Askers miljøpris 2007 er tildelt

Askers miljøpris 2007 er tildelt Askerfirmaet Cambi AS. Asker Venstre legger vekt på at Askerfirmaet har utviklet en veldig interessant klimateknologi som både kan bidra til utslippsreduksjoner fra avfallsdeponier gjennom en mer bærekraftig håndtering av organisk avfall og kloakk og i tillegg produsere miljøvennlig energi og varme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Cambi AS leverer nå teknologien til sitt tredje anlegg i Norge – Ecopro som nå bygges i Verdal. Tidligere har Cambi levert teknologiløsninger til anleggene i bl.a. Brussel, Dublin, Brisbane, London og Aberdeen. Nå er det sterkt fokus på biogass-anlegg som er en mer miljø- og klimavennlig måte å håndtere organisk avfall på enn f.eks. ren forbrenning (Energos-teknologi). Nå planlegges det anlegg i bl.a. Fredrikstad, Kristiansand og sannsynligvis også Oslo.

Utslipp av klimagasser fra avfallsdeponier står for 3 prosent av de nasjonale utslippene og er således en stor utfordring for norske kommuner. Cambi AS har utviklet en ny metode for å produsere biogass fra organisk avfall, slam og matavfall. Selskapet jobber nå bl.a. med å utvikle bioetanol fra limocellulose.

Cambi THP er en god, energieffektiv forbehandlingsprosess for slam og kloakk som gir økt mulighet for kommersiell utnyttelse av biogass. Dette er et produkt som har fått internasjonalt gjennomslag, og fortsatt er i teknisk utvikling for anvendelse på nye områder. Produktet er plass­besparende i forhold til tradisjonelle anlegg, samtidig som ressursutnyttelsen øker og det endelige restproduktet blir mer attraktivt — bl.a. ved at mulige smittestoffer er uskadeliggjort.

Det tilføres ingen kjemikalier; bare damp og høy temperatur som genereres fra energi som frigjøres i prosessen. Cambi produserer således el-kraft (via biogass) og gjødsel fra slam og organisk avfall med stor utnyttelse av de totale ressursene.

KLIMA - hva må gjøres.

Miljøprisen ble delt ut på Asker Venstres klimamøte den 4. juni.

Budstikka.

Andre artikler:
Forum for Biogass: Cambi bygger biogassanlegg for Ecopro

Verdal kommune: Biogassanlegget i Verdal fra side 6 er det en illustrativ beskrivelse av teknolgien og hvordan et slikt anlegg kan bygges opp.

Kommunalteknikk: Slam og matavfall skal bli grønn energi og høykvalitets jord!"Viruset skilles ut i store mengder i smittede fuglers avføring, og viruset kan overleve i vann

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**