Drammenselva er ren, men fjorden utenfor er en miljøbombe

Noen hundre meter fra den svalende utepilsen på Skutebrygga og Glass, fra Brakerøya til Gilhusodden, finnes fire av landets verste forekomster av kreftfremkallende miljøgifter.

Drammen Venstre vil ha en ren indre Drammensfjord skriver bystyrekandidat for Venstre Claus Haals i denne kronikken publisert i DrammensTidende 3. juni 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fortier sannheten. En indre Drammensfjord full av miljøgifte står i uforenlig kontrast til den rene Drammenselva, som vi med rette er så stolte av. De miljømessige realitetene harmonerer imidlertid dårlig med det glansbildet som fremstilles i byens holdningskampanjer i mediene. Det grenser til uredelighet å kommunisere bare den halve sannheten, men i glansbildets navn er vi tvunget til å fortie fakta om de giftige og kreftfremkallende miljøbomber i fjorden utenfor. Denne avis har tidligere satt fokus på miljøgiftene i indre Drammensfjord, bl.a. 20. februar 2005 med referanse til en kartlegging av miljøgifter i Norge fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) og fylkesmennene. Siden har det vært skremmende stile om det faktum at fire av landets verste miljøbomber ligger i indre Drammensfjord på strekningen fra ABB til Gilhusodden, på land og i vann.

Gir vi blaffen? Er det farlig å bade i indre Drammensfjord? Ikke direkte, men, "den langsiktige effekten av spredningen av giften i miljøet er betenkelig", sier ekspertene fra SFT. Mattilsynet maner til forsiktighet i forbindelse med spising av fisk fanget i indre Drammensfjord. Dette bekymrer oss tilsynelatende i liten grad; og heller ikke bystyret, hvis vi skal dømme ut fra handlekraften så langt. CO2-utslipp og svevestøv bekymrer imidlertid oss alle, og med rette. Dette er forurensning som vi alle kan "ta og føle på". De kreftfremkallende miljøgiftene i indre Drammensfjord har vi så langt fortrengt; ut av øye, ute av sinn.

Vinn-vinn situasjon. En oppryddingen av miljøgiftene i indre Drammensfjord vil koste flere hundrede millioner kroner. Gjelsten Holdings opprensning av miljøgiftene ved NCC-tomta i Gilhusbukta alene ventes å koste langt mer enn hva som er avsatt i statsbudsjettet for 2007 til rydding av miljøgifter i samtlige norske fjorder. Ønsker vi en ren elve- og fjordby fri for miljøgifter i en nær fremtid, så vil det være naivt å tro at dette vil kunne skje utelukkende på basis av statlige midler. Gjelsten Holding planer for Lierstranda viser at det faktisk er mulig å kombinere fjerning av miljøgifter med lønnsom eiendomsutvikling. Dog er det neppe andre eiendomsutviklere enn Gjelsten Holding som vil kunne påta seg en økonomiske risiko for å fjerne miljøgiftene som en del av et eiendomsprosjekt fra Gilhusodden til Brakerøya. Dette skyldes at Gjelsten Holding kan ta med seg miljøavfallet fra indre Drammensfjord til Langøya, og kalkstein i retur fra utvidelsen av deres eget miljøavfallsdeponiet på Langøy til tomteutviklingen på Lierstranda. En unik vinn-vinn situasjon for indre Drammensfjord og Gjelsten Holding!

Interessekonflikt. Det er neppe mange som vil være uenige i at et fjordbyprosjekt fra Gilhusodden til Bragerøya med en kombinasjon av boliger og næringslokaler vil være en fantastisk bidrag til utviklingen av regionen, Lier og kunnskapsbyen Drammen. Men, prosjektets nærhet til Drammen er viktig. En jernbanelinje og veiforbindelse gjennom området over til Holmen, samt døgnkontinuerlig støy fra en containerhavn med store vekstambisjoner på Holmen, er selvsagt uforenlig med eiendomsutviklingen i området. Hvem vil kjøpe bolig med en containerhavna som nabo? Hvis Holmen anses som eneste alternativ for en løsning på å få godsterminalen bort fra Nybyen, vil det i praksis være duket for interessekonflikt mellom å fjerne miljøgiftene langs Lierstranda og en nasjonal containerhavn på Holmen. Containerterminal kan finne alternative løsninger. Giften går det ikke an å forhandle med. Sett i et giftperspektiv: Er dette så vanskelig et valg?

Velgerforakt. Giftbomber eller ei, "havnekammeratene" (Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV) kjemper utrettelig for nasjonal containerhavn på Holmen. Senest i en kronikk i denne avis 18. mai ar belærer Høyre leserne om at alternative plasseringer har vært utredet, men "….det lar seg bare ikke gjøre". Nei, ikke så lenge en løsning skal og må finnes innen Drammen kommunes grenser. Med respekt for drammensernes intelligens så har vi for lengst gjennomskuet at "havnekameratenes" tilsynelatende kamp MOT containerterminal i Nybyen er et kjærkomment kampmiddel FOR en nasjonal containerhavn på Holmen. Hvor det er vilje, er det muligheter. Men når en nasjonal containerhavn på Holmen er et mål i seg selv, så er det klart at kreativiteten i søk etter andre løsninger ikke er på topp. Den nylig iverksatte konsulentutredningen vedr. mulig containerterminal i Kobbervikdalen og Nordbykollen etter initiativ fra Bylista, er da også bare en taktisk avsporing av debatten fra "posisjonen" sin side frem mot valget. I miljøansvarlighetens navn appellerer Drammen Høyre nå til nasjonale myndigheter i håp om at de vil overkjøre Lier kommune og en majoritet av drammensbefolkningen, som heller foretrekker en fjordby ved en indre Drammensfjord fri for miljøgifter fremfor en nasjonal containerhavn i døgnkontinuerlig drift på Lierstranda eller Holmen, et steinkast unna Bragernes Torg.

Ja takk, begge deler. Drammenserne og Liunger kan faktisk realisere de berømte ordene "ja takk, begge deler", nemlig 1) en fjordby i indre Drammensfjord fra Gilhusodden til Brakeøya, slik som skissert av Gjelsten Holding i forståelse med Lier kommune, med en helt unik mulighet for å få fjernet de livsfarlige miljøbombene på den samme strekningen, samt 2) over tid flytte containertrafikken i Nybyen til en mer miljøvennlig plassering gjennom et regionalt samarbeid med kommunene rundt oss om den lokale containerhåndteringen, f.eks. Sande, og ikke minst i kombinasjon med utvidelse av containerterminalen på Alnabru i Oslo.

Stopp tomtesalg og sementsiloer. Drammen Venstre er erklærte tilhengere av mest mulig godstransport på bane som overhodet mulig, av både miljø- og trafikksikkerhetsmessige hensyn. For beboerne i Nybyen må plagene fra containertrafikken imidlertid reduseres på kort sikt og fjernes i et lengre tidsperspektiv. Løsningen er imidlertid ikke å flytte problemet fra den ene feilplasseringen til den andre. Arbeidet med å revidere kommuneplanen for Drammen bekrefter at byen vår sårt mangler næringsarealer. Derfor må det skje et oppgjør med dagens ineffektive arealbruk på Holmen og begge sider av Strømsø- og Bragernesløpet. Det er her at Holmen over tid skal få anledning til å utnytte sitt fantastiske potensial som hjem for arealintensive, kunnskapsbaserte næringer. For fremtidig byutvikling er det derfor kritisk det kupp-aktige vedtaket om tomtesalg på Holmen omgjøres før arealene er solgt. Når de reelle tomteverdiene synliggjøres vil de nye eierne, som har kjøpt tomtene fra kommunen på billigsalg, ikke tøve med å realisere gevinstene og finne billigere plasseringer for sin virksomhet. Hva angår havn så vil det selvsagt være behov for dette i mange år fremover. Behovet vil dog gradvis synke i takt med at de store transportørene optimerer sin logistikk i hele Skagerakkregionen. Og så er to nye 31 meter høye sementsiloer ikke akkurat med på å gjøre det enklere å få et "grønnere Holmen". En tragedie.

Containerhavn eller fjerning av miljøgifter. Drammen Venstre vil ha en ren indre Drammensfjord. Derfor må de kreftfremkallende miljøgiftene langs Lierstranda fjernes. Eneste realistiske mulighet i inneværende og neste tiåret er et samarbeid med kommersielle utbyggere, som kan forsvare regningen som en del av lønnsomme eiendomsutviklingsprosjekter på Lierstranda. Når dette så i tillegg representerer en byfornyelse som vil løfte Lier og Drammen et kvantesprang inn i en ny tidsepoke for kunnskaps- og næringsutvikling i regionen, da er valget enkelt for Drammen Venstre: Vi ønsker Gjelsten Holding og deres planer velkommen til Lierstranda — og takk for at dere fjerner miljøgiftene ved samme anledning. Drammen Venstre er ikke i tvil om at det er viktigere å få fjernet fire av landets verste miljøbomber fra Lierstranda enn at Drammen Havn får realisert sine luftige vekstplaner for en nasjonal containerhavn uten reel forankring i Drammensregionens eget godsbehov og ennå mindre i befolkningen. La oss håpe at vi slipper utenbys harselering som "giftbyen" eller "silobyen", men det krever politisk klokskap og handling.

Claus Haals

Foto: Ukjent

Claus Haals
Bystyrekandidat
Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**