle skolekretsene har alternative undervisningstilbud enten i kommunal regi eller i samarbeid med andre aktører.

Kamp mot mobbing og problematferd
Dessverre er det for mye mobbing og uro i den norske skolen. Venstre vil ha mer gjensidig respekt inn i skolen. Skolene må forplikte seg til å skape gode miljøer ved å satse målrettet på forebygging og de må gripe raskt inn når elever blir mobbet. Dersom mobbetilfeller går så langt at det er aktuelt med skolebytte, er det mobberen og ikke mobbeofferet som skal skifte skole. Mye mobbing skjer i form av seksuell trakassering, og mye foregår via mobil eller data. Skolene må iverksette forebyggende tiltak mot dette, og slå hardt ned på dette.

Organiseringen av skolen
I Lier kommune har skolene fått delegert makt og myndighet som egne resultatenheter. Samtidig har de siste nasjonale skolereformene medført økt administrativt arbeid.

Ja til selvstyrte skoler
Venstre ønsker at skolene skal være mest mulig selvstyrt innenfor de nasjonale rammene som læreplanverket og opplæringsloven fastlegger. Samtidig må det være rom for noen felles satsingsområder i Lierskolen. Den enkelte skole er i dag en egen resultatenhet som har fått delegert mye makt og myndighet til rektor. Det er viktig at skolens øvrige personale, elever og foresatte har gode kanaler som SU (samarbeidsutvalget) og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) for å sikre alles innflytelse på skolens drift.

Sats på lærere
Lærerne er skolens viktigste ressurs. Venstre mener lærernes hovedoppgave er å være kunnskapsformidlere ved å stå for varierte og spennende undervisningsopplegg. Målet må være å pirre elevenes nysgjerrighet for fagene slik at de tørster etter kunnskap. For Venstre er det viktig at lærerne har gode fagkunnskaper, og vi vil derfor stille krav om at alle lærerne skal ha faglig kompetanse i de fagene som de underviser i, tilsvarende minst 15 studiepoeng/5 vekttall. For basisfagene norsk, matematikk og engelsk, og for samtlige fag på ungdomsskolen bør dette dobles til 30 studiepoeng/10 vekttall.

I Kunnskapsløftet ligger det inne en omfattende nasjonal satsing på etter- og videreutdanning for lærere. Lokalt må denne satsingen følges godt opp med gode tilbud i samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Buskerud. Etter Venstres oppfatning bør ordningen målrettes bedre ved å innføre en ordning med sabbatsår for lærerne, slik at de kan tilegne seg en ytterligere kompetanse. Venstre ønsker at Lier skal være en forsøkskommune. Det er viktig å bedre den faglige kompetansen innen realfag, norsk og engelsk, men vil presisere betydningen av de praktisk estetiske fagene som musikk, forming, heimkunnskap og kroppsøving.

Økte administrative ressurser
De økte administrative arbeidsoppgavene for den enkelte skole som følge av de nasjonale utdanningsreformene må kompenseres av staten. Venstre mener at Lier kommune sammen med andre kommuner må ta et initiativ overfor staten for økte rammeoverføringer. Det trengs en opptrapping av skolenes administrative ressurser for å avlaste rektorene, slik at de kan rette hovedfokus mot deres primæroppgave, nemlig å være pedagogiske ledere.

Fortsatt fritt skolevalg
Venstre vil videreføre ordningen med fritt skolevalg i grunnskolen i Lier. Ordningen gir mulighet for å velge en annen skole enn nærskolen under forutsetning av at det er plass på den skolen man ønsker. De aller fleste velger å gå på den skolen som ligger nærmest, men samtidig gir ordningen en frihet til de som av ulike årsaker måtte ønske en annen skole enn nærskolen.

Skolene og byggene
Lier har et stort vedlikeholdsetterslep på skolebygg og trenger rehabilitering av flere skoler. Venstre ønsker å se på muligheten til å inngå offentlig og privat samarbeid ved alle større arbeid og investeringer i offentlige bygg. Dette vil frita rektor for mye tid på drift og bygning og gi mer fokus på innhold i skolen.

Bedre bygg og vedlikehold
I flere tiår har midler til vedlikehold av kommunale bygg vært nedprioritert noe som har ført til mange nedslitte skoler med dårlig inneklima, dårlige toalettforhold og reduserte muligheter til å ta i bruk ny pedagogikk. Dette har medført en enorm økonomisk byrde når byggene har blitt så dårlige at de har måttet totalrenoveres. Alle skolebygg må ha et godkjent inneklima. For å sikre kontinuerlig vedlikehold må det må foretas en gjennomgang av organiseringen av kommunens vedlikehold. Utstrakt bruk av miljøvennlig materiale og større ansvar lagt på utbygger, vil sikre skolene for tidlig forfall. Skolene må sikres gode uteområder for å legge til rette for trivsel, fysisk aktivitet og uteskole.

Fortsatt god skolestruktur
Befolkningssammensetningen i Lier er langstrakt. Nye utbyggingsområder øker elevtallet ved Høvik og Stoppen. Samtidig er elevtallet redusert i kretsene Nordal og Oddeval. Disse skolene er svært viktige for nærmiljøene og representerer også et pedagogisk alternativ, gjerne i kombinasjon med barnehage. Venstre er derfor opptatt av å bevare disse skolene så lenge elevtallet er stort nok til at det er pedagogisk forsvarlig i forhold til å kunne gi et godt undervisningstilbud.


Barnehage

Barnehagene skal være et trygt og pedagogisk basert tilbud til alle barn i Lier. Barnehage er nødvendig for de fleste småbarnsfamilier. Så lenge det mangler barnehageplasser, skaper det derfor store problemer for småbarnsfamiliene og barn går glipp av et godt pedagogisk tilbud. Dette gir negative virkninger i forhold til både familielivet og næringslivet.

Full barnehagedekning
Alle som ønsker barnehageplass må få tilbud om det. Barnehageutbyggingen må fortsette inntil dette målet er oppnådd. Når maksimalpris trinn 2 blir innført i løpet av få år, vil det skape et ytterligere behov for nye barnehageplasser. Det vil derfor være nødvendig med fortsatt satsing på bygging av nye barnehager i Lier i mange år fremover. Det er viktig at det settes av barnehagetomter i nye utbyggingsområder. Venstre er positiv til at det etableres barnehage i skoler med ledig kapasitet, slik at det kan etableres oppveksttun med felles ledelse for skole og barnehage. Midlertidige tiltak kan gi resultater på kort sikt, men må ikke ta fokus bort fra utbyggingen av permanente tiltak.

Fortsatt god pedagogtetthet
Barnehagen har utviklet seg til å bli det første steget i utdanningssløpet, men er ikke et obligatorisk tilbud. Venstre ønsker at barnehagetilbudet heller ikke i fremtiden skal bli det, og mener at det er viktig å sikre at foreldrene fortsatt får valgfrihet på dette området. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, der læring og tilrettelegging for læring står sentralt, men også lek. Ofte kan læring skje gjennom lek. Det er viktig å sikre god kvalitet på barnehagetilbudet.

Mer profilutvikling i barnehagene
Etter hvert som full barnehagedekning oppnås, vil det bli økt konkurranse mellom barnehagene. I denne konkurransen er det kvaliteten på tilbudet som blir avgjørende ettersom prisen er lik for alle. Etter Venstres oppfatning er det ønskelig at det satses på en sterkere profil- og konseptutvikling i barnehagene. Herunder er det spesielt interessant med barnehager med kulturprofil gjennom satsing på f.eks. musikk, dans, drama, gårds- og friluftsbarnehager og alternativ pedagogikk. I tillegg må det satses på språkstimulering og tallforståelse gjennom lek.

Korttidsbarnehager
For foreldre som velger å være hjemme med barna sine før skolealder, er korttidsbarnehager et flott tilbud for lek, læring og utvikling av sosial kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**