Sykkelfelt gir bedre løsninger på Framnes

I Planutvalgets møte 30. mai fikk Venstre gjennomslag for ideen om sykkelfelt på hver side av veien i stedet for ensidig sykkelvei mellom Kilen og Framnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I høringsutkast til reguleringsplanen har Sandefjord Venstre tidligere gitt uttrykk for at det på denne strekningen bør velges sykkelfelt på hver side av kjørebanen framfor en ensidig sykkelvei.(Se omtale i Sandefjords blad).

I tillegg til at sykkelfelt er en bedre løsning for trafikantene, er arealforbruket mindre. Arealet på strekningen Kilen – Framnes har en høy verdi, og har særlig stor betydning for kystkulturen. Når arealforbruket knyttet til veiutbyggingen reduseres, bør dette derfor komme bl.a Gokstad Kystlag og Sandefjord Motorbåtforening til gode.

VENSTRES FORSLAG I PLANUTVALGET:
Det utarbeides ny reguleringsplan basert på sykkelfelt i kjørebanen i stedet for separat sykkelvei, slik Statens vegvesen anbefaler for sykkelanlegg på denne type veistrekninger. For strekningen Rødsveien — Langestrand S vurderes blandet bil- og sykkeltrafikk + fortau som alternativ løsning.

Samlet bredde på anlegget reduseres slik at inngrepene på naboeiendommer blir mindre omfattende. Murbygningen på Gokstad kystlags eiendom forutsettes bevart.

 Venstre vil at Sykkelhåndbokas anbefalinger skal følges på Framnes

Venstre vil at Sykkelhåndbokas anbefalinger skal følges på Framnes
Foto: Statens vegvesen: Sykkelhåndboka

Selv om flere partier – bl.a Høyre – hadde bestemt seg for å følge rådmannens innstilling før møtet, ble det i møtet uttrykt enighet fra alle partier om at Venstres forslag bør vurderes nærmere. Planutvalget vedtok derfor å utsette saken, mens rådmannen vurderer om Venstres forslag er gjennomførbart og hvor mye kostnader og arealforbruk i så fall kan reduseres.

I begrunnelsen for sitt forslag til løsning la rådmannen stor vekt på at løsningen med ensidig sykkelvei på sjøsiden gir færrest kryssinger av kjøreveien for syklende mellom Framnes (BI) og sentrum. Generelle ulemper ved sykkelveier kontra sykkelfelt – eller konkrete svakheter ved rådmannens forslag er ikke diskutert i saksframlegget til planutvalget.

Ulemper ved Rådmannens forslag til løsning:
1. Separat sykkelvei gjør at noen syklister velger å benytte veibanen — når denne vurderes som en bedre løsning. Syklister både på separat sykkelvei og i kjørebanen bidrar til et rotete trafikkbilde.
2. Separat sykkelvei er en dårlig løsning i kryss. Uoversiktlig, medfører usikkerhet og dårlkig framkommelighet.
3. Tilrettelegging for sykling på fortau: Usikker og dårlig løsning som kan bli forbudt.

Konkrete svakheter er bl.a:
1. Kilenkrysset — Fjellvik: Bosatte på Kamfjordsiden har ingen løsninger for gående og syklister — uakseptabelt med de trafikkvolumene det legges opp til.
2. Kryssingen av Vesterøyveien ved Motorbåtforeningen inviterer til individuelle tilpasninger.
3. Dårlig løsning for syklende til/fra Vesterøya (Fjellvikbakken). Uheldig å måtte gå av sykkelen for å krysse nederst i en bakke; Mange vil sykle i veibanen.
4. Avkjøring til Framnesveien 3B. Avkjøring med kryssende syklister i begge retninger = uoversiktlig og usikkert.
5. Avkjøring til Framnes (BI). Avkjøring med kryssende syklister i begge retninger = uoversiktlig og usikkert. Dårlig løsning for syklende fra Framnes: Uheldig å måtte gå av sykkelen for å krysse nederst i bakken.
6. Krysset Langestrand S / Framnesveien: Sykkelveien slutter uten noen definert overgang = rotete/uoversiktlig og usikkert kryss.

 Vei med sykkelfelt

Vei med sykkelfelt
Foto: Statens vegvesen: Sykkelhåndboka

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**