Kapittel 5

Sosialt ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sosialt ansvar

Venstre har et sterkt sosialt ansvar for alle som faller utenfor og ønsker et samfunn som sikrer verdigheten i alle livets faser. Velferdstilbudene må alltid bygges på menneskets integritet og i langt større grad tilpasses den enkeltes behov.

Borgerlønn er tanken om at alle skal være garantert en minsteinntekt og vil i tillegg bety en forenkling gjennom sammenslåing av flere velferdsordninger.
Til enhver tid befinner mange seg utenfor arbeidslivet, arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, studenter, kunstnere etc. Borgerlønn vil bidra til et enkelt og rettferdig system.
NAV reformen er første steg på veien mot borgerlønn. Reformen skal bety en oppmykning og forenkling for brukerne av disse tjenestene. Derfor må Lier som pilot kommune for NAV sikre kontinuerlig evaluering med dette mål for øyet.

Sosialetaten må innrettes slik at den kan bistå i større grad som veileder og "hjelp til selvhjelp". Sikring av anstendige sosialhjelpssatser, gjennom årlig indeksregulering, med et godt tilbud til barnefamilier er svært viktig.

Helse

Kommunen leverer de viktigste helsetjenestene til befolkningen, fra helsestasjon til sykehjem. Fra akutt fysisk sykdom til kroniske psykiske lidelser. Tjenesten skal preges av hjelp til selvhjelp og være et forebyggende og verdig tilbud.

Fastlegen
Fastlegen utgjør det viktigste helsetilbudet for befolkningen. Alle har krav på fastlege og kommunen skal utarbeide likeverdige avtaler leger med Lier fastleger.
Legene må i sterkere grad involvere seg i eldres helsetilstand gjennom hjemmebesøk og sykehjemsoppfølging. I tillegg er det behov for en bedre dialog med sykehusene i forbindelse med utskrivning og helsestatus. Eldre mennesker opplever alt for ofte å bli hjemsendt uten at fastlegen har fått innsyn i den enkeltes sak og kjenner helsestatus

Helse på grønn resept
Fastlegene oppfordres i større grad til å skrive ut "helse på grønn resept".
Lier Venstre ønsker å etablere et helseteam i kommunen som kan bidra til aktiv rehabilitering og "hjelp til selvhjelp". Her samles kompetanse for å bidra ved hjerte-kar lidelser, diabetes, fedme, muskel-skjelett lidelser etc. Gruppen skal aktivt drive varierte trenings/tur grupper og gi veiledning for en sunnere livsstil.

Alternativ medisin
Mange innbyggere ønsker å benytte alternativ/komplementær behandling. Lier Kommune må bidra til at det er et godt samarbeid mellom ulike behandlingsutøvere ved å oppfordre til større samarbeid. Lier Kommune kan bidra til et "helseløft" i kommunen gjennom felles seminar for behandlere innen alle genrer.

Helsestasjonene
Helsestasjonene har en unik mulighet til å gå tettere inn i det forebyggende helsearbeidet. Helsesøstrene hilser velkommen og følger opp den nyfødte liungen sammen med familie og pårørende. Helsestasjonen treger utvidede rammer og myndighet til en mye tettere oppfølging for å bistå i arbeidet med "hjelp til selvhjelp"

Psykiatri
Dårlig samhandling mellom de ulike nivåene i behandlingsapparatet rammer mennesker med psykiske lidelser aller mest. Kommunen må skjerpe kravet til behandlingssystemet slik at det tilpasses den enkelte. Lier Kommune må satse på en holdningsskapende kampanje for å redusere fordommer mot pasienter med psykiske lidelser. Kommunen bør fortsette å utvide tilbudet om tilrettelagte arbeidsplasser og en meningsfylt tilværelse for personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming og andre som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. God integritet er et begrep som gjelder for alle mennesker og handler om å være et likeverdig medlem av samfunnet uavhengig av bakgrunn og status.

Barne- og ungdomspsykiatri
Innsatsen innen barne- og ungdomspsykiatri må styrkes. Selv om dette er et statlig anliggende må samordningen mellom de statlige og de kommunale tilbudene sees i helhet. Skolehelsetjenesten er instansen som mange barn og unge henvender seg til, når de har problemer. Denne tjenesten er godt forankret i alle skoler og det vil derfor være naturlig å tilføre skolehelsetjenesten økt kompetanse innen psykiatri. Det vil være viktig innenfor dette området å få til et godt samarbeid også med private aktører for et bredt og
godt nok tilbud

Eldreomsorg

Alle som har behov for det skal sikres praktisk og medisinsk hjelp i hjemmet. Venstre støtter fritt brukervalg i hjemmetjenesten, fordi det innebærer at folk kan velge mellom privat og kommunal leverandør. Venstre tror at et variert tilbud gir et mer fleksibelt tilbud for den enkelte. Mennesker som ikke har mulighet til å velge skal automatisk tildeles hjel fra kommunen. Pleietrengende må få mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge dette er medisinsk forsvarlig.

Eldre – en ressurs
Eldre er en viktig ressurs for Lier Kommune. Selv om man når pensjonistalderen slutter man ikke å være borger. Eldre kan bidra gjennom frivillighetssentralen ved å stille opp for andre eldre og trengende. Slikt arbeid vil ofte bidra til mer meningsfylt tilværelse for mange. En reservebesteforeldreordning vil på tilsvarende måte bidra til at innflyttede barnefamilier i bygda kan få støtte og avlastning inni mellom, mens ensomme ressurssterke "besteforeldre" kan finne glede i å tilby sin omsorg til disse.

Bolig for eldre
Omsorgsbolig er for mange et godt tilbud, mens sykehjem passer for dem som ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv.
Lier Venstre ønsker et tilbud imellom, ved å tilrettelegge for etablering av flere bokollektiv for eldre. Her bør kommunen gå i dialog med private aktører. I disse kollektivene vil eldre i større grad kunne bistå hverandre og i tillegg motta bistand fra hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Bokollektiv vil hjelpe eldre ut av ensomhet og bidra til dannelsen av et nytt nettverk og sosial tilhørighet.

Sykehjem
Sykehjemmene er viktige for dem med omfattende helsesvikt. Imidlertid bør all eldreomsorg baseres på en grunnleggende respekt for enkeltindividet. Det er behov for akutt plasser og avlastningsplasser for snarlig behov. Det må satses på flere sykehjemsplasser i årene som kommer, for å imøtekomme et økende behov. Lier Kommune må fortsette sitt arbeid for økt kompetanse innenfor aldersdemens.

Fysisk aktivitet
Mer aktivitet, bevegelse, frisk luft, sol og sosial omgang vil generelt bidra til å dempe bruken av en rekke medisiner. Ved å ansette aktivitetsmedarbeidere ved helseinstitusjonene, vil dette kunne spares inn gjennom reduserte utgifter på medikamenter.

Eldresentra
Eldresentra bidrar til en sosial fellesskapsarena for mange eldre. Disse må lokaliseres spredt rundt i bygda, gjerne samlokalisert med sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner. På eldresentrene må det tilrettelegges for organisasjonsliv, frivillighet og aktiviteter.

Syke og døende
Venstre mener at Lier Kommune må ha et verdig tilbud for alvorlige syke og døende, gjennom institusjonsplass, eller bistand i hjemmet. Innefor dette området bør kommunen vektlegge at alle trossamfunn gis adgang til å virke.
Det finnes en rekke alternative helsetilbud i utlandet for alvorlige syke, slik som "Humlegården" i Danmark og "Vidarklinikken" i Sverige. Lier Kommune med sin sentrale og landlige beliggenhet har et stort potensial innenfor dette området.

Rusomsorg

Misbruk knyttet til alkohol og narkotika er vår tids største ufordring. I narkotikapolitikken må en bekjempe rusmisbruket, ikke rusmisbrukeren. Kampen må først og fremst handle om sosiale tiltak ikke rettslig forfølgelse. Brukerens menneskeverd må ivaretas gjennom å bistå med bolig, oppfølging og tilrettelagte arbeidsplasser.
Lavterskeltilbud for de svakeste er en viktig satsing for å bidra til økt livskvalitet for alle dem som faller utenfor pga sine rusproblemer

Forebygging
Forebyggende arbeid må i hovedsak rettes mot ungdom og foreldre. Det forebyggende arbeidet bør være tverrfaglig organisert og Lier Kommune bør vurdere SLT modellen (samordnende lokale tiltak) for kriminalitetsforebygging.
Venstre har tro på det lokale helsevesenet i forbindelse med oppfølging og behandling av rusmisbrukere utenfor institusjoner.

Ettervern
Ettervern for rusavhengige er en god investering for bedre effekt av rusbehandling og må aldri undervurderes. Mange tidligere misbrukere eller metadon og subutex brukere har problemer med å kjenne seg hjemme i en nykter tilværelse. Ensomheten og den lave selvfølelsen kan over tid føre mange tilbake til et misbruk igjen.

Spillavhengighet
Spill- og lotterivirksomhet gir riktignok frivillige organisasjoner gode inntekter, men for spilleavhengige og deres pårørende er de negative konsekvensene store. Særlig spilleautomater er avhengighetsdannende. Venstre sier derfor nei utplassering av spilleautomater i Lier Kommune.

Inkludering

All samfunnsborgere har en grunnleggende verdi i kraft av å være menneske og borger. Venstre vil ha et samfunn der det legges til rette for inkludering av alle, uansett bakgrunn, religion, seksuell legning eller funksjonshemming.

Boligtilbudet for mennesker med utviklingshemming må prioriteres for å fremme integritet og avlaste foreldre. Foreldre og foresatte som likevel ønsker å beholde omsorgsansvaret, må motta anstendig omsorgslønn og avlastning.

Lier Venstre ønsker en universell utforming av alle offentlige bygg og lokal og sentral stedsutvikling. Kommunen må videre legge til rette for at personer med ulike funksjonshemminger kan være ansatt i kommunen.

Støttekontaktordningen bidrar til at mange mennesker med utviklingshemming kan få er mer verdig liv. Kommunen må derfor lønne godt og informere tilstrekkelig for nyrekruttering.


Flyktninger

Lier Venstre ønsker en raus og inkluderende politikk overfor flyktninger og innvandrere. Vi må tilrettelegge for et godt bistandsapparat innefor bosted, språkopplæring, samfunnslære og arbeidstrening. Resultater oppnår vi best gjennom kvalitetssikring, klare krav til den enkelte og respekt for enkeltindividet.
Lier Voksenopplæring, er en kommunal virksomhet som er ansvarlig for språkopplæring til flyktninger og innvandrere som kommer til Lier. Pr. i dag er lokalitetene mangelfulle, Venstre vil arbeide for at undervisningsforholdene blir bedret

Barnevern

Barnevernet skal være en viktig støttespiller for barn og unge med deres familier som sliter med omsorgssvikt eller adferdsproblemer. Et godt samarbeid mellom psykiatri, fastlege, helsestasjon, rusomsorg, skole og politi er essensielt. Taushetsplikten må aldri
være til hinder for å gripe inn å hjelpe et barn. Det må aktivt arbeides med å rekruttere familier til å fungere som avlastnings- og fosterhjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**