Invitasjon til arbeidsmøte med tema:”Tiltak for foreldre og familier med funksjonshemmede barn”

Tid 5.juni kl 19-21

Sted: Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bakgrunn
Disse foreldrene opplever, i tillegg til stor bekymring for sitt barns helse og fremtid at kommunale tilbud er svært varierende og at systemet er tungrodd.

Kan vi ved å sette oss sammen finne tiltak som:
letter deres hverdag og samhandlingen med "systemet"
muliggjør kombinasjonen omsorg og arbeidsliv
disse foreldrene får være hovedsakelig foreldre, ikke "sykepleiere" til eget barn.
annet

Disse tiltakene vil vi i løpet av møte forsøke å la munne ut i politiske forslag som Stortings – og kommunalpolitikere i Venstre kan fronte.
Det er en fordel om man har kjennskap til problematikken fra helse, sosial og andre relaterte forhold eller egen erfaring slik at tiltakene blir bredt fundert.

Om man ønsker å sette seg inn i aktuelle gjeldene lover, så er www.Lovdata.no og Helsetilsynet http://www.helsebiblioteket.no/helsebiblioteket/loverogregler/) en mulighet.
Eks,
LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene.
LOV-1991-12-13-81 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).
Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven).

Siden forholdene varierer fra kommune til kommune kan det være nyttig at man tar en telefon for å undersøke hva som er gjeldende i sin kommune.

Møteleder: Hilde Arneberg, sykepleier tlf 41 56 34 46

Påmelding til [email protected]

VELKOMMEN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**