Venstre om likestilling og full samfunnsdeltagelse

Venstres grunnsyn er at alle borgere skal kunne delta i samfunnet på en likeverdig måte. Da må samfunnet utformes slik at alle kan delta, også (i perioder) med nedsatt funksjonsevne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Eldre

Foto: Microsoft

Når manglende tilgjengelighet hindrer mennesker i å delta, er det diskriminering og dermed et brudd på menneskerettighetene. Venstre vil
– at universell utforming skal være førende for planlegging av alle offentlige steder.
– at kommunesentrum skal være universelt utformet, og at det gjøres et systematisk arbeid for utbedring av gater, plasser og andre steder med dårlig tilgjengelighet.
– sikre god snørydding og andre former for vedlikehold som er nødvendig for tilgjengeligheten.
– at det ikke settes opp unødige hindre på fortau.
– sikre at alle nye skoler har universell utforming, det samme gjelder skoler som gjennomgår større oppussing.
– holdeplasser for kollektivtrafikken skal ha universell utforming
– stille krav om universell utforming av kommunale lokaler og tjenester.
– sørge for at informasjon fra det offentlige er tilgjenglig for alle, også kommunale nettsider
– arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet.
– tilrettelegge kulturminner for universell utforming.
– tilrettelegge utvalgte naturområder med universell tilgjengelighet.
Vi vil også samarbeide med private slik at også kulturtilbud, kaféer og restauranter og idrettsarrangementer blir tilgjengelige for alle.

Dag Vige
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**